Telmisartan/Hydroklortiazid "Medical Valley"

tabletter 80 mg+12,5 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 80 mg/12,5 mg tabletter  

telmisartan/hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley til dig personligt. Lad derfor være med at give Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet. Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk. 

 • Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.
 • Hydrochlorthiazid er en såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmæng- den til at stige og det fører til, at blodtrykket falder.
 • Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley bruges til at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos patienter, hvis blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

 • hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et andet sulfonamidholdigt lægemiddel.
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet)
 • hvis du ammer
 • hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer med udskillelse af galde fra galdeblæren
 • hvis du har alvorlige leversygdomme
 • hvis du har alvorlig nyresygdom
 • hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium og dette ikke bedres ved behandling
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apoteket om det, inden du tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller sygdom, især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor: 

 • Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diaré, opkastning eller hæmodialyse.
 • Nyresygdom eller nyretransplantation
 • Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose)
 • Leversygdom
 • Hjerteproblemer
 • Sukkersyge
 • Urinsyregigt (Podagra)
 • Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af mineraler)
 • Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen.
 • Det aktive indholdsstof hydrochlorthiazid kan være årsag til en usædvanlig reaktion, hvilket kan resultere i synsnedsættelse og øjensmerter. Dette kan være symptomer på forhøjet tryk i øjet og kan udvikles indenfor få timer til uger, efter behandling med Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley er startet. Hvis det ikke behandles, kan det føre til permanent synstab.

 

Kontakt lægen før tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • Aliskiren.
 • hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, især ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley.

 

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

 

Se også information under overskriften ” Tag ikke Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

 

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid. Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley kan ikke anbefales til gravide. Hvis Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet). 

 

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed, døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående symptomer, bør du tale med din læge. 

 

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning (såsom rødme, kløe, hævelse, blærer). 

 

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter. 

Børn og teenagere

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley bør ikke ordineres til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det kan måske være nødvendigt at ændre doseringen af medicinen eller tage andre forholdsregler. I nogle tilfælde må du stoppe med at tage noget af medicinen. Dette gælder specielt, hvis du samtidig med Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley tager én af de typer medicin, der er angivet herunder: 

 • Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression
 • Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider (f.eks. prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede stoffer.
 • Vanddrivende medicin, der holder på kalium i blodet, kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende medicin), der kan forhøje indholdet af kalium i blodet
 • Hjertemedicin (f.eks. digoxin) og medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid)
 • Medicin, som bruges til psykiske sygdomme (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin)
 • Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (steroider), smertestillende medicin, medicin til behandling af cancer, urinsyregigt (podagra) eller leddegigt samt D-vitamintilskud.

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: 

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ” Tag ikke Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”) Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley kan forøge en anden medicins blodtrykssænkende virkning. Du bør derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin. 

 

Blodtrykssænkningen med Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley kan blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge anbefale dig at stoppe med at tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil anbefale en anden type medicin istedet for Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. Det frarådes at anvende Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley under graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader. 

 

Amning 

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller træt. 

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley.

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley indeholder mælkesukker (laktose). Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. 

3. Sådan skal du tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

Tag altid Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis af Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley er én tablet daglig. 

 

Det er bedst at indtage tabletten på samme tid hver dag. Tabletten kan tages både sammen med mad og alene. Tabletten synkes sammen med vand eller en anden væske. Det er vigtigt, at du tager Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley hver dag, så længe din læge ikke siger andet. 

 

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen. 

Hvis du har taget for mange Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley

Hvis du glemmer at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet kan de være dødelige. En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke udelukkes for Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley. 

Bivirkninger ved Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):  

Svimmelhed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme, lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diaré, mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion (manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni), forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi), utilpashed, mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), som kan være dødelig, rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (artralgi) og smerter i arme og ben, muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter. Desuden kan der forekomme forhøjet urinsyreindhold, nedsat natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt kreatininkinase i blodet. 

 

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige bivirkninger for Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel. 

 

Telmisartan 

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse), urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi), nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed, hoste. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Sepsis* (ofte kaldet “blodforgiftning”, en alvorlig, eventuelt dødelig infektion med en betændelsesreaktion i hele kroppen), lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker (hos diabetes patienter), maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et blodprotein), søvnighed. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere): Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)** 

 

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. 

 

**Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan. Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen. 

 

Hydrochlorothiazid 

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, set følgende bivirkninger: 

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data): Betændelse i en spytkirtel, lavt indhold af røde og hvide blodlegemer, lavt blodpladetal (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, synsnedsættelse og øjensmerter (mulige tegn på akut snævervinklet glaukom), betændelse i blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene (gulsot), lupus-lignende symptomer (bivirkninger som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus erythematosus, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte blodkar i huden, øget følsomhed for sollys eller blæredannelse og afskalning af øverste hudlag (toksisk epidermal nekrolyse), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat nyrefunktion, sukker i urinen (glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af kolesterol i blodet, nedsat blodvolumen, øget sukker- eller fedtindhold i blodet. 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft) 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du kan opbevare Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley ved almindelig temperatur. Du skal opbevare Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley i den originale yderpakning for at beskytte tabletterne mod fugt og lys. 

 

Blisterpakningen består af flere lag, hvor det kan ske, at det ydre lag af blisterarket løsner sig fra det indre lag. Du behøver ikke at gøre noget, hvis det sker. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley indeholder:

 • Aktive stoffer: Telmisartan og hydrochlorthiazid. En tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
  Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, povidon (povidon K 25), Crospovidon, magnesiumstearat, Meglumin, natriumhydroxid, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose
  (Hydroxipropylmethylcellulose) natriumstivelseglycolat type A og rød jernoxid (30E 172).

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley’s udseende og pakningsstørrelse

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 80 mg/12,5 mg tabletten er runde tolagstabletter med hvid og lyserød farve. 

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 56, 98 tabletter. 

 

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser nødvendigvis markedsføres i dit land.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken  

Sverige 

Fremstiller

Laboratorios Liconsa, S.A.  

Avda. Miralcampo, no 7  

Poligono Industrial Miralcampo 

19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara) 

Spanien 

 

Orion Pharma (kun i Finland)  

Orionintie 1 

02200 Espoo  

Finland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Nederlandene: 

Telmisartan/Hydrocloorthiazide Xiromed 80/12,5 mg tabletten 

Danmark: 

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 

Finland: 

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80 mg/12,5 mg tabletit/tabletter 

Sverige: 

Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley 80 mg/12,5 mg tabletter 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...