Sevelamercarbonat "2care4"

filmovertrukne tabletter 800 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sevelamercarbonat 2care4 800 mg filmovertrukne tabletter 

Sevelamercarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevelamercarbonat 2care4
 3. Sådan skal du tage Sevelamercarbonat 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 


Det aktive stof i Sevelamercarbonat 2care4 er sevelamercarbonat. Det binder fosfat fra maden i fordøjelseskanalen og reducerer på denne måde indholdet af serumfosfat i blodet. 


Sevelamercarbonat 2care4 anvendes til kontrol af hyperfosfatæmi (forhøjede fosfatniveauer) hos: 

 • voksne patienter i dialyse (en blodrensningsteknik). Det kan anvendes til patienter i hæmodialyse (ved hjælp af en blodfiltreringsmaskine) eller peritonealdialyse (hvor væske pumpes ind i bughulen og en indre membran i kroppen filtrerer blodet),
 • patienter med kronisk (langvarig) nyresygdom, som ikke er i dialyse, og har en serumfosfatværdi (fosfatindhold i blodet) lig med eller over 1,78 mmol/l.


Sevelamercarbonat 2care4 bør anvendes med andre behandlinger såsom calciumtilskud og D-vitamin for at forhindre udviklingen af knoglesygdom.

Et øget indhold af serumfosfat kan føre til hårde aflejringer i din krop. Dette kaldes forkalkning. Aflejringerne kan gøre dine blodkar stive og gøre det mere besværligt for blodet at blive pumpet rundt i kroppen. Et øget indhold af serumfosfat kan også medføre hudkløe, røde øjne og smerter i eller brud på knogler. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevelamercarbonat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sevelamercarbonat 2care4

 • hvis du er allergisk over for sevelamercarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sevelamercarbonat 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har et lavt indhold af fosfat i blodet (lægen måler dette).
 • hvis du har tilstoppede tarme.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sevelamercarbonat 2care4 

 • hvis du har synkevanskeligheder.
 • hvis du har problemer med motiliteten (bevægeligheden) i maven og tarmene.
 • hvis du ofte kaster op.
 • hvis du har aktiv betændelse i tarmen.
 • hvis du har fået en større operation i maven eller tarmene.


Tal med din læge mens du tager Sevelamercarbonat 2care4 

 • hvis du oplever alvorlige mavesmerter, mave- eller tarmsygdomme eller blod i afføringen(gastrointestinal blødning). Disse symptomer kan skyldes aflejring af sevelamer- krystaller i din tarm. Kontakt din læge, som vil beslutte, om behandlingen skal fortsættes.


Øvrige behandlinger:
På grund af enten din nyresygdom eller dialysebehandlingen kan følgende gælde for dig: 

 • Du kan få enten et højt eller lavt indhold af kalk i blodet. Eftersom Sevelamercarbonat 2care4 ikke indeholder kalk, kan lægen ordinere et kalktilskud i form af tabletter.
 • Du kan have for lidt D-vitamin i blodet. Lægen vil af den grund måle indholdet af D-vitamin i dit blod og udskrive et D-vitamintilskud, hvis det er nødvendigt. Hvis du ikke tager multivitaminer, kan indholdet af A-, E- og K-vitamin samt folinsyre i dit blod blive for lavt. Lægen vil måle indholdet af disse vitaminer og ordinere vitamintilskud, hvis det er nødvendigt.
 • Du kan udvikle en tilstand kaldet metabolisk acidose (ændringer i kroppens syre- basebalance), hvis du har en kronisk nyresygdom. Lægen vil måle indeholdet af bicarbonat i blodet, hvis det er nødvendigt.


Patienter i peritonealdialyse:

Du kan få bughindebetændelse (peritonitis) i forbindelse med peritonealdialysen. Risikoen herfor kan reduceres ved nøje at følge anvisningerne, når poserne udskiftes. Tal straks med lægen, hvis du oplever nye tegn eller symptomer på mavebesvær, oppustet mave, mavesmerter, ømhed i maven, stivhed i maven, forstoppelse, feber, kulderystninger, kvalme eller opkastning. Du bør forvente, at lægen tager flere prøver, hvis du har for lidt indhold af A-, D-, E- og K-vitamin og folinsyre. 

