Terbinafin "Medical Valley"

tabletter 250 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terbinafine Medical Valley 250 mg tabletter  

Terbinafin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Terbinafine Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Terbinafine Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terbinafin Medical Valley indeholder terbinafin, som tilhører medicingruppen fungicider, som hæmmer svampevækst. Denne medicin er indikeret for behandling af følgende terbinafin-sensitive svampeinfektioner i hud og negle: 

 

Tinea corporis (ringorm)  

Tinea cruris (lyskesvamp) 

Tinea pedis (fodsvamp) 

Onychomycosis (svampeinfektion i tå- eller fingernegle). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Terbinafine Medical Valley

Brug ikke Terbinafin Medical Valley:

Hvis du er allergisk over for terbinafin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Terbinafine Medical Valley. 

 • Hvis du tager anden medicin
 • Hvis du oplever uforklarlig vedvarende kvalme, opkastninger, mavesmerter, appetitløshed, usædvanlig træthed, din hud eller det hvide i dine øjne bliver gulligt, usædvanlig mørkfarvet urin eller lys afføring (tegn på lever eller nyre problemer).
 • Hvis du har eller har haft fortykkede pletter af rød/sølvfarvet hud (psoriasis) eller udslæt i ansigtet, ledsmerter, muskelsygdom, feber (kutan og systemisk lupus erythematosus).
 • Hvis du oplever svækkelse, usædvanlig blødning, blå mærker eller hyppige infektioner (tegn på blodsygdom).
 • Terbinafin, som indtages oralt, er ikke virksom mod Pityriasis versicolor og hudinfektion forårsaget af Candida svamp.

Børn

Terbinafin tabletter anbefales ikke til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Terbinafine Medical Valley

Fortæl lægen eller apotekspersonalet hvis du tager, har taget for nylig eller muligvis vil tage nogen anden medicin, medregnet orale kontraceptiva og håndkøbsmedicin. 


Nogle andre lægemidler kan interagere med Terbinafin Medical Valley: 

 • tricykliske antidepressiva som f.eks. cloipramine eller amitryptylin
 • nogle anti-depressiva (f.eks. desipramine)
 • nogle lægemidler der bruges til behandling af hjerteproblemer (f.eks. propafenone, amiodarone)
 • fungicider - bruges til behandling af svampeinfektioner (f.eks. fluconazole, ketoconazole)
 • nogle lægemidler der bruges i visse hostemedicinpræparater (f.eks. dextromethorphan)
 • lægemidler kaldet monamine oxidase inhibitors f.eks. selegiline der bruges til behandling af Parkinsons’s sygdom
 • nogle lægemidler der bruges til at behandle forhøjet blodtryk (f.eks. metoprolol)
 • nogle antibiotika (f.eks. rifampicin)
 • koffein
 • nogle lægemidler der bruges til behandling af ulcus (f.eks. cimetidin)
 • orale kontraceptiva (da uregelmæssige menstruationer og pletblødninger kan forekomme hos visse kvindelige patienterkvinder)
 • ciclosporin - bruges til at styre kroppens immunsystem. Terfenadintriazolamog tolbutamide

Brug af Terbinafine Medical Valley sammen med mad og drikke:

Tabletterne kan tages med eller uden føde. 

Graviditet og amning:

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge Deres din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Terbinafin udskilles i modermælk. Derfor bør du ikke amme under behandling med denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af terbinafin påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Ikke desto mindre kan nogle føle sig svimle under behandlingen med Terbinafin Medical Valley. Hvis du føler svimmelhed, skal du undlade at føre motorkøretøjer og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Terbinafine Medical Valley

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag det antal tabletter, som din læge har ordineret. Han/hun afgør, hvilken dosis du har behov for.  

 

Den anbefalede dosis er en tablet (250 mg) en gang dagligt. 

Brug til børn og unge

Denne medicin anbefales ikke til børn eller unge (< 18 år) på grund af manglende erfaring med denne aldersgruppe. 

 

Den hele tablet synkes med vand. Tyg ikke tabletten. Tabletten kan tages med eller uden føde. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Hudinfektioner 

Følgende behandlingsperioder anbefales: 

 • Tinea pedis (fodsvamp - interdigital, plantar/mokkasintype): 2 til 4 uger. Den anbefalede behandlingsperiode kan vare op til 4 uger
 • Tinea corporis (ringorm): 2 til 4 uger
 • Tinea cruris (lyskesvamp): 2 til 4 uger

 

Onychomycosis (svampeinfektion af tå- eller fingernegle) 

For de fleste patienter er varigheden ved vellykket behandling 6 til 12 uger. Onychomycosis i fingerneglene 

I de fleste tilfælde er 6 ugers behandling tilstrækkelig ved infektion i fingerneglene. Onychomycosis i tåneglene 

I de fleste tilfælde er 12 ugers behandling tilstrækkelig ved infektion i tåneglene. Hos nogle patienter med nedsat neglevækst kan længere behandling være påkrævet. 

 

Det er muligt, at symptomerne for infektionen ikke forsvinder helt, førend nogle uger (hud) eller måneder (negle) efter svampen, som forårsagede infektionen, er forsvundet. 

Brug i patienter med leverinsufficiens

Anvendelse frarådes for denne patientgruppe. 

