Kivexa®

filmovertrukne tabletter 600+300 mg

Viiv

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kivexa 600 mg/300 mg filmovertrukne tabletter
abacavir/lamivudin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.  

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 


VIGTIGT - Overfølsomhedsreaktioner  

Kivexa indeholder abacavir (der også er et aktivt stof i medicin som Trizivir, Triumeq og Ziagen). Nogle personer, der tager abacavir, kan få en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion), som kan være livstruende, hvis de fortsætter med at tage medicin indeholdende abacavir. 

Læs omhyggeligt alle oplysningerne i boksen 'Overfølsomhedsreaktioner' under punkt 4 i denne indlægsseddel.

Der er vedlagt et oplysningskort i pakningen med Kivexa for at gøre dig og sundhedspersonalet opmærksom på overfølsomhed over for abacavir. Tag kortet ud og hav det altid på dig. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kivexa
 3. Sådan skal du tage Kivexa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kivexa anvendes til behandling af hiv-infektioner (humant immundefektvirus) hos voksne, unge og børn, der vejer mindst 25 kg. 


Kivexa indeholder to aktive stoffer, der anvendes til at behandle hiv-infektioner: abacavir og lamivudin. Disse aktive stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI'er). 


Kivexa helbreder ikke hiv-infektionen, men nedsætter mængden af virus i kroppen og holder den på et lavt niveau. Kivexa øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner. 


Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Kivexa. Din læge vil følge virkningen af din behandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kivexa

Tag ikke Kivexa

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for abacavir (eller anden medicin, der indeholder abacavir f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

Læs grundigt alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner under punkt 4  

Tal med lægen, hvis du mener, at noget af ovenstående gælder for dig. Tag ikke Kivexa.  

Vær ekstra forsigtig med at tage Kivexa

Nogle personer, der tager Kivexa eller andre kombinationsbehandlinger mod hiv, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger end andre. Vær opmærksom på, at du har en større risiko: 

 • hvis du har en middelsvær eller svær leversygdom
 • hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B, må du ikke stoppe med at tage Kivexa uden at tale med lægen først, da det kan få din hepatitis til at blusse op igen)
 • hvis du er svært overvægtig (særligt hvis du er kvinde).
 • hvis du har en nyresygdom.

Tal med lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig, før du tager Kivexa. Det kan være nødvendigt med ekstra kontrolbesøg, herunder blodprøver, mens du er i behandling. Se punkt 4 for yderligere oplysninger.  


Overfølsomhedsreaktioner over for abacavir
Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion). 


Læs alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner grundigt under punkt 4 i denne indlægsseddel.

Risiko for hjertetilfælde
Det kan ikke udelukkes, at abacavir kan øge risikoen for at få et hjertetilfælde. 

Fortæl det til lægen, hvis du har hjerteproblemer, hvis du ryger eller har sygdomme, der kan øge risikoen for at få en hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk eller sukkersyge. Du må kun stoppe din behandling med Kivexa efter aftale med lægen.

Hold øje med vigtige symptomer
Nogle personer, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre bivirkninger, der kan være alvorlige. Du skal kende til vigtige tegn og symptomer, du skal holde øje med, mens du tager Kivexa. 

Læs oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' under punkt 4 i denne indlægsseddel.

Beskyt andre mennesker
Hiv-infektion spredes ved seksuel kontakt med en person, der har infektionen, eller ved overførsel af inficeret blod (f.eks. ved at dele injektionsnåle med andre). Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. 

Brug af anden medicin sammen med Kivexa

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Husk at fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage anden medicin, mens du er i behandling med Kivexa. 


Følgende lægemidler må ikke tages sammen med Kivexa:  

 • emtricitabin, til behandling af hiv-infektion.
 • anden medicin, der indeholder lamivudin, til behandling af hiv-infektion eller hepatitis B-infektion.
 • høje doser af sulfamethoxazol/trimethoprim, til behandling af bakterieinfektioner.
 • cladribin (mod hårcelleleukæmi).

Tal med lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke Kivexas virkning og omvendt
Disse omfatter: 

 • phenytoin, til behandling af epilepsi.

