Combigan®

øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Combigan® 2 mg/ml / 5 mg/ml øjendråber, opløsning 

Brimonidintartrat og timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan
 3. Sådan skal du bruge Combigan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Combigan er øjendråber, der bruges til at kontrollere grøn stær (glaukom). 

Det indeholder to forskellige stoffer (brimonidin og timolol), som begge nedsætter for højt tryk i øjet. Brimonidin hører til en gruppe lægemidler, som kaldes alfa-2-receptorstimulatorer. Timolol hører til en gruppe lægemidler, som kaldes betablokkere. Combigan ordineres for at nedsætte for højt tryk i øjet, når det ikke er tilstrækkeligt med øjendråber, der kun indeholder en betablokker. 


Inde i øjet findes en klar, vandig væske, som forsyner øjets inderside med næring. Væsken løber konstant fra øjet, hvorefter der dannes ny væske. Hvis væsken ikke kan forlade øjet hurtigt nok, stiger trykket i øjet, hvilket med tiden kan skade synet. Combigan virker ved at nedsætte væskedannelsen og øge afvandingen af øjet. Derved nedsættes trykket i øjet, som dog stadig forsynes med næring. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Combigan:

 • hvis du er allergisk over for brimonidintartrat, timolol, betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Combigan øjendråber (angivet i afsnit 6). Symptomerne på en allergisk reaktion kan omfatte hævelser i ansigt, læber og svælg, hiven efter vejret, svimmelhed, åndenød, kløe eller røde øjenomgivelser.
 • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom svær astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom, som kan medføre hvæsende vejrtrækning, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).
 • hvis du har en langsom puls, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig hjerterytme) (med mindre du har pacemaker).
 • hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO- hæmmere) eller visse andre midler mod depression.


Combigan må ikke bruges til børn under 2 år og bør sædvanligvis ikke bruges til børn i alderen 2-17 år.

Brug ikke Combigan, før du har talt med lægen, hvis du tror, at et af disse punkter passer på dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Combigan.

Fortæl det til lægen, før du bruger Combigan, hvis du: 

 • lider af eller tidligere har lidt af:
  • koronar hjertesygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælningsfornemmelse), hjertesvigt, lavt blodtryk
  • hjerterytmeforstyrrelser som f.eks. langsom hjerterytme
  • vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom
  • dårligt blodomløb (f.eks. Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)
  • diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
  • overaktiv skjoldbruskkirtel, da timolol kan maskere tegn og symptomer
  • nyre- eller leverproblemer
  • tumor i binyrerne
  • hvis du har fået en øjenoperation for at nedsætte trykket i øjet
  • en sygdom i hornhinden
 • hvis du har eller tidligere har haft nogen form for allergi (f.eks. høfeber, eksem) eller en alvorlig allergisk reaktion. Vær opmærksom på, at du måske kan få brug for en større dosis adrenalin end sædvanligt i tilfælde af en alvorlig reaktion.
 • Fortæl lægen inden en operation, at du bruger Combigan, da timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der bruges under bedøvelse.

Brug af anden medicin sammen med Combigan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin for andre tilstande, også hvis de er uden forbindelse til din øjensygdom, samt medicin, som ikke er købt på recept.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Combigan, og/eller Combigan kan påvirke virkningen af anden medicin. Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager: 

 • smertestillende midler
 • sovemedicin eller angstdæmpende medicin
 • medicin mod for højt blodtryk (hypertension)
 • medicin mod hjerteforstyrrelser (f.eks. unormal hjertebanken) såsom betablokkere, digoxin eller kinidin (til behandling af hjerteproblemer og nogle typer af malaria)
 • medicin til behandling af diabetes eller forhøjet blodsukker
 • medicin mod depression som f.eks. fluoxetin og paroxetin
 • en anden type øjendråber til at sænke for højt tryk i øjet (glaukom)
 • medicin mod alvorlige allergiske reaktioner
 • medicin, der påvirker visse hormoner i kroppen, f.eks. adrenalin og dopamin
 • medicin, der påvirker musklerne i blodkar
 • medicin til behandling af halsbrand eller mavesår.


Fortæl det til lægen, hvis du får ændret dosis af anden medicin, eller hvis du har et regelmæssigt alkoholforbrug.

Hvis du har været i behandling med en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), skal du vente 14 dage efter endt behandling, før du bruger Combigan.

Hvis du skal bedøves, bør du fortælle lægen eller tandlægen, at du bruger Combigan. 

