Lumigan®

øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml

Allergan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

LUMIGAN 0,1 mg/ml, øjendråber, opløsning  

Bimatoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml
 3. Sådan skal De bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

LUMIGAN er et lægemiddel til behandling af glaukom (grøn stær). Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes prostamider. 

 

LUMIGAN øjendråber anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Dette lægemiddel kan anvendes alene eller sammen med øjendråber, som kaldes beta-blokkere, der også nedsætter trykket. 

 

Øjet indeholder en klar, vandig væske, som giver næring til øjet. Væsken løber konstant ud af øjet, og der dannes ny væske som erstatning. Såfremt væsken ikke kan løbe hurtigt nok væk, stiger trykket i øjet. Dette lægemiddel virker ved at øge den mængde væske, der løber væk. Hermed nedsættes trykket i øjet. Såfremt det forhøjede tryk ikke nedsættes, kan det medføre en sygdom, der hedder grøn stær (glaukom), og måske skade Deres syn. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml

Brug ikke LUMIGAN 0,1 mg/ml

 • hvis De er allergisk over for bimatoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i LUMIGAN 0,1 mg/ml (angivet i punkt 6).
 • hvis De tidligere har måttet ophøre med at anvende øjendråber på grund af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger LUMIGAN 0,1 mg/ml.  

De bør tale med Deres læge: 

 • Hvis De har åndedrætsproblemer.
 • Hvis De har lever- eller nyreproblemer.
 • Hvis De tidligere er blevet opereret for grå stær
 • Hvis de har tørre øjne
 • Hvis de har eller har haft problemer med Deres hornhinde (den forreste gennemsigtige del af øjet)
 • Hvis De bruger kontaktlinser (se ”LUMIGAN 0,1 mg/ml indeholder benzalkoniumchlorid”)
 • Hvis De har eller har haft lavt blodtryk eller langsom hjerterytme (puls)
 • Hvis De har haft en virusinfektion eller betændelse i øjet

 

LUMIGAN kan måske forårsage, at Deres øjenvipper bliver mørkere og vokser, samt få huden omkring øjenlåget til at blive mørkere. Farven på regnbuehinden (iris) kan også blive mørkere med tiden. Disse forandringer kan måske blive permanente. De bliver tydeligere, hvis kun det ene øje behandles. 

Børn og unge

LUMIGAN er ikke afprøvet på børn under 18 år og bør derfor ikke anvendes af patienter under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med LUMIGAN

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.
LUMIGAN udskilles måske i mælken og må derfor ikke anvendes af ammende kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres syn kan blive sløret i en kort periode lige efter inddrypning af LUMIGAN. Derfor bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet er klart igen. 

LUMIGAN 0,1 mg/ml indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,6 mg benzalkoniumchlorid i hver 3 ml opløsning, svarende til 0,2 mg/ml.
Anvend ikke øjendråberne samtidig med, at De bærer kontaktlinser. Benzalkoniumchlorid, som er et konserveringsmiddel i LUMIGAN, kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. De skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis De har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis De har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når De bruger dette lægemiddel, skal De tale med Deres læge. 

3. Sådan skal De bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

LUMIGAN må kun anvendes som øjendråber. Den anbefalede dosis er 1 dråbe LUMIGAN en gang daglig om aftenen i det øje/de øjne, som skal behandles. 

 

Hvis De bruger anden øjenmedicin, skal der gå mindst fem minutter imellem, at De bruger LUMIGAN og den anden øjenmedicin. 

 

De må ikke bruge LUMIGAN mere end én gang dagligt, da det kan nedsætte behandlingens virkning. 

Brugsvejledning:

Anvend ikke flasken, hvis forseglingen på flaskehalsen er brudt, før den tages i brug første gang. 

 

Lumigan Allergan Pharmaceuticals Ireland øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml 

 

 1. Vask hænderne. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
 3. Vend flasken og tryk for at udløse 1 dråbe i øjet.
 4. Slip det nederste øjenlåg, og luk øjet i 30 sekunder.

 

Eventuelt overskydende lægemiddel, som løber ned ad kinden, skal tørres væk.  

 

Såfremt dråben løber ved siden af øjet, dryppes igen. 

 

For at undgå infektioner og øjenskade må flaskespidsen ikke berøre øjet eller andet. Skru hætten på igen umiddelbart efter brug. 

Hvis De har brugt for meget LUMIGAN 0,1 mg/ml

Hvis De har brugt for meget LUMIGAN, er det usandsynligt, at det skulle forårsage nogen skade. Næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Hvis De er bekymret, så kontakt Deres læge eller apotekspersonalet. 

Hvis De har glemt at bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml

Hvis De har glemt at bruge LUMIGAN, inddryppes en enkelt dråbe, så snart De husker det. Fortsæt derefter den normale rutine. De må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at bruge LUMIGAN 0,1 mg/ml

LUMIGAN bør bruges hver dag for at opnå fuld effekt. Hvis De holder op med at bruge LUMIGAN, kan trykket i Deres øje stige. Tal derfor med Deres læge, inden behandlingen afbrydes. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos flere ud af 10 brugere  

Bivirkninger i øjet 

 • Let rødme (hos op til 29 %)

 

Almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere  

Bivirkninger i øjet 

 • Små brud i øjets slimhinde med eller uden betændelse
 • Irritation
 • Kløende øjne
 • Længere øjenvipper
 • Irritation nå øjet dryppes
 • Smerter

 

Bivirkninger i huden 

 • Røde og kløende øjenlåg
 • Mørkere hudfarve rundt om øjet
 • Hårvækst rundt om øjet

