Ethosuximid "2care4"

oral opløsning 50 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ethosuximid 2care4 50 mg/ml oral opløsning 

Ethosuximid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ethosuximid 2care4
 3. Sådan skal du tage Ethosuximid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ethosuximid 2care4 forebygger absencer (kortvarige tab af bevidstheden). Du kan bruge Ethosuximid 2care4 til behandling af absence- epilepsi (petit mal). 


Du kan også bruge Ethosuximid 2care4 sammen med anden medicin til behandling af andre former for epilepsi, når der også forekommer absencer. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ethosuximid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ethosuximid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for ethosuximid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ethosuximid 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af stofskiftesygdommen porfyri.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ethosuximid 2care4: 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis du får konstateret en kronisk bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus), som viser sig ved træthed, feber, vægttab, udslæt i ansigt og led- og muskelsmerter.

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion

En lille andel personer, der tager Ethosuximid 2care4 får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis du ikke bliver behandlet.
Du skal være opmærksom på følgende symptomer, mens du tager Ethosuximid 2care4. Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i indlægssedlen under ”Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget Ethosuximid 2care4, da disse kan være alvorlige”.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Ethosuximid 2care4 har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 

 

Vær opmærksom på: 

 • hvis du får feber eller ondt i halsen, bør du kontakte lægen.
 • hvis behandlingen med Ethosuximid 2care4 stoppes, bør det ske langsomt.
 • at det er vigtigt at følge lægens dosering.


Under behandling med Ethosuximid 2care4 vil lægen regelmæssigt tage blodprøver og urinprøver.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ethosuximid 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Børn

Sikkerhed og effekt af Ethosuximid 2care4 hos børn under 3 år er ikke fastlagt. 

Brug af anden medicin sammen med Ethosuximid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Ethosuximid 2care4s virkning kan påvirkes af andre midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproat). Fortæl lægen, hvis du tager nogle af disse midler sammen med Ethosuximid 2care4. 

Brug af Ethosuximid 2care4 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Ethosuximid 2care4 i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Ethosuximid 2care4 efter aftale med lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Ethosuximid 2care4. Tal med lægen.

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Ethosuximid 2care4. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan du få et krampeanfald, der kan være farligt for både mor og barn.

Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, hvis du har en formodning om, at du er gravid, eller ønsker at blive gravid, mens du tager 


Amning: 

Ethosuximid 2care4 går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ethosuximid 2care4 efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Ethosuximid 2care4 kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Ethosuximid 2care4 kan give bivirkninger i form af svimmelhed og døsighed. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre muligt farlige aktiviteter, før du ved, hvordan Ethosuximid 2care4 påvirker dig. 

Ethosuximid 2care4 indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Indeholder 600 mg saccharose pr. ml.
Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.
Kan være skadeligt for tænderne 

3. Sådan skal du tage Ethosuximid 2care4

Tag altid Ethosuximid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Din læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til dig og kontrollerer behandlingen ved hjælp af blodprøver. 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Ethosuximid 2care4 er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotek. 


Den daglige dosis kan enten tages på én gang eller deles op i flere doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 6 år: 

Tag den dosis, som lægen har ordineret. 

Din dosis vil gradvist blive øget. 

Startdosis er normalt 500 mg (10 ml) dagligt. 

Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. 


Brug til børn under 6 år:
 

Startdosis er normalt 250 mg (5 ml) dagligt. 

Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. 


Nedsat nyre- og leverfunktion:
 

Det er nødvendigt at justere dosis. 

Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Ethosuximid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ethosuximid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Ved overdosering kan du få symptomer som kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Ethosuximid 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at tage Ethosuximid 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det ske langsomt og med gradvis nedsættelse af dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • Nedsat antal hvide blodlegemer i blodet (viser sig ved infektioner og feber). Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt lægen.
 • Allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, svælget og åndedrætsbesvær. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forværring af sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Forandringer i blodet (kan vise sig ved træthed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker, infektioner og feber).
  Kontakt straks lægen.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Ethosuximid 2care4 kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du kan måske få udslæt, hvis du får denne type reaktion. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Ethosuximid 2care4. Kontakt straks lægen, hvis du får et af følgende symptomer: 

 • Hududslæt
 • Nældefeber
 • Feber
 • Hævede kirtler som ikke forsvinder
 • Hævelse af læber og tunge
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne
 • Usædvanlige blå mærker eller blødning
 • Stærk træthed eller svaghed
 • Uventet muskelsmerte
 • Hyppige infektioner


Disse symptomer kan være det første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig og bestemme om du stadig skal behandles med Ethosuximid 2care4. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Mavesmerter, mavekramper, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.
 • Appetitmangel.


Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Svimmelhed, døsighed, hovedpine, hyperaktivitet.
 • Hikke.
 • Kløende udslæt, nældefeber.
 • Aggressivitet, opstemthed, irritabilitet.


Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Vægttab.
 • Koncentrationsbesvær, manglende evne til at koordinere bevægelser.
 • Nærsynethed.
 • Diarré.
 • Blod i urinen.
 • Hævelse af gummer, hævelse af tunge.
 • Træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser.
 • Blødning fra skeden.
 • Øget sexlyst.
 • Natlige mareridt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ethosuximid 2care4 utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Tag ikke Ethosuximid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ethosuximid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: ethosuximid. 1 ml oral opløsning indeholder 50 mg ethosuximid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat, saccharose 600 mg/ml, saccharinnatrium 1,7 mg/ml, glycerol, citronsyremonohydrat, renset vand. Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211). Smagsstof: Hindbæressens.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: 

Ethosuximid 2care4 oral opløsning 50 mg/ml er en svag gullig til svag lyserød væske med hindbærsmag. 


Pakningsstørrelser: 

Ethosuximid 2care4 oral opløsning findes i 200 ml glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...