Metoprololtartrat "2care4"

tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololtartrat 2care4 50 mg tabletter Metoprololtartrat 2care4 100 mg tabletter
Metoprololtartrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololtartrat 2care4
 3. Sådan skal du tage Metoprololtartrat 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metoprololtartrat 2care4 er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). 

Metoprololtartrat 2care4 virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

Du kan bruge Metoprololtartrat 2care4 ved:

 • forhøjet blodtryk.
 • hjertekramper (angina pectoris).
 • uregelmæssig, hurtig hjerterytme.
 • forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.
 • for stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.
 • forebyggelse af migræne.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololtartrat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metoprololtartrat 2care4 hvis du:

 • er allergisk over for metoprololtartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololtartrat 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.
 • har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoprololtartrat 2care4 

 • hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis du får meget lav puls.
 • hvis du har ”hvide fingre og tæer” (Raynaud’s syndrom).
 • hvis du har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).
 • hvis du får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • hvis du har astma.
 • hvis du har diabetes.
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner.
 • hvis du eller din nærmeste familie har psoriasis.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.


Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metoprololtartrat 2care4.
Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvis over 10 - 14 dage. 

Brug af anden medicin sammen med Metoprololtartrat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Metoprololtartrat 2care4, og Metoprololtartrat 2care4 kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager følgende: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, propafenon, amidaron, lidocain, methyldopa, andre betablokkere, hjerteglykosider, glyceroltrinitrat, vanddrivende medicin, karudvidende medicin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).
 • smertestillende medicin (NSAID).
 • insulin eller tabletter mod diabetes.
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner).
 • kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Brug af Metoprololtartrat 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Metoprololtartrat 2care4 sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Du må kun tage Metoprololtartrat 2care4, hvis det er aftalt med lægen.
Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandlingen med Metoprololtartrat 2care4. 


Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Metoprololtartrat 2care4. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololtartrat 2care4 kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift. 

Metoprololtartrat 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du tage Metoprololtartrat 2care4

Tag altid Metoprololtartrat 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er Metoprololtartrat 2care4 50 mg

Forhøjet blodtryk
Voksne: Normalt 1 tablet (50 mg) daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 


Hjertekrampe (angina pectoris) 

Voksne: 1-2 tabletter (50-100 mg) 2 gange daglig. 


Uregelmæssig hurtig hjerterytme 

Voksne: 1-2 tabletter (50-100 mg) 2 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 


Forebyggelse efter blodprop i hjertet 

Voksne: Individuel dosering, oftest 4 tabletter (200 mg) daglig fordelt på 1-2 doser. 


Forebyggelse af migræne 

Voksne: 1-2 tabletter (50 - 100 mg) 2 gange daglig (morgen og aften). 


Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen 

Voksne: 1 tablet (50 mg) 3-4 gange daglig. 


Hjertesygdomme med hjertebanken Voksne: 2 tabletter (100 mg) om morgenen. 

Eventuelt. 4 tabletter (200 mg) om morgenen. 


Metoprololtartrat 2care4 100 mg
Forhøjet blodtryk 

Voksne: Normalt ½ tablet (50 mg) daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 


Hjertekrampe (angina pectoris) 

Voksne: ½ -1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig. 


Uregelmæssig hurtig hjerterytme 

Voksne: ½ -1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 


Forebyggelse efter blodprop i hjertet 

Voksne: Individuel dosering, oftest 2 tabletter (200 mg) daglig fordelt på 1-2 doser. 


Forebyggelse af migræne 

Voksne: ½ - 1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig (morgen og aften). 


Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen 

Voksne: ½ tablet (50 mg) 3-4 gange daglig. 


Hjertesygdomme med hjertebanken
Voksne: 1 tablet (100 mg) om morgenen. Evt. 2 tabletter (200 mg) om morgenen. 


Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge
Du må ikke give Metoprololtartrat 2care4 til børn. 


Nedsat nyrefunktion
Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 


Nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger. 


Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2 døgn før. Følg lægens anvisninger. 


Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Metoprololtartrat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololtartrat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og blåfarvning af hud og slimhinder. 


Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod epilepsi, kan det forværre tilstanden. 

Hvis du har glemt at tage Metoprololtartrat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis du har glemt en dosis Metoprololtartrat 2care4, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Metoprololtartrat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):
Meget langsom puls. Kontakt lægen eller skadestuen. 


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Hallucinationer. Forværring af hjerteproblemer, åndenød, uregelmæssig hjerterytme, brystsmerter. Kontakt lægen eller skadestuen.  


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker. Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme. Leverbetændelse. Kontakt lægen eller skadestuen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Besvimelse pga. meget lavt blodtryk. Kontakt lægen. Træthed. 


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):
Svimmelhed. Hovedpine. Kolde hænder og fødder. Åndenød. Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse. 


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt. Fornemmelse af brænden, kløen og prikken i huden, 

muskelkramper. Åndenød. Opkastning. Udslæt, nældefeber. Væske i kroppen, øget svedtendens. Vægtstigning. 


Sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):
Forværring af en ikke kendt diabetes. Nervøsitet, angst. Synsforstyrrelser, øjentørhed, øjenbetændelse. Kredsløbsproblemer med smerter i benene, hvide fingre og tæer. 

Bihulebetændelse. Mundtørhed. Forhøjede levertal (ved blodprøve). Hårtab. Impotens, krumning af penis ved rejsning. 


Meget sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):
Hukommelsestab, forvirring, humørsvingninger. Øresusen, høreforstyrrelser. Smagsforstyrrelser. Lysfølsomhed, forværring af psoriasis. Ledsmerter, ledbetændelse, muskelsvaghed. 


Ikke kendt
(hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)
Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lavt blodsukker, forstyrrelse i fedtomsætningen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metoprololtartrat 2care4 utilgængeligt for børn. 


Tag ikke Metoprololtartrat 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprololtartrat 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: metoprololtartrat.

1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg metoprololtartrat. 

 • Øvrige indholdsstoffer: lactose, povidon, croscarmellosenatrium, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Metoprololtartrat 2care4 50 mg tabletter er runde, hvide tabletter med delekærv på begge sider.

Metoprololtartrat 2care4 100 mg tabletter er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side. 


Metoprololtartrat 2care4 findes i pakningsstørrelser à 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Metoprololtartrat 2care4 svarer til Metocar. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...