Adapalen "2care4"

creme 1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adapalen 2care4 1 mg/g creme
Adapalen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adapalen 2care4
 3. Sådan skal du bruge Adapalen 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse Du kan bruge

Du kan bruge Adapalen 2care4 til at behandle bumser (acne vulgaris) med betændelse og mange hudorme. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adapalen 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Adapalen 2care4:

 • hvis du er allergisk over for adapalen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adapalen 2care4 angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid.
 • hvis du planlægger en graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Adapalen 2care4, hvis: 

 • du er gravid eller planlægger at blive det.
 • du bliver overfølsom over for Adapalen 2care4.
 • din hud bliver irriteret.
 • du opholder dig meget i solen.
 • din hud er særlig følsom over for sollys.
 • din akne er meget udbredt.


Vær opmærksom på: 

 • At Adapalen 2care4 ikke må komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Kommer Adapalen 2care4 i øjnene, skal du omgående skylle øjnene med lunkent vand.
 • At du ikke bør bruge Adapalen 2care4 på beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet hud eller på hudområder med eksem.
 • At du skal udsætte dig for mindst muligt sollys og solarium, når du bruger Adapalen 2care4. Brug beskyttende påklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at blive udsat for sollys.

Brug af anden medicin sammen med Adapalen 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • Anden medicin til behandling af akne (f.eks. erythromycin, clindamycin, benzoylperoxid eller andre retinoider). Du kan bruge andre aknemidler om morgenen og Adapalen 2care4 om aftenen. Dette gælder dog ikke for andre retinoider.

Adapalen 2care4 kan virke mildt irriterende. Det er derfor muligt, at samtidig brug af rensecremer, peelingmidler, midler som virker opstrammende på huden eller andre hudprodukter kan virke irriterende på huden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug IKKE Adapalen 2care4, hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid. Din læge kan give dig flere oplysninger.
Hvis du bliver gravid, mens du bruger Adapalen 2care4, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Adapalen 2care4. For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Adapalen 2care4 ikke bruges på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adapalen 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Adapalen 2care4 indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).  

3. Sådan skal du bruge Adapalen 2care4

Brug altid Adapalen 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Dosering 

Voksne: 

Smør Adapalen 2care4 i et tyndt lag på den acneangrebne hud 1 gang daglig ved sengetid. 


Brug til børn og unge

Adapalen 2care4 er kun beregnet til behandling af voksne og unge over 12 år. 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  


Brugsanvisning:  

 • Vask huden før du bruger Adapalen 2care4.
 • Huden skal være tør, før du smører Adapalen 2care4 på.
 • Smør Adapalen 2care4 på i et tyndt lag på de acneangrebne områder.
 • Undgå at få Adapalen 2care4 i øjne, mund, næsebor og slimhinder.
 • Adapalen 2care4 er udelukkende beregnet til brug på huden. Du må ikke indtage Adapalen 2care4.

Hvis du har brugt for meget Adapalen 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Adapalen 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Adapalen 2care4. I stedet kan du få udtalt rødme, afskalning og ubehag. 

Hvis du har glemt at bruge Adapalen 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Adapalen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Søg straks læge, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer, da du muligvis vil have behov for akut behandling: Hævelse i ansigt, læber eller hals, som gør det svært at synke eller trække vejret, udslæt, kløe, nældefeber og svimmelhed. Dette kan være tegn på angioødem eller en alvorlig allergisk reaktion (hyppigheden er ikke kendt og kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 


Adapalen 2care4 kan give følgende bivirkninger på påføringsstedet. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter).  

 • tør hud
 • hudirritation
 • brændende fornemmelse i huden
 • rødmen af huden (erytem)


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).  

 • lokal hududslæt (kontaktdermatitis)
 • hudgener
 • solskoldning
 • kløe i huden (pruritus)
 • afskalning af huden (exfoliation)
 • opblussen af akne


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).  

 • allergisk kontakteksem
 • smerte eller opsvulmen af huden
 • irritation, rødme, kløe eller hævelse af øjenlåg
 • mørkfarvning af lys hud
 • lysfarvning af mørk hud
 • forbrænding på påføringsstedet

Der er rapporteret forbrændinger på påføringsstedet (fortrinsvis overfladiske forbrændinger, men også andengradsforbrændinger eller alvorlige forbrændinger). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Adapalen 2care4 utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 25 °C.
Må ikke opbevares i køleskab.
Må ikke fryses. 


Brug ikke Adapalen 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adapalen 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: adapalen. 1 g creme indeholder 1 mg adapalen.
 • Øvrige indholdsstoffer: cyklometikon; squalan; methylglukose sesquistearat; PEG-20 methylglukose sesquistearat; glycerol; phenoxyethanol; carbomer; methylparahydroxybenzoat (E218); dinatriumedetat; propylparahydroxybenzoat (E216); natriumhydroxid; renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Adapalen 2care4 creme er blank og hvid. 


Pakningsstørrelser
 

60 g (2 x 30 g tuber). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markeds- føringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Adapalen 2care4 svarer til Redap. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...