Tal med lægen, hvis du tager phenytoin. Lægen vil eventuelt holde ekstra øje med din behandling, så længe du tager Kivexa.  

 • methadon, der anvendes som erstatning for heroin. Abacavir øger den hastighed, hvormed methadon udskilles fra kroppen. Hvis du tager methadon, vil lægen holde øje med, om du får abstinenser. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af methadon.

Tal med lægen, hvis du tager methadon.  

 • lægemidler (oftest opløsninger), der indeholder sorbitol eller andre sukkeralkoholer (som f.eks. xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler  

Graviditet og amning

Det anbefales ikke at tage Kivexa under graviditet. Kivexa og lignende medicin kan give fosteret bivirkninger. Hvis du har taget Kivexa under din graviditet, kan din læge bede om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen ved bivirkningerne.  

Amning
Kvinder, der er hiv-positive, må ikke amme deres børn, da hiv-infektionen kan overføres til barnet gennem mælken. Indholdsstofferne i Kivexa kan også udskilles i små mængder i modermælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme: 

Kontakt straks lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kivexa kan give bivirkninger der kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Tal med lægen om din evne til at køre bil eller betjene maskiner når du tager Kivexa.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kivexa tabletter

Kivexa indeholder farvestoffet sunset yellow (E110), der kan forårsage overfølsomhedsreaktioner hos nogle mennesker. 

3. Sådan skal du tage Kivexa

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  


Den sædvanlige dosis af Kivexa til voksne, unge og børn, som vejer mindst 25 kg, er én tablet én gang daglig. Tabletterne skal synkes hele med vand. Kivexa kan tages med eller uden mad. 


Hold regelmæssig kontakt med lægen
Kivexa hjælper med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage medicinen hver dag for at forhindre, at sygdommen forværres. Du kan stadig udvikle andre infektioner og sygdomme, der er forbundet med hiv-infektionen. 

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Kivexa uden at tale med lægen først.  

Hvis du har taget for mange Kivexa tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Kivexa end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Kivexa

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter behandlingen som før. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Det er vigtigt, at du tager Kivexa regelmæssigt, da der er større risiko for at få en overfølsomhedsreaktion, hvis du tager medicinen uregelmæssigt. 

Hvis du holder op med at tage Kivexa

Hvis du er holdt op med at tage Kivexa af en eller anden grund - særligt hvis det er fordi, du mener, at du får bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom: 

Tal med lægen, inden du begynder at tage Kivexa igen. Lægen vil undersøge, om dine bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en overfølsomhedsreaktion, vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Kivexa eller nogen anden medicin, som indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det er vigtigt, at du følger lægens råd.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Kivexa igen, bliver du muligvis bedt om at tage de første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 


Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Når du bliver behandlet for hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes Kivexa eller anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv. Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred. 

 • Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion) beskrevet i denne indlægsseddel under overskriften ”Overfølsomhedsreaktioner”.

Det er meget vigtigt, at du læser og forstår oplysningerne om denne alvorlige reaktion.

Ud over bivirkninger ved Kivexa nævnt nedenfor, kan du få andre sygdomme, når du får kombinationsbehandling mod hiv.
Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' senere i dette afsnit. 

Overfølsomhedsreaktioner

Kivexa indeholder abacavir (der også er et aktivt stof i medicin som Trizivir, Triumeq og Ziagen).
Abacavir kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion, kendt som en overfølsomhedsreaktion.
Disse overfølsomhedsreaktioner er set oftere hos patienter, som tager medicin, der indeholder abacavir.

Hvem får sådanne reaktioner?
Alle, der tager Kivexa, kan få en overfølsomhedsreaktion over for abacavir, der kan være livstruende, hvis de fortsætter med at tage Kivexa.

Du har større risiko for at få sådan en overfølsomhedsreaktion, hvis du har et gen, som kaldes HLAB* 5701 (men du kan også få en reaktion, selvom du ikke har dette gen). Du skal derfor undersøges for, om du har dette gen, inden lægen ordinerer Kivexa. Hvis du ved, at du har genet HLA-B*5701, skal du fortælle det til lægen, før du begynder at tage Kivexa.

