Hyprosan®

øjendråber, opløsning 3,2 mg/ml

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hyprosan 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning  

Hypromellose 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet Dem. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis De får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Hyprosan
 3. Sådan skal De bruge Hyprosan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hyprosan er en erstatning for naturlige tårer, som fugter og smører øjnene. Hyprosan øjendråber anvendes til at behandle symptomer med tørre øjne. 

 

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Hyprosan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Hyprosan

 • hvis De er allergisk over for hypromellose eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Ingen. 

Brug til børn og teenagere

Hyprosan er ikke blevet testet på børn og teenagere. Derfor må det ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Hyprosan

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, skal Hyprosan altid anvendes sidst og mindst 5 minutter efter andre lægemidler

Graviditet, amning og fertilitet

Hyprosan kan anvendes under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjendråberne kan give forbigående sløret syn. Hvis det sker for Dem, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før Deres syn er klart igen. 

 

Kontaktlinser 

Hyprosan indeholder ikke konserveringsmiddel og kan derfor anvendes sammen med kontaktlinser. 

3. Sådan skal De bruge Hyprosan

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis for voksne er 1 dråbe i hvert øje 3 gange daglig eller efter behov. 

 

Før anvendelse af øjendråberne: 

 • Vask Deres hænder, inden De åbner flasken.
 • Når De åbner flasken første gang, så kassér den første dråbe.
 • Find den stilling, der passer Dem bedst, mens De drypper øjet. (De kan sidde ned, ligge på ryggen eller stå foran et spejl).

Drypning: 

 1. Hold flasken lige under hætten og drej hætten for at åbne flasken. Flaskens spids må ikke komme i berøring med noget for at undgå kontaminering af væsken.
  Hyprosan Santen Oy øjendråber, opløsning 3,2 mg/ml
 2. Bøj hovedet bagover og hold flasken over øjet.
  Hyprosan Santen Oy øjendråber, opløsning 3,2 mg/ml
 3. Træk det nederste øjenlåg ned og kig opad. Tryk let på flasken og lad 1 dråbe falde ned i øjet. Bemærk, at der kan være et par sekunders forsinkelse mellem man trykker, og dråben kommer ud. Lad være at trykke for hårdt.
  Hyprosan Santen Oy øjendråber, opløsning 3,2 mg/ml
 4. Blink nogle gange, så dråben fordeler sig over hele øjet.
  Hyprosan Santen Oy øjendråber, opløsning 3,2 mg/ml
 5. Ryst flasken én gang nedad for at slippe af med overskydende opløsning fra toppen. Følg instruktionerne 2 - 4 for dryppen med Hyprosan i det andet øje.
 6. Inden låget sættes tilbage på flasken, skal den rystes én gang nedad for at holde spidsens omgivelser tørre.

Der kan være en lille smule opløsning i flasken til slut. Det er der taget højde for ved at alle flasker overfyldes for at sikre, at 10 ml opløsning altid kan leveres. 


Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, skal Hyprosan altid anvendes sidst og mindst 5 minutter efter andre lægemidler

Brug til børn og teenagere

Hyprosan må ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år. 

Hvis De har brugt for meget Hyprosan

Der er ingen kendte reaktioner på overdosering af Hyprosan. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er forekommet: 

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 personer): lokal svie, øjensmerter og sløret syn. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.  

Opbevares ved temperatur under 25 °C. Må ikke nedfryses. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på pakningen efter “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Efter første åbning af flasken kan opløsningen anvendes i 4 uger. Flasken skal holdes tæt lukket. Smid ikke medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hyprosan indeholder

 • Det aktive stof er hypromellose. 1 ml opløsning indeholder 3,2 mg hypromellose.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumhyaluronat, natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Hyprosan opløsning er en klar, farveløs væske, der leveres i en gennemsigtig plastikflaske med en hvid dråbeapplikator og blå spids og med hvidt skruelåg af plastik. 

 

Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy,  

Niittyhaankatu 20 

33720 Tampere  

Finland 

Fremstiller

Santen Oy  

Kelloportinkatu 1 

33100 Tampere  

Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...