Glentek

filmovertrukne tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter  

Riluzol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek
 3. Sådan skal du tage Glentek
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Glentek?

Det aktive indholdsstof i Glentek er riluzol, der virker på nervesystemet. 

Glentek anvendes til

Glentek anvendes til patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS). ALS er en form for motorneuron-sygdom, hvor angreb på de nerveceller, der er ansvarlige for at sende instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse. 

 

Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk stof) i hjernen og rygmarven. Glentek forhindrer frigivelse af glutamat, og dette kan hjælpe med at forebygge, at nerveceller bliver ødelagt. 

 

Få mere information hos din læge om ALS, og hvorfor du får denne medicin. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Glentek:

 • hvis du er allergisk over for riluzol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glentek (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse lever-enzymer (transaminaser) i blodet.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glentek.  

 • hvis du har nogen form for leverproblemer: Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne (gulsot), kløe over det hele, har kvalme, opkastning
 • hvis dine nyrer ikke fungerer normalt
 • hvis du får feber: Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan medføre forøget risiko for infektion.

Hvis du oplever noget af ovenstående, eller hvis du føler dig usikker, så fortæl det til din læge, som vil beslutte hvad der skal gøres.  

Børn og unge

Hvis du er under 18 år, anbefales det ikke, at du tager Glentek, da der ikke er nogen oplysninger tilgængelige for denne patientgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Glentek

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du er gravid, eller tror du er det, eller hvis du ammer, må du IKKE anvende Glentek. 


Hvis du tror, du er gravid eller kunne blive gravid, eller du overvejer at amme, så diskuter dette med din læge, før du tager Glentek. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre eller anvende værktøj og maskiner, medmindre du føler dig svimmel eller omtåget, når du anvender dette lægemiddel. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Glentek kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Glentek

Tag altid Glentek nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis er 1 tablet to gange om dagen. 

Du bør indtage medicinen oralt hver 12. time på samme tidspunkt af dagen hver dag (for eksempel om morgenen og om aftenen). 

Hvis du har taget for mange Glentek

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glentek, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har taget for mange tabletter, skal du straks kontakte læge eller skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Glentek

Hvis du har glemt at tage din tablet, skal du springe den dosis over og tage den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

Hvis du holder op med at tage Glentek

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

VIGTIGT

Kontakt straks din læge, hvis du oplever denne bivirkning af ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):  

 • hvis du får nogen form for feber (forhøjet temperatur), da Glentek kan medføre nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din læge kan ønske at tage blodprøver for
  at kontrollere antallet af hvide blodlegemer, som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner.
 • hvis du får nogen af følgende symptomer: Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), kløe over hele kroppen, kvalme eller kaster op, da dette kan være tegn på leverbetændelse
  (hepatitis). Din læge kan udføre regelmæssige blodprøver, mens du får Glentek, for at sikre sig, at dette ikke sker.

 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever disse bivirkninger af ualmindeligt frekvens (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • hvis du får hoste eller besvær med at trække vejret, da dette kan være tegn på en lungesygdom (som hedder interstitiel lungesygdom).
 • hvis du får alvorlige allergiske reaktioner, herunder symptomer som hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, tunge eller svælg
 • hvis du får betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis), som forårsager alvorlige smerter i maven og ryggen.

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) for Glentek er:  

 • Træthed
 • Kvalme
 • Forøgede niveauer i blodet af nogle enzymer (transaminase).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) for Glentek er:  

 • Svimmelhed
 • Følelsesløshed eller prikken i munden
 • Opkastning
 • Søvnighed
 • Hurtigere hjerterytme
 • Diarré
 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Smerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) for Glentek er:  

 • Blodmangel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Glentek utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Glentek efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glentek indeholder:

 • Aktivt stof: riluzol. Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg riluzol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Calciumhydrogenphosphat vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.
  Overtræk: Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter  

Tabletterne er hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne med facetslebet kant, præget med ”381” på den ene side og ”G” på den anden side. 

 

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter fås i PVC/PVDC-aluminium blisterkort med 56 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...