 

Ikke almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere 


Bivirkninger i øjet 

 • Mørkere farve på iris
 • Træthed i øjet
 • Hævelse af øjets overflade
 • Sløret syn
 • Tab af øjenvipper

 

Bivirkninger på huden 

 • Tør hud
 • Skorpedannelse på kanten af øjenlåget
 • Hævet øjenlåg
 • Kløe

 

Bivirkninger i kroppen 

 • Hovedpine
 • Kvalme

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
Bivirkninger i øjet
 

 • Makulaødem (hævelse af nethinden bagerst i øjet, der kan give dårligere syn)
 • Mørkere farve på øjenlåget
 • Øjnene virker indsunkne
 • Tørre øjne
 • Klistrede øjne
 • En fornemmelse af at have noget i øjet
 • Hævelse af øjet
 • Øget tåredannelse
 • Ubehag i øjnene
 • Øget lysfølsomhed

 

Bivirkninger i kroppen 

 • Astma
 • Forværring af astma
 • Forværring af lungesygdommen kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Kortåndethed
 • Symptomer på allergisk reaktion (hævelse, røde øjne og hududslæt)
 • Svimmelhed
 • Forhøjet blodtryk
 • Misfarvning af huden rundt om øjet

 

Ud over bivirkningerne for LUMIGAN 0,1 mg/ml har man set følgende bivirkninger ved medicin, der indeholder en større mængde bimatoprost (0,3 mg/ml): 

 • En brændende fornemmelse i øjet
 • En allergisk reaktion i øjet
 • Betændte øjenlåg
 • Besvær med at se klart
 • Forværring af synet
 • Hævelse af det gennemsigtige lag, der dækker øjet
 • Tåreflåd
 • Mørkere øjenvipper
 • Nethindeblødning
 • Vævsirritation i øjet
 • Cystoidt makulaødem (nethinden i øjet svulmer op, så man får dårligere syn)
 • Sitrende øjenlåg
 • Øjenlåget krymper og bevæger sig væk fra øjets overflade
 • Rødme af huden omkring øjet
 • Mathed
 • Forhøjede blodprøver for leverfunktion

 

Andre bivirkninger indberettet fra øjendråber, der indeholder fosfater. 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den forreste klare del af øjet (hornhinden) i løbet af behandlingen udviklet uklare pletter på hornhinden, som skyldes dannelse af kalk. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket, Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flaskens etiket og på kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal kasseres senest fire uger efter første åbning, selv om der stadig er nogle øjendråber tilbage. Dette forhindrer infektion. For at huske datoen for første åbning bør De skrive denne dato ned i feltet på kartonen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

LUMIGAN 0,1 mg/ml indeholder:

 • Aktivt stof: Bimatoprost. 1 ml opløsning indeholder 0,1 mg bimatoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumchlorid, dinatriumphosphatheptahydrat, citronsyremonohydrat og renset vand. Der kan tilsættes små mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at holde syreniveauet (pH-niveauet) normalt.

Udseende og pakningsstørrelser

LUMIGAN er en farveløs, klar øjendråbeopløsning i en pakning, der indeholder enten 1 plastflaske eller 3 plastflasker med skruelåg. Hver flaske er ca. halvt fyldt og indeholder 3 ml opløsning. Det er tilstrækkeligt til 4 ugers forbrug. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland  

Castlebar Road  

Westport  

Co. Mayo  

Irland  

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg/Nederland  

Allergan n.v. 

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24 

Ísland 

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.  

Sími: +354 550 3300 

България 

Алерган България ЕООД  

Тел.: +359 (0) 800 20 280 

Italia 

Allergan S.p.A 

Tel: +39 06 509 562 90 

Česká republika 

Allergan CZ s.r.o. 

Tel: +420 800 188 818 

Latvija 

Allergan Baltics UAB  

Tel: +371 676 60 831 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige 

Allergan Norden AB  

Tlf/Puh/Tel: +4580884560 (DK) 

+47 80 01 04 97 (NO) 

+358 800 115 003 (FI) 

+46 (0)8 594 100 00 (SE) 

Lietuva 

Allergan Baltics UAB  

Tel: +37 052 072 777 

Deutschland 

Allergan GmbH 

Tel: +49 69 92038 1050 

Magyarország  

Allergan Hungary Kft.  

Tel: +36 80 100 101 

Eesti 

Allergan Baltics UAB  

Tel: + 37 2634 6109 

Österreich 

Pharm-Allergan GmbH  

Tel: +43 1 99460 6355 

Ελλάδα/Κύπρος 

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A. 

Τηλ: +30 210 74 73 300 

Polska 

Allergan Sp. z o.o.  

Tel: +48 22 256 37 00 

España 

Allergan S.A. 

Tel: +34 91 807 6130 

Portugal 

Profarin Lda. 

Tel: +351 21 425 3242 

France 

Allergan France SAS  

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00 

România 

Allergan S.R.L. 

Tel.: +40 21 301 53 02 

Hrvatska 

Ewopharma d.o.o.  

Tel: +385 1 6646 563 

Slovenija 

Ewopharma d.o.o. 

Tel: +386 (0) 590 848 40 

Ireland/Malta 

Allergan Pharmaceuticals Ireland  

Tel: +353 1800 931 787 (IE) 

+356 27780331 (MT) 

Slovenská republika 

Allergan SK s.r.o. 

Tel: +421 800 221 223 

 

United Kingdom 

Allergan Ltd 

Tel: +44 (0) 1628 494026 

 

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...