Ignitin

filmovertrukne tabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ignitin 5 mg filmovertrukne tabletter  

Levocetirizindihydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ignitin
 3. Sådan skal du tage Ignitin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levocetirizindihydrochlorid er det aktive stof i Ignitin. Ignitin er en medicin mod allergi.
Ignitin anvendes til behandling af sygdomstegn (symptomer), i forbindelse med: 

 • allergisk snue (inklusive persisterende allergisk snue)
 • nældefeber (hududslæt)

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ignitin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ignitin:

 • hvis du er allergisk over for levocetirizindihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i Ignitin (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion (alvorligt nyresvigt med kreatininclearance under 10 ml/min).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ignitin. 


Spørg din læge til råds, hvis der er sandsynlighed for, at du kan have problemer med at tømme blæren (ved tilstande som rygmarvsskade eller forstørret blærehalskirtel (prostata)). 

 

Spørg din læge til råds, hvis du lider af epilepsi eller har risiko for kramper, da Levocetirizin Krka kan forårsage forværring af krampeanfald. 

 

Hvis det er planlagt, at du skal have fortaget allergitest, skal du spørge din læge, om du skal stoppe med at tage Levocetirizin Krka nogle dage før testen. Denne medicin kan påvirke resultatet af din allergitest. 

Børn

Det frarådes at anvende Ignitin til børn under 6 år, da dosis ikke kan tilpasses med filmovertrukne tabletter. 

Brug af anden medicin sammen med Ignitin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Ignitin sammen med mad, drikke og alkohol

Der tilrådes forsigtighed, hvis Ignitin tages samtidigt med alkohol eller andre stoffer, der virker på hjernen. 


Hos følsomme patienter kan samtidig anvendelse af Ignitin og alkohol eller andre stoffer, der virker på hjernen, medføre yderligere nedsat årvågenhed eller nedsat præstation.
Ignitin kan tages med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter, der behandles med Ignitin, kan blive søvnige/døsige, trætte og udmattede.
Udvis forsigtighed når du fører motorkøretøj eller betjener maskiner indtil du ved, hvordan denne medicin påvirker dig. Særlige test har dog ikke påvist nedsat mental årvågenhed, reaktionsevne eller evne til at føre motorkøretøj hos raske forsøgspersoner, efter de har taget levocetirizin i den anbefalede dosis. 

Ignitin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ignitin

Tag altid Ignitin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 6 år er én tablet dagligt. 

 

Dosering til særlige patientgrupper 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Patienter med nedsat nyrefunktion skal måske have en lavere dosis, alt efter hvor alvorlig deres sygdom er, og hos børn vil dosen blive valgt på grundlag af kropsvægt; dosis vil blive fastlagt af din læge. 

 

Ældre patienter i alderen 65 år og derover 

Ingen tilpasning af dosis er nødvendig hos ældre patienter, forudsat at deres nyrefunktion er normal. 

 

Patienter, der har svært nedsat nyrefunktion bør ikke tage Ignitin. 

 

Patienter, der kun har nedsat leverfunktion, skal tage den sædvanlige foreskrevne dosis. 

 

Patienter med både nedsat lever- og nyrefunktion skal eventuelt have en lavere dosis, afhængigt 

af nyresygdommens sværhedsgrad. Hos børn vil dosis også vælges efter legemsvægt. Dosis vil blive fastsat af lægen. 

 

Brug til børn 

Det frarådes at anvende Ignitin til børn under 6 år. 

Hvordan og hvornår skal du tage Ignitin?

Kun til indtagelse gennem munden. Tabletterne skal synkes hele med vand og kan tages sammen med eller uden mad. 

Hvor længe bør du tage Ignitin?

Varigheden af anvendelse afhænger af type, varighed og forløbet af dine symptomer og bestemmes af din læge. 

Hvis du har taget for mange Ignitin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ignitin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget flere Ignitin filmovertrukne tabletter end foreskrevet, kan det medføre døsighed hos voksne. 

Børn kan i starten udvise uro og rastløshed efterfulgt af døsighed. 

Hvis du har glemt at tage Ignitin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Vent indtil det er tid til næste dosis og fortsæt så med den sædvanlige dosis som foreskrevet af lægen. 

Hvis du holder op med at tage Ignitin

Ophør af behandlingen bør ikke medføre bivirkninger. I sjældne tilfælde kan der dog forekomme prurius (intens kløe), hvis du stopper med at tage Levocetirizin Krka, selvom disse symptomer ikke var tilstede før behandlingsstart.
Symptomerne forsvinder i nogle tilfælde af sig selv. I nogle tilfælde kan symptomerne være intense og kan kræve at behandlingen genoptages. Symptomerne bør forsvinde, når behandlingen genoptages. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

Mundtørhed, hovedpine, træthed og søvnighed/ døsighed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Udmattelse og mavesmerter. 

 

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Andre bivirkninger såsom hjertebanken, hurtig puls, krampeanfald, prikken og stikken, svimmelhed, besvimelse, rysten, smagsforstyrrelse (dysgeusi), en fornemmelse af at snurre rundt eller bevæge sig, synsforstyrrelser, sløret syn, okulogyration (øjnene har ukontrollerede cirkulere bevægelser), smertefuld eller vanskelig vandladning, manglende evne til at tømme blæren helt, vand i kroppen (ødemer), kløe, udslæt, nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden), hudreaktion, kortåndethed, vægtøgning, muskelsmerter, ledsmerter, aggressiv eller ophidset adfærd, hallucination, depression, søvnløshed, tilbagevendende tanker om eller optagethed af selvmord, mareridt, leverbetændelse, unormal leverfunktion, opkastning, øget appetit, kvalme og diarré er også indberettet. Pruritus (intens kløe) efter behandlingen stoppes. 

 

Ved første tegn på en overfølsomhedsreaktion skal du straks stoppe med at tage Ignitin og fortælle det til lægen. Symptomer på en overfølsomhedsreaktion kan omfatte: 

hævelse af mund, tunge, ansigt og/eller svælg, vejrtræknings- eller synkebesvær (trykken i brystet eller hvæsende vejrtrækning), nældefeber, pludseligt fald i blodtrykket, der kan medføre kollaps eller shock, som kan være dødeligt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ignitin indeholder:

 • Aktivt stof: levocetirizindihydrochlorid. 1 filmovertrukken tablet indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  I tabletkernen: lactosemonohydrat, mikrokrystallink cellulose, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.
  I filmovertrækket: lactosemonohydrat, hypromellose 6cP, titandioxid (E171), macrogol 3000 og triacetin (se afsnit 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter med skrå kanter. 

 

Tabletterne fås i pakninger med 30 og 100 filmovertrukne tabletter i blisterkort. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Ignitin svarer til Levocetirizin Krka. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...