I et klinisk forsøg udviklede 3-4 ud af 100 patienter, der blev behandlet med abacavir, og som ikke havde et gen, som kaldes HLA-B*5701, en overfølsomhedsreaktion.

Hvad er symptomerne?
De almindeligste symptomer er:  

 • feber (høj kropstemperatur) og udslæt.


Andre almindelige symptomer:  

 • kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, udtalt træthed.


Andre symptomer:  

Smerter i led og/eller muskler, hævelse af halsen, åndenød, ondt i halsen, hoste, lejlighedsvis hovedpine, øjenbetændelse (konjunktivit), mundsår, lavt blodtryk, snurren eller følelsesløshed i hænder og/eller fødder.

Hvornår optræder symptomerne?
En overfølsomhedsreaktion kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt under behandling med Kivexa, men optræder normalt i de første 6 uger af behandlingen.

Kontakt lægen omgående:  

 1. hvis du får udslæt ELLER
 2. hvis du får et eller flere symptomer fra mindst 2 af de følgende grupper:
 • feber
 • åndenød, ondt i halsen eller hoste
 • kvalme, opkastning, diarré eller mavesmerter
 • udtalt træthed eller smerter eller generel følelse af at være syg.

Lægen kan råde dig til at stoppe behandlingen med Kivexa.

Hvis du holder op med at tage Kivexa
Hvis du holder op med at tage Kivexa på grund af en overfølsomhedsreaktion, må du ALDRIG MERE tage Kivexa eller anden medicin, der indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen).
Hvis du gør det, kan du inden for få timer få et alvorligt blodtryksfald, der kan medføre død.

Hvis du er holdt op med at tage Kivexa af en eller anden grund - særligt hvis det er, fordi du mener, du har bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom:

Tal med lægen, inden du begynder at tage Kivexa igen. Lægen vil undersøge, om dine bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en overfølsomhedsreaktion, vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Kivexa eller nogen anden medicin, som indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det er vigtigt, at du følger lægens råd.

I nogle tilfælde er overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling med abacavir, og som kun havde et af symptomerne på oplysningskortet, før de stoppede med at tage medicinen.

I meget sjældne tilfælde er disse overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling med abacavir, og som ikke havde nogen symptomer på overfølsomhed, før de stoppede med at tage medicinen.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Kivexa igen, bliver du muligvis bedt om at tage de første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du er overfølsom over for Kivexa, skal du returnere alle dine Kivexa tabletter, så de kan blive destrueret korrekt. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Der er vedlagt et oplysningskort i pakningen med Kivexa for at gøre dig og sundhedspersonalet opmærksom på overfølsomhedsreaktioner over for abacavir. Tag kortet ud og hav det altid på dig. 

 

 

Almindelige bivirkninger
Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • overfølsomhedsreaktioner
 • hovedpine
 • opkastning
 • kvalme
 • diarré
 • mavesmerter
 • appetitløshed
 • træthed, manglende energi
 • feber (høj kropstemperatur)
 • almen utilpashed
 • søvnproblemer (insomni)
 • muskelsmerter og ubehag
 • ledsmerter
 • hoste
 • irriteret eller løbende næse
 • udslæt
 • hårtab.


Ikke almindelige bivirkninger
Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer og kan ses i blodprøver: 

 • lavt antal røde blodceller (anæmi) eller lavt antal hvide blodceller (neutropeni)
 • øget niveau af leverenzymer
 • nedsat antal af de blodceller, der har betydning for blodets evne til at størkne (trombocytopeni).


Sjældne bivirkninger
Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer: 

 • leversygdomme som gulsot, forstørret lever eller fedtlever, leverbetændelse (hepatitis)
 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)
 • nedbrydning af muskelvæv.


Sjældne bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • stigning i mængden af et enzym, som kaldes amylase.


Meget sjældne bivirkninger
Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer: 

 • følelsesløshed, snurrende fornemmelse i huden (prikken og stikken)
 • en følelse af svaghed i arme og ben
 • udslæt, der kan danne blister, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område, omsluttet af en mørk ring) (erythema multiforme)
 • udbredt udslæt med blisterdannelse og hudafskalning, særligt omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom) og i alvorlige tilfælde med hudafskalning på mere end 30 % af kroppens overflade (toksisk epidermal nekrolyse)
 • for meget mælkesyre i blodet (laktacidose).


Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.

Meget sjældne bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • manglende dannelse af nye røde blodceller i knoglemarven (pure red cell aplasi).


Hvis du får bivirkninger
 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv
Kombinationsbehandling såsom Kivexa kan forårsage udvikling af andre sygdomme under behandlingen af hiv. 


Symptomer på infektion eller betændelseslignende reaktioner (inflammation)
Gamle infektioner kan blusse op  

Personer med fremskreden hiv-infektion eller AIDS har et svækket immunforsvar og har større risiko for at udvikle alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Sådanne infektioner kan have været ’stille’ og ikke opdaget af det svækkede immunforsvar før behandlingens start. Efter start af behandling, bliver immunforsvaret stærkere, og kan angribe infektionerne, hvilket kan give symptomer på infektion og betændelse. Symptomer omfatter som regel feber, samt nogle af følgende: 

 • hovedpine
 • mavesmerter
 • åndenød.


I sjældne tilfælde kan immunforsvaret, når det bliver stærkere, også angribe raskt kropsvæv (autoimmune forstyrrelser). Symptomer på autoimmune forstyrrelser kan opstå mange måneder efter, at du er startet med at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Symptomerne kan inkludere: 

 • hjertebanken (hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) eller rysten
 • hyperaktivitet (voldsom rastløshed og bevægelse)
 • svaghed, der starter i hænderne og fødderne og efterfølgende bevæger sig ind mod kroppen.


Hvis du får symptomer på infektion og betændelse, eller hvis du bemærker nogle af de ovennævnte symptomer:  


Kontakt straks lægen. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.  Du kan få knogleproblemer
Nogle personer, der får kombinationsbehandling mod hiv, udvikler en sygdom, der kaldes osteonekrose. Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne. Du har større risiko for at få denne sygdom: 

 • hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid
 • hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider
 • hvis du drikker alkohol
 • hvis dit immunsystem er meget svækket
 • hvis du er overvægtig.


Symptomer på osteonekrose omfatter:  

 • stive led
 • smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene)
 • bevægelsesbesvær.

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Tal med lægen.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ◦C. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kivexa indeholder:

Aktive stoffer: Hver Kivexa filmovertrukken tablet indeholder 600 mg abacavir (som sulfat) og 300 mg lamivudin. 


Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat og magnesiumstearat. Filmovertræk: Opadry Orange YS-1-13065-A indeholdende hypromellose, titandioxid, macrogol 400, polysorbat 80 og sunset yellow FCF (E110). 

Udseende og pakningsstørrelser

Kivexa filmovertrukne tabletter er præget med 'GS FC2' på den ene side. Tabletterne er orange og kapselformede. De fås i blisterpakninger med 30 tabletter og i multiblisterpakninger med 90 (3x30) tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort, Holland 

Fremstiller

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Spanien. 


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien ViiV Healthcare srl/bv Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 

info.lt@gsk.com 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg ViiV Healthcare srl/bv Belgique/Belgien 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com 

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 

ViiV Healthcare GmbH 

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 

viiv.med.info@viivhealthcare.com 

Nederland 

ViiV Healthcare BV 

Tel: + 31 (0) 33 2081199 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 

estonia@gsk.com 

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 

at.info@gsk.com 

España 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 

Tel: +34 900 923 501 

es-ci@viivhealthcare.com 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France 

ViiV Healthcare SAS Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 

Infomed@viivhealthcare.com 

Portugal 

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA 

Tel: + 351 21 094 08 01 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com 

Hrvatska GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 385 1 6051 999 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000 

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

Italia 

ViiV Healthcare S.r.l Tel: + 39 (0)45 9212611 

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 

gskcyprus@gsk.com 

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 

lv-epasts@gsk.com 

United Kingdom 

ViiV Healthcare UK Limited Tel: + 44 (0)800 221441 

customercontactuk@gsk.com 


Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...