Neulactil®

tabletter 10 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Neulactil 10 mg tabletter  

periciazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neulactil
 3. Sådan skal du tage Neulactil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Neulactil er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). 

Neulactil dæmper aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved sindslidelser. 

 

Du kan få Neulactil til behandling af psykotiske tilstande hos voksne, bortset fra depression. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Neulactil

Tag ikke Neulactil:

 • hvis du er allergisk over for periciazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Neulactil (angivet i punkt 6).
 • hvis du har besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (urinretention). Det kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • hvis du tager dopaminerg medicin til behandling af Parkinsons sygdom (se Brug af anden medicin sammen med Neulactil).
 • hvis du tidligere har haft for få hvide blodlegemer (agranulocytose).

Må ikke anvendes til børn under 1 år, da brug a phenothiazin-holdige lægemidler muligvis er associeret med pludselig uventet spædbarnsdød (Sudden Infant Death Syndrome-SIDS). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Neulactil: 

 • hvis du har grøn stær eller får tegn på det i form af smerter og regnbuesyn.
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).
 • hvis du har for lavt stofskifte.
 • hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.
 • hvis du har eller har haft dårligt hjerte.
 • hvis nogen i din familie har en sjælden, arvelig hjertesygdom med langsom puls og ændring i hjertekurven (forlænget QT-syndrom).
 • hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
 • hvis du tager
  • anden medicin mod sindslidelser.
  • medicin mod epilepsi (phenobarbital).
  • medicin mod angst og uro (benzodiazepiner).
  • stoffer, som virker sløvende f.eks. sovemedicin eller alkohol.

Vær opmærksom på, at visse patientgrupper (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få slagtilfælde, og andre bivirkninger. Tal med lægen. 


Kontakt straks lægen, hvis du får høj feber, muskelstivhed eller påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens og uregelmæssig hjerterytme. Det kan være livstruende og kræver øjeblikkelig lægehjælp. 


Søg straks lægehjælp, hvis du får oppustet mave og kraftige mavesmerter. Det kan være tegn på tarmslyng. 


Så længe du får Neulactil, skal du have undersøgt blod og hjerte regelmæssigt. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Neulactil. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Neulactil

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa).
 • medicin mod depression og andre depressive lidelser (lithium, tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin/amitriptylinoxid, imipramin).
 • medicin mod epilepsi (phenobarbital).
 • medicin mod angst og uro (benzodiazepiner f.eks. diazepam).
 • medicin eller stoffer, som virker sløvende, f.eks. sovemedicin eller alkohol.
 • medicin som påvirker hjerterytmen (forlænger QT-intervallet). Spørg lægen.
 • medicin som ændrer kroppens vand- og saltbalance (for lavt kalium- eller magnesiumindhold i blodet), især vanddrivende medicin. Spørg lægen.
 • medicin til behandling af visse adfærdsforstyrrelser hos voksne (sultoprid).
 • medicin mod langsom puls og i forbindelse med operation (atropin) og atropin-lignende medicin (f.eks. disopyramid og bestemte typer antihistamin).
 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. guanethidin).

Med undtagelse af særlige tilfælde bør Neulactil ikke anvendes til patienter med Parkinsons sygdom eller som er i behandling med dopaminerge lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom. 

Brug af Neulactil sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Neulactil med et glas vand. 


Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Neulactil. Alkohol forstærker Neulactils sløvende virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Neulactil. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, bør du ikke tage Neulactil, medmindre du har aftalt det med lægen.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Neulactil i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær, besvær med at spise, langsom eller hurtig hjerterytme, oppustethed og forstoppelse. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 

 

Amning  

Det vides ikke, om Neulactil kan overføres til barnet via mælk, men det er en risiko. Derfor frarådes det, at du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Neulactil kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Neulactil indeholder lactose og methylparahydroxybenzoat

Neulactil tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Neulactil tabletter indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner, der kan optræde efter behandlingen. 

3. Sådan skal du tage Neulactil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen vil tilpasse dosis, så den passer til dig. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 

2-10 tabletter på 10 mg (20-100 mg) dagligt fordelt på flere doser. 

Indtagelse af dette lægemiddel

Tag dette lægemiddel gennem munden. 

Hvis du har taget for mange Neulactil

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være svækkelse af bevidstheden evt. koma og problemer med vejrtrækningen. Desuden kramper, lavt blodtryk, forstyrrelse i hjerterytmen, hurtig puls, mundtørhed og besvær med at se skarpt på nært hold. 

Hvis du har glemt at tage Neulactil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Neulactil

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig puls, som kan føre til hjertestop.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data): 

 • Hjertestop, manglende puls. Ring 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
 • Gulsot med hudkløe, kan udvikle sig til leversvigt med sløjhed og bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.
 • Abstinenssyndrom hos nyfødte (se ”Graviditet”).
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (forlænget QT-interval, kan ses på ekg (elektrokardiogram)). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Manglende evne til at bevæge sig, svedudbrud, feber, sløret bevidsthed, manglende evne til at holde på urin og afføring (kan være tegn på malignt neuroleptikasyndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Oppustet mave og kraftige mavesmerter. Det kan være et tegn på tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Ligegyldighed, blokering af følelser og kontakt med omgivelserne, kan føre til depression. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Langsomme, ufrivillige bevægelser. Forsvinder måske ikke efter du er stoppet med behandlingen.
 • Langsomme, ufrivillige bevægelser af læber og tunge, rysten på hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (som ved Parkinsons sygdom).
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene.
 • Følelsesudsving med utilfredshed og irritation.
 • Angst.
 • Vægtøgning.
 • Øget følsomhed af huden for lys, nældefeber, pigmentfejl, kontakteksem, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Brystspænding, mælkesekretion, forstørrede bryster, udeblivelse af menstruation.
 • Impotens, udløsningsproblemer.
 • Forstyrrelser i kropstemperaturen.
 • Humørsvingninger.
 • Rastløs uro.
 • Døsighed eller sløvhed.
 • Mundtørhed.
 • Forstoppelse.
 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Brunlige aflejringer i den forreste del af øjet på grund af ophobning af lægemidlet, generelt uden påvirkning af synet.
 • Allergisk hudreaktion.

 

Neulactil kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og påvirkning af hjertekurven. Laboratorieprøverne bliver igen normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Neulactil utilgængeligt for børn. 

 

Tabletbeholder (glas): Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

Blisterpakning, PVC/PVD/aluminium: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Tag ikke Neulactil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Neulactil indeholder:

 • Aktivt stof: periciazin.
 • Øvrige indholdsstoffer: vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, methylparahydroxybenzoat (E218).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Neulactil 10 mg er runde gule tabletter med mærket "NEULACTIL 10" på den ene side og delekærv på den anden. 

 

Pakningsstørrelser  

10 mg: 100 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark 

Fremstiller

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U. 

Avda. Leganés, 62, 

Alcorcón 28923 (Madrid)  

Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...