Ezetimib "Mylan"

tabletter 10 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Ezetimib Mylan 10 mg tabletter  

ezetimib 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Mylan
 3. Sådan skal du tage Ezetimib Mylan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ezetimib Mylan indeholder det aktive stof ezetimib. Ezetimib Mylan bruges til at sænke forhøjet kolesterol. Ezetimib Mylan sænker den totale koncentration af kolesterol, det "dårlige" kolesterol (LDL-kolesterol) og fedtstoffer, kaldet triglycerider, i blodet. Desuden øger Ezetimib Mylan det "gode" kolesterol (HDL-kolesterol). 


LDL kolesterol kaldes oftest det "dårlig" kolesterol, da det danner belægninger i arterievæggene. Disse belægninger kan gradvist medføre forsnævring af arterierne. Forsnævringen kan nedsætte eller blokere blodgennemstrømningen til livsvigtige organer såsom hjertet og hjernen. Blokeringen af blodgennemstrømningen kan resultere i hjerteanfald eller hjerneblødning. 


HDL kolestrol kaldes oftest det "gode" kolesterol, da det hjælper med at forhindre det "dårlige" kolesterol i at danne belægninger i arterierne og beskytter mod hjertesygdom. 

 

Triglycerider er en anden form for fedtstof i dit blod, der kan øge risikoen for hjertesygdom. 


Ezetimib Mylan virker ved at mindske det kolesterol, der optages i fordøjelseskanalen. Ezetimib Mylan kan ikke benyttes til at opnå vægttab. 

 

Ezetimib Mylan øger den kolesterolsænkende virkning af statiner, der er medicin, der mindsker det kolesterol, kroppen selv danner. 

 

Ezetimib Mylan bruges til patienter, der ikke kan kontrollere deres kolesteroltal ved diæt alene. Du bør fortsætte med at være på en kolesterolsænkende diæt, mens du tager denne medicin. 

 

Ezetimib Mylan benyttes som supplement til kolesterolsænkende diæt, hvis du har: 

 • Forhøjet kolesterol i blodet (primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-familiær)).
  • Sammen med et statin, når dit kolesterol i blodet ikke kan kontrolleres ordentligt med et statin alene
  • Alene, når statinbehandlingen ikke er passende eller ikke tåles.
 • Ved arvelig sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi), der øger indholdet af kolesterol i blodet. Du vil også få et statin og kan også få anden behandling.

 

Hvis du har en hjertesygdom, nedsætter Ezetimib Mylan i kombination med kolesterolsænkende medicin kaldet statiner, risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde, operation for at øge blodgennemstrømningen til hjertet eller hospitalsindlæggelse på grund af brystsmerter. 


Ezetimib Mylan hjælper dig ikke med at tabe i vægt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ezetimib Mylan

Hvis du tager Ezetimib Mylan sammen med et statin, bør du læse indlægssedlen for dette bestemte lægemiddel. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ezetimib Mylan:

 • hvis du er allergisk over for ezetimib eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit 6).

Tag ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin:

 • hvis du for tiden har leverproblemer
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ezetimib Mylan.  

 

Fortæl din læge om alle helbredsmæssige forhold, også allergier. 

 

Lægen bør tage en blodprøve, før du begynder at tage Ezetimib Mylan sammen med et statin. Dette er for at kontrollere, hvor godt din lever virker. 

 

Lægen vil måske tage blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker, efter du er begyndt at tage Ezetimib Mylan sammen med et statin. 

 

Hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion, bør du ikke tage Ezetimib Mylan. 

 

Sikkerheden og virkningen af Ezetimib Mylan taget sammen med fibrater (medicin der sænker kolesterol) er ikke undersøgt. 

 

Kontakt lægen hvis du har uforklarlige smerter, ømhed eller svaghed i musklerne mens du tager disse tabletter, især i forbindelse med feber. 

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge (i alderen 6-17 år), medmindre det er ordineret af en specialist, da data er utilstrækkelige angående sikkerhed og virkning. 

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 6 år, da der ikke foreligger oplysninger vedrørende denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Ezetimib Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Dette gælder også håndkøbsmedicin. Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • ciclosporin (et lægemiddel, der ofte bruges til patienter, der har fået organtransplantation)
 • warfarin, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (medicin der forhindrer blodpropper (antikoagulanter))
 • colestyramin (medicin der sænker kolesterol), fordi det påvirker Ezetimib Mylans virkning
 • fibrater (bruges også til at sænke kolesterol).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Du må ikke tage ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller tror, du måske er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Ezetimib Mylan sammen med et statin, skal du stoppe med at tage begge lægemidler og fortælle det til din læge. 

 

Der er ingen erfaringer med brugen af Ezetimib Mylan uden et statin under graviditet. 

 

Du må ikke tage ikke Ezetimib Mylan sammen med et statin, hvis du ammer, fordi man ikke ved, om medicinen passerer over i modermælken. Du må ikke tage Ezetimib Mylan uden et statin, hvis du ammer. Spørg din læge til råds. 

 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ezetimib Mylan forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Det bør dog tages i betragtning, at nogle kan føle sig svimle, efter de har taget Ezetimib Mylan. 

Ezetimib Mylan indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ezetimib Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonales anvisning. Fortsæt med at tage din kolesterolsænkende medicin, medmindre din læge beder dig om at stoppe. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Før du begynder at tage Ezetimib Mylan, bør du være på diæt for at sænke dit kolesterol. Du bør fortsætte med denne kolesterolsænkende diæt, mens du tager Ezetimib Mylan. 

 

Voksne og unge (10-17 år)  

Den anbefalede dosis er én Ezetimib Mylan 10 mg tablet gennem munden én gang dagligt.  