Brug af Combigan sammen med alkohol

Brug af Combigan kan forstærke virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Brug ikke Combigan, hvis du er gravid, medmindre din læge finder det nødvendigt.

Amning
Hvis du ammer, må du ikke bruge Combigan. Timolol kan gå over i modermælk. Spørg din læge til råds, inden du tager medicin under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Combigan kan hos enkelte virke sløvende og medføre træthed eller uskarpt syn. Du må ikke køre eller betjene værktøj eller maskiner, før symptomerne er aftaget. Tal med lægen, hvis du oplever problemer. 

Combigan indeholder benzalkoniumchlorid

Brug ikke Combigan, mens du bærer kontaktlinser. Vent mindst 15 minutter efter drypning med Combigan, før du sætter linserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Combigan

Brug altid Combigan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Combigan må ikke bruges til børn under 2 år. Combigan bør sædvanligvis ikke bruges til børn mellem 2 og 17 år. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe Combigan 2 gange daglig med ca. 12 timers interval. Kontakt lægen, hvis du ønsker at ændre dosis eller stoppe behandlingen. 


Hvis du anvender Combigan sammen med andre øjenmidler, skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning med Combigan og brug af de andre øjenmidler. 

Brugsanvisning

Flasken må ikke anvendes, hvis plomberingen af flaskehalsen er brudt, før du tager flasken i brug. 


Vask hænder før åbning af flasken. Bøj hovedet tilbage og kig op i loftet. 

Combigan 2care4 ApS øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 

 1. Træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lille lomme.
 2. Vend bunden i vejret på flasken, og tryk på den for at dryppe 1 dråbe i hvert øje, der skal behandles.
 3. Slip det nedre øjenlåg og luk øjet.
 4. Hold øjet lukket, og tryk fingeren mod den inderste øjenkrog (den side af øjet, som er nærmest næsen) i 2 minutter. Dette er med til at forhindre, at Combigan kommer ud i resten af kroppen.

Prøv igen, hvis dråben ryger ved siden af. 


For at forebygge infektioner må flaskehalsen ikke komme i berøring med øjet eller andet. Sæt skruelåget på igen straks efter brug for at lukke flasken. 

Hvis du har brugt for meget Combigan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Combigan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Voksne
 

Selv om du bruger flere dråber Combigan, end du bør, er det usandsynligt, at det vil skade dig. Dryp øjne igen til sædvanlig tid. Tal med lægen, hvis du føler dig usikker. 


Nyfødte og børn
 

Der er forekommet flere tilfælde af overdosering med brimonidin (et af indholdsstofferne i Combigan) hos nyfødte og børn under behandling for grøn stær. Det viser sig ved søvnighed, slaphed, lav kropstemperatur, bleghed og vejrtrækningsbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis noget af dette skulle forekomme. 


Voksne og børn
 

Kontakt straks lægen, hvis du er kommet til at synke Combigan ved en fejltagelse. 

Hvis du har glemt at bruge Combigan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis du glemmer at bruge Combigan, skal du, så snart du kommer i tanke om det, dryppe en enkelt dråbe i det eller de øjne, der skal behandles, og derefter fortsætte som du plejer. 

Hvis du holder op med at bruge Combigan

Combigan bør anvendes hver dag, for at medicinen kan virke efter hensigten. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger: 

 • dårligt hjerte (f.eks. smerter i brystet) eller uregelmæssig puls
 • hurtigere eller langsommere puls eller lavt blodtryk


Følgende bivirkninger kan forekomme under brug af Combigan:

Påvirkning af øjet

Meget almindelige
(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Røde øjne, brændende fornemmelse i øjet.


Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Sviende fornemmelse eller smerter i øjet
 • Allergisk reaktion i øjet eller på huden omkring øjet
 • Små skader i øjets ydre (med eller uden betændelse)
 • Hævede, røde eller betændte øjenlåg
 • Irritation eller en fornemmelse af noget i øjet
 • Kløe i øjet og øjenlåget
 • Follikler eller hvide pletter på det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade
 • Synsforstyrrelser
 • Øget tåreflåd
 • Tørhed i øjet


Ikke almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Uklart syn
 • Hævelse eller betændelse i det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade
 • Trætte øjne
 • Lysfølsomhed
 • Smerter i øjenlågene
 • Hvidfarvning af det gennemsigtige lag, der dækker øjets overflade
 • Hævelse eller områder med betændelse under øjets overflade
 • Flydere foran øjnene