Brug i patienter med nyreinsufficiens

Anvendelse frarådes for denne patientgruppe. 

 

Du må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden først at have rådført dig med din læge. 

Hvis du har taget for meget Terbinafine Medical Valley

Hvis du ved et uheld kommer til at tage for mange tabletter, bedes du straks kontakte din læge. 

 

De almindeligste symptomer på akut forgiftning er kvalme, mavepine, svimmelhed eller hovedpine. Hvis nogle af disse symptomer eller andre abnorme bivirkninger forekommer, skal du kontakte din læge øjeblikkelig. 

Hvis du har glemt at tage Terbinafine Medical Valley

Hvis du glemmer at tage en tablet, tag den, så snart du opdager det.  

 

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte tablet.  

Hvis du holder op med at tage Terbinafine Medical Valley

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Det er meget vigtigt, at du informerer din læge

 

 • Hvis du har en infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forringelse af din generelle tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer såsom ondt i halsen/svælget/munden eller problemer med vandladningen, skal du kontakte din læge øjeblikkelig.

  Medicinen kan reducere antallet af hvide blodlegemer, og din modstandskraft mod infektioner kan være nedsat.

  En blodprøve skal tages for at konstatere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat (agranulocytosis). Det er vigtigt at informere din læge om din medicin.
 • Hvis der forekommer progressivt hududslæt, skal du øjeblikkelig holde op med behandlingen og informere din læge.
 • Hvis du opdager, at din hud eller det hvide i dine øjne bliver gulligt, eller at din urin bliver mørkere eller din afføring lysere, stop øjeblikkelig med behandlingen og kontakt din læge.
 • Hvis du får ondt i halsen og forhøjet temperatur og forkølelse, unormale blødninger eller pletblødninger, alvorlige hudproblemer, såvel som træthed, svimmelhed, depression, angst eller svimmelhed.
 • Hvis du har symptomer som f.eks.uforklarlig og vedvarende kvalme, maveproblemer, nedsat appetit, usædvanlig træthed eller svaghedsanfald, mens du tager denne medicin.
 • Hvis du oplever symptomer på hævelser som f.eks. opsvulmet ansigt, tunge eller svælg, vanskeligheder med at synke; er forpustet eller har problemer med at trække vejret, stop øjeblikkeligt med behandlingen og informer din læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med Terbinafine Medical Valley: 

 • Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer): en fornemmelse af oppustethed, nedsat appetit, urolig mave (fordøjelsesbesvær), kvalme, mavesmerter, og diarré, allergiske hudreaktioner som f.eks. nældefeber eller udslæt, muskel- eller ledsmerter.
 • Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):
  • Hovedpine.
 • Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
  • Nedsat eller tab af smagssans. Dette går som regel over nogle uger efter, du er holdt op med at tage medicinen.
  • En formindskelse af fødeindtagelsen, som kan føre til betydeligt vægttab i nogle enkelte meget alvorlige tilfælde.
 • Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)
  • følelsesløshed eller prikken
  • nedsat følsomhed
  • svimmelhed
  • leverproblemer
 • Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10,000 personer): alvorlige leverproblemer, alvorlige hudreaktioner (med pludseligt frembrud, som kan komme igen, som kan sprede sig, som kan vise sig som hævede knopper, eventuelt i følgeskab med kløe eller feber), alvorlig forværring af psoriasis, fald i visse slags blodlegemer, (neutropeni, agranulocytose, trombocytopeni), hårtab, nedtrykthed, uro, træthed, alvorlige overfølsomhedsreaktioner (hævelse af ansigt, øjenomgivelser eller tunge, vanskeligheder med at synke, kvalme og opkastning, svaghed, svimmelhed, vejrtrækningsvanskeligheder), blodsænkning og alvorlig forværring af huden og systemisk lupus erythematosus, forstyrrelser i menstruationen, (pletblødning og uregelmæssig cyklus) er også blevet konstateret hos patienter, som har taget terbinafin samtidig med orale kontraceptiva (se afsnit 4.5.).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via adressen Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terbinafin Medical Valley indeholder

 • Aktivt stof: terbinafin. Hver tablet indeholder 250 mg terbinafin (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: Sodium Starch Glycolate (type A), mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), kolloid vandfri silica og magnesiumstearat (E572).

Udseende og pakningsstørrelser

Denne medicin er hvide aflange tabletter med delekærv i pakninger med 14, 28 og 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28  

236 32 Höllviken  

Sverige  

Fremstiller:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)  

Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 • Portugal: Terbinafina Liconsa 250 mg Comprimidos
 • Belgien: Terbinafine Liconsa 250 mg Comprimé/Tabletten
 • Danmark: Terbinafin Medical Valley
 • Estland: Terbinafine Liconsa
 • Ungarn: Terbiner 250 mg tabletta
 • Island: Terbinafin Medical Valley 250 mg töflur
 • Irland: Terbinafine Rowa 250 mg tablets
 • Luxembourg: Terbinafine Liconsa 250 mg Comprimé - Nederlandene: Terbinafine Xiromed 250 mg tabletten
 • Slovenien: Terbinafin Liconsa 250 mg tablete
 • Sverige: Terbinafin Medical Valley 250 mg Tablett

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 2019-02-11 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...