 

Du kan tage Ezetimib Mylan når som helst på dagen. Du kan tage det med eller uden mad. 

 

Hvis lægen har ordineret Ezetimib Mylan sammen med et statin, kan begge lægemidler tages samtidigt. I dette tilfælde bør du læse dosisinstruktionerne i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel. 

 

Hvis din læge har ordineret Ezetimib Mylan sammen cholestyramin eller med en anden type kolesterolsænkende medicin indeholdende galdesyrebindende middel, bør du tage Ezetimib Mylan mindst 2 timer før eller 4 timer efter, du har taget det galdesyrebindende middel. 

Hvis du har taget for meget Ezetimib Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ezetimib Mylan end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Ezetimib Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din sædvanlige dosis Ezetimib Mylan på det sædvanlige tidspunkt næste dag. 

Hvis du holder op med at tage Ezetimib Mylan

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du holder op med at tage dette lægemiddel, da dit kolesteroltal kan stige igen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt straks lægen eller tag til den nærmeste skadestue, hvis du har nogle af følgende alvorlige bivirkninger; hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data), men du kan have brug for lægehjælp:  

 • uforklarlige smerter, ømhed eller svaghed i musklerne. Dette skyldes, at i sjældne tilfælde, kan muskelproblemer, herunder nedbrydning af musklerne, medføre nyreskader. Dette kan være alvorligt og kan blive en livstruende tilstand
 • allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der kan medføre besvær med at trække vejret eller synke (kræver omgående behandling)
 • betændelse i bugspytkirtlen, ofte med svære mavesmerter
 • galdesten eller betændelse i galdeblæren (som kan medføre mavesmerter, kvalme, opkastning)
 • hævet rødt udslæt, nogle gange med runde afgrænsede læsioner
 • leverbetændelse (som kan medføre træthed, feber, kvalme eller opkastning, generel utilpashed, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, bleg afføring og mørk urin)

 

Ved brug af Ezetimib Mylan alene er følgende bivirkninger set:  

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • mavesmerter
 • diarré
 • øget luftafgang fra tarmen
 • træthed.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • forhøjelser i laboratorieblodprøver af leverenzymer eller muskelenzymer
 • hoste
 • fordøjelsesbesvær
 • halsbrand
 • kvalme
 • ledsmerter
 • muskelkramper
 • nakkesmerter
 • nedsat appetit
 • smerter
 • brystsmerter
 • hedeture
 • forhøjet blodtryk.

 

Når Ezetimib Mylan tages sammen med et statin er yderligere følgende bivirkninger set:  

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • stigninger i laboratorieblodprøver af leverenzymer
 • hovedpine
 • muskelsmerter.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • prikkende fornemmelse
 • tør mund
 • mavesmerter, kvalme, opkast med blod, blod fra tarmen
 • kløe
 • udslæt
 • nældefeber
 • rygsmerter
 • muskelsvaghed
 • smerter i arme og ben
 • usædvanlig træthed eller svaghed
 • hævelse, især af hænder og fødder.

 

Bivirkninger set ved brug med eller uden statin:  

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • svimmelhed
 • allergiske reaktioner herunder udslæt og nældefeber
 • forstoppelse
 • nedsat antal røde blodlegemer, der kan medføre blå mærker/blødning (trombocytopeni)
 • prikkende fornemmelse
 • depression
 • usædvanlig træthed eller svaghed
 • kortåndethed.

 

Når Ezetimib Mylan tages sammen med fenofibrat er følgende bivirkning set:  

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 Københavns S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet, kartonen eller tabletbeholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.  

Tabletbeholder: anvendes inden for 100 dage efter åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ezetimib Mylan indeholder:

 • Aktivt stof: ezitimib. Hver tablet indeholder 10 mg ezetimib.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Ezetimib Mylan indeholder lactosemonohydrat”), natriumlaurilsulfat (E487), croscarmellosenatrium, hypromellose (E464), crospovidon (Type B), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ezetimib Mylan er hvide eller næsten hvide, kapselformede tabletter med afrundede kanter, mærket med ”M” på den ene side og”EE1” på den anden side. 

 

Ezetimib Mylan 10 mg tabletter findes i blisterpakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter. Perforerede enkeldosis blisterpakninger med 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 tabletter, 

kalenderpakninger med 28 og 30 tabletter og plastikbeholder med 14, 28, 50, 56, 84 og 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB  

Postbox 23033 

104 35 Stockholm  

Sverige 

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories  

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road 

Dublin 13  

Irland 

 

eller 

 

Mylan Hungary Kft  

H-2900 Komárom  

Mylan utca 1  

Ungarn 

 

eller  

 

Mylan Germany GmbH 

Zweigniederlassung Bad Homburg v.d. Hoehe  

Benzstrasse 1  

Hessen, 61352  

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien Ezetimibe Mylan 10 mg tabletten 

Cypern Ezetimibe Mylan 10mg Tablets 

Danmark Ezetimib Mylan 

Finland Ezetimibe Mylan 

Frankrig EZETIMIBE MYLAN 10 mg, comprimé 

Tyskland Ezetimib Mylan 10 mg Tabletten 

Grækenland Ezetimibe Mylan 10mg Tablets 

Holland Ezetimibe Mylan 10 mg tabletten 

Irland Ezetimibe 10 mg Tablets 

Italien Ezetimibe Mylan 

Luxembourg Ezetimibe Mylan 10 mg comprimés  

Polen Ezetimiba Mylan 

Slovakiet Ezetimib Mylan 10 mg tablty 

Spanien Ezetimiba MYLAN 10 mg comprimidos EFG 

Storbritannien Ezetimibe 10 mg Tablets 

Sverige Ezetimibe Mylan 

Tjekkiet Ezetimib Mylan 10 mg, tablety 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...