Adrenalin "DAK"

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL FORBRUGEREN

Adrenalin DAK injektionsvæske, opløsning 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adrenalin DAK injektionsvæske til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Adrenalin DAK injektionsvæske
 3. Sådan vil du få Adrenalin DAK injektionsvæske
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adrenalin DAK injektionsvæske (herefter kaldet Adrenalin DAK) er et hjertestimulerende og karsammentrækkende lægemiddel. 

 

Adrenalin DAK anvendes ved livsfarlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk shock), der viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer). 

 

Lægemidlet anvendes endvidere som hjertestimulering ved hjertestop samt ved muskelsammentrækninger omkring luftvejene (astmatisk bronkitis og bronkospasmer). 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Adrenalin DAK injektionsvæske

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Adrenalin DAK

 • