Famciclovir "2care4"

filmovertrukne tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Famciclovir 2care4 500 mg filmovertrukne tabletter
Famciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famciclovir 2care4
 3. Sådan skal du tage Famciclovir 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Famciclovir 2care4 er en antiviral medicin. Den forhindrer den inficerende virus i at formere sig. Da virus formerer sig meget tidligt i infektionen, vil du have størst gavn af behandlingen, hvis du begynder på behandlingen med Famciclovir 2care4 så tidligt som muligt efter, at de første symptomer opstår. 


Famciclovir 2care4 bruges til at behandle to typer af virusinfektion hos voksne: 

 • Helvedesild (herpes zoster), der er en virusinfektion, som forårsages af en virus, som kaldes varicella zoster (den samme virus, som giver skoldkopper). Famciclovir 2care4 forhindrer virus i at spredes i kroppen, så helbredelse kan ske hurtigere.
 • Famciclovir 2care4 bruges også til behandling af helvedesild i området omkring øjet eller i selve øjet. (oftalmisk zoster).
 • Genital herpes. Genital herpes er en virusinfektion, som forårsages af herpes simplex-virus type 1 eller 2. Den spredes normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre og brænden eller kløe omkring kønsdelene, hvilket kan være smertefuldt. Famciclovir 2care4 bruges til at behandle genital herpes hos voksne. Personer, som ofte har genital herpes, kan også tage Famciclovir 2care4 som hjælp til at forebygge angrebene.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famciclovir 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Famciclovir 2care4

 • hvis du er allergisk over for famciclovir, et af de øvrige indholdsstoffer i Famciclovir 2care4 (angivet i afsnit 6) eller over for penciclovir.

Spørg din læge til råds, hvis du tror, du er overfølsom.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Famciclovir 2care4. 

 • hvis du har nyreproblemer (eller tidligere har haft det). Din læge kan beslutte at give dig en lavere Famciclovir 2care4-dosis.
 • hvis du har problemer med dit immunforsvar.
 • hvis du har leverproblemer.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du fortælle det til din læge, før du begynder at tage Famciclovir 2care4. 

Børn og unge

Det frarådes at bruge Famciclovir 2care4 til børn og unge under 18 år. 


Undgå at smitte andre med genital herpes
Hvis du tager Famciclovir 2care4 for at behandle eller undertrykke genital herpes, eller hvis du tidligere har haft genital herpes, bør du fortsat praktisere sikker sex, inklusive brug af kondom. Dette er vigtigt for at undgå, at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke have sex, hvis du har genitale sår eller blistre.  

Brug af anden medicin sammen med Famciclovir 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • Raloxifen (bruges til at forebygge og behandle osteoporose).
 • Probenecid (bruges til at behandle højt indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med gigt og til at øge blodets antibiotikaindhold af penicillin- typen), eller enhver anden medicin, som kan påvirke nyrerne.

Brug af Famciclovir 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Famciclovir 2care4 sammen med eller uden mad og drikke. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
Famciclovir 2care4 må ikke tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Din læge vil fortælle dig om de mulige risici, der er ved at tage Famciclovir 2care4 under graviditet. 


Amning:
Du må ikke tage Famciclovir 2care4, hvis du ammer, medmindre det er absolut nødvendigt. Din læge vil diskutere de mulige risici, der er forbundet med at tage Famciclovir 2care4 under amning, med dig. 


Frugtbarhed:
Kliniske data tyder ikke på, at Famciclovir 2care4 har indflydelse på mænds frugtbarhed. 


Kvinder i fødedygtig alder:
Hvis du har genital herpes anbefales det at undgå samleje, så længe du har symptomer, selv hvis behandling er påbegyndt. Det anbefales at praktisere sikker sex. Se også afsnittet ”Undgå at smitte andre med genital herpes”. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Famciclovir 2care4 kan forårsage svimmelhed, døsighed eller forvirring. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, mens du tager Famciclovir 2care4, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

Famciclovir 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Famciclovir 2care4

Tag altid Famciclovir 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Vær opmærksom på, at ikke alle doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

 • Den daglige dosis og varigheden af behandlingen vil afhænge af den type virusinfektion, du har - se nedenfor. Din læge vil ordinere den korrekte dosis til dig.
 • Det bedste resultat af behandling opnås, hvis behandlingen startes så hurtigt som muligt efter, at de første tegn og symptomer opstår.
 • Undgå seksuel kontakt med andre, hvis du har symptomer på genital herpes - også selvom du har startet behandlingen med Famciclovir 2care4. Dette er fordi, du kan overføre herpesinfektionen til din partner.
 • Hvis du har eller har haft nyreproblemer, kan din læge beslutte at give dig en lavere dosis af Famciclovir 2care4.

 

Dosering ved helvedesild  

 • Hvis dit immunsystem er normalt, er den anbefalede dosis
  • 500 mg, tre gange daglig i syv dage.
 • Hvis dit immunsystem er nedsat, er den anbefalede dosis
  • 500 mg, tre gange daglig i 10 dage.


Dosering ved genital herpes
 

Dosis afhænger af tilstanden i dit immunsystem og stadiet af din infektion.

Hvis du har et normalt immunsystem, er doseringen:
Ved første udbrud er den anbefalede dosis: 

 • 250 mg, tre gange daglig i 5 dage.


For at behandle yderligere udbrud, er den anbefalede dosis: 

 • 125 mg, to gange daglig i 5 dage.


For at forebygge yderligere udbrud, er den anbefalede dosis: 

 • 250 mg to gange daglig.


Din læge vil fortælle dig hvor længe, du skal fortsætte behandlingen.

Hvis dit immunsystem er nedsat, er doseringen:
For at behandle det aktuelle udbrud, er den anbefalede dosis: 

 • 500 mg, to gange daglig i syv dage.


For at forebygge fremtidige udbrud, er dosis 

 • 500 mg to gange daglig.


Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage dine tabletter. 


Ældre over 65 år:  

Ændring af dosis er ikke nødvendig, med mindre nyrefunktionen er nedsat. 


Brug til børn og unge
Børn og unge under 18 år må kun få Famciclovir 2care4 efter lægens anvisning. 


Nedsat nyrefunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat leverfunktion:
Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Famciclovir 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Famciclovir 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Indtagelse af for mange Famciclovir 2care4- tabletter kan påvirke nyrerne. Hos patienter, der på forhånd har nyreproblemer, kan det i sjældne tilfælde medføre nyresvigt, hvis deres dosis ikke er korrekt nedsat. 

Hvis du har glemt at tage Famciclovir 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

Hvis du holder op med at tage Famciclovir 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulfarvning af huden og/eller øjne (tegn på gulsot). Kontakt læge eller skadestue.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Alvorlige hudreaktioner (f.eks. blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og ben/fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af yderste hudlag). Kontakt læge eller skadestue.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed
 • Kvalme, opkastning
 • Udslæt, kløe
 • Leverundersøgelse, der giver unormale resultater
 • Mavesmerter, diarré.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Forvirring, døsighed (hovedsagligt hos ældre).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Hjertebanken.


Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Allergisk reaktion med feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Famciclovir 2care4 utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbvevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 


Tag ikke Famciclovir 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Famciclovir 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: famciclovir. 1 filmovertrukken tablet indeholder 500 mg famciclovir.
 • Øvrige indholdsstoffer: prægelatiniseret stivelse, natriumlaurylsufat, cellulose, mikrokrystallinsk, croscarmellosenatrium, silica, kolloid vandfri, stearinsyre, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000 og macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Famciclovir 2care4 500 mg er en hvid, oval, filmovertrukket tablet med delekærv på begge sider, ca. 18,2 x 8,6 mm. 


Tabletten kan deles i to lige store halvdele. Brug tabletter i lavere styrke, hvis disse kan skaffes. 


Pakningsstørrelser:
 

Famciclovir 2care4 500 mg fås i en pakning med 21 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...