Ikke kendt
(hyppighed kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data): 

 • Sløret syn


Påvirkning af kroppen:

Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Forhøjet blodtryk
 • Depression
 • Søvnighed
 • Hovedpine
 • Mundtørhed
 • Generel svækkelse


Ikke almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Hjertesvigt
 • Uregelmæssig hjerterytme
 • Besvimelse
 • Næsetørhed
 • Smagsforandringer
 • Kvalme
 • Diarré
 • Svimmelhed
 • Forkølelse med rindende næse, nysen og/eller kløe


Ikke kendt
(hyppighed kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data): 

 • Forhøjet, nedsat eller uregelmæssig hjerterytme
 • Lavt blodtryk
 • Rødme i ansigtet


Nogle af disse bivirkninger kan skyldes allergi over for et af indholdsstofferne.

Der er set yderligere bivirkninger med brimonidin eller timolol, og de kan derfor også forekomme med Combigan.

Følgende yderligere bivirkninger er forekommet ved anvendelse af brimonidin:
Betændelse i øjet, små pupiller, søvnproblemer, forkølelsessymptomer, kortåndethed, symptomer fra maven og fordøjelsessystemet, almene allergiske
reaktioner, hudreaktioner, herunder rødme, hævelse af ansigtet, kløe, udslæt og udvidelse af blodkarrene.

Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages Combigan (brimonidin/timolol) i blodet. Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med betablokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden.
De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med betablokkere. 

 • Allergiske reaktioner, som omfatter hele kroppen, herunder hævelser under huden (der kan forekomme på områder som ansigt og lemmer og kan medføre synke- eller vejrtrækningsbesvær), nældefeber, lokalt hududslæt eller hududslæt over hele kroppen, kløen, alvorlig pludselig livstruende allergisk reaktion.
 • Lavt blodsukker
 • Søvnløshed, mareridt, hukommelsestab
 • Besvimelse, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, nedsat blodforsyning til hjernen, forøgede tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsygdom), prikkende, usædvanlig fornemmelse (som snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden)
 • Hornhindebetændelse, sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter øjenkirurgi (hvilket kan forårsage synsforstyrrelser), nedsat følsomhed i hornhinden, beskadigelse af øjeæblets yderste lag, nedsænkende øjenlåg (medfører at øjnene er halvlukkede), dobbeltsyn.
 • Brystsmerter, væskeophobning i kroppen (ødem), ændringer i hjerterytmen eller hjertefrekvensen, en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteanfald, hjertesvigt.
 • Raynauds syndrom (hvide, “døde” fingre og tæer), kolde hænder og fødder
 • Sammentrækning af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme), vejrtrækningsbesvær, hoste
 • Fordøjelsesbesvær, mavesmerter, opkastning
 • Hårtab, hududslæt med hvidligt sølvlignende udseende (psoriasformet hududslæt) eller forværring af psoriasis, hududslæt
 • Muskelsmerter, der ikke er forårsaget af aktivitet
 • Seksuelle problemer, nedsat libido
 • Træthed


Andre bivirkninger indberettet efter brug af øjendråber, der indeholder phosphat:
I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med svære skader på den forreste glasklare del af øjenæblet (hornhinden) udviklet uklare områder på hornhinden på grund af kalkaflejringer under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Combigan utilgængeligt for børn. 


Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Anvend kun 1 flaske ad gangen. 


Brug ikke Combigan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Selv om der stadig skulle være nogle dråber tilbage, skal flasken smides ud 28 dage efter ibrugtagning for at forebygge infektioner. Som en hjælp til at huske dette kan du skrive datoen for åbning af flasken i feltet på flasken. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Combigan øjendråber indeholder:

 • Aktive stoffer: Brimonidintartrat og timolol. 1 ml opløsning indeholder 2 mg brimonidintartrat og timololmaleat svarende til 5 mg timolol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumphosphatheptahydrat og renset vand. Der kan være tilsat små mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at opnå den rette pH-værdi (et udtryk for opløsningens surhedsgrad).

Udseende og pakningsstørrelser

Combigan er en klar, grønliggul øjendråbeopløsning, der fås i plastflasker med skruelåg. Hver flaske er omtrent halvt fuld og indeholder 5 ml opløsning. Combigan udleveres i pakninger med 1 eller 3 flasker. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V 


Combigan® er et registreret varemærke, der tilhører Allergan Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...