Børn

Sikkerheden og virkningen af Sevelamercarbonat 2care4 er ikke undersøgt for børn (under 6 år). Derfor anbefales Sevelamercarbonat 2care4 ikke til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Sevelamercarbonat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Sevelamercarbonat 2care4 må ikke tages på samme tid som ciprofloxacin (antibiotikum).

Hvis du tager medicin for problemer med hjerterytmen eller for epilepsi, skal du sige det til lægen, inden du tager Sevelamercarbonat 2care4. Virkningen af medicin såsom cyklosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus (medicin, der anvendes til at hæmme immunsystemet) kan blive reduceret af Sevelamercarbonat 2care4. Lægen rådgiver dig, hvis du tager disse lægemidler.

Underskud af thyreoideahormon (skjoldbruskkirtelhormon) ses i sjældne tilfælde hos visse personer, der tager levothyroxin (bruges til at behandle lavt indhold af thyreoideahormon) og Sevelamercarbonat 2care4. Derfor vil lægen nøje måle indholdet af thyreoideastimulerende hormon (TSH) i dit blod.

Hvis du tager medicin til behandling af halsbrand, gastroøsofageal reflukssygdom (GØRS) eller mavesår, såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol, skal du konsultere din læge, når du tager Sevelamercarbonat 2care4.

Lægen vil jævnligt kontrollere vekselvirkningen mellem Sevelamercarbonat 2care4 og eventuel anden medicin.

I nogle tilfælde skal Sevelamercarbonat 2care4 tages sammen med anden medicin. Lægen kan rådgive dig om at tage den anden medicin 1 time før eller 3 timer efter, at du har taget Sevelamercarbonat 2care4. Lægen kan også måle indholdet af den anden medicin i dit blod. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det vides ikke, om Sevelamercarbonat 2care4 påvirker fostret.

Fortæl det til lægen, hvis du vil amme dit barn. Det vides ikke, om Sevelamercarbonat 2care4 udskilles i mælken og påvirker dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Sevelamercarbonat 2care4 påvirker din evne til at køre eller betjene maskiner. 

Sevelamercarbonat 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du tage Sevelamercarbonat 2care4

Tag altid Sevelamercarbonat 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Lægen fastsætter doseringen ud fra indholdet af serumfosfat i dit blod. 

Den anbefalede startdosis af Sevelamercarbonat 2care4 filmovertrukne tabletter for voksne og ældre (> 65 år) er 1-2 tabletter à 800 mg sammen med hvert hovedmåltid 3 gange dagligt. 


Tabletterne skal synkes hele. De må ikke knuses, tygges eller brækkes i stykker. 


I starten vil lægen måle indholdet af fosfat i dit blod hver 2.- 4. uge og ændrer om nødvendigt doseringen af Sevelamercarbonat 2care4, så indholdet af fosfat kommer til at ligge på et passende niveau. 


Patienter, der tager Sevelamercarbonat 2care4, skal overholde den ordinerede diæt. 

Hvis du har taget for meget Sevelamercarbonat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sevelamercarbonat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Sevelamercarbonat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis du har glemt en dosis, skal du springe den over og tage næste dosis til sædvanlig tid sammen med et måltid. 

Hvis du holder op med at tage Sevelamercarbonat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Forstoppelse kan være et tidligt symptom på tilstopning af tarmene. Derfor skal du sige det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har forstoppelse. 


Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter, der tager Sevelamercarbonat 2care4: 


Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Opkastning, forstoppelse, øvre mavesmerter, kvalme.


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, luft fra tarmen.


Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Overfølsomhed.


Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Kløe, hududslæt.
 • Nedsat tarmbevægelse (motilitet), tilstopning af tarmene og perforering af tarmvæggen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sevelamercarbonat 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: sevelamercarbonat. 1 filmovertrukken tablet indeholder 800 mg sevelamercarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, zinkstearat. Filmovertrækket indeholder hypromellose og diacetylerede monoglycerider.

Udseende og pakningsstørrelser

Sevelamercarbonat 2care4 er ovale, hvide/ råhvide filmovertrukne tabletter, præget med ‘SVL’ på den ene side.

Sevelamercarbonat 2care4 findes i en HDPE-beholder med polypropylenlåg indeholdende 180 filmovertrukne tabletter. 


HDPE-beholderen indeholder et tørremiddel. Fjern ikke tørremidlet fra beholderen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Sevelamercarbonat 2care4 svarer til Sevelamercarbonat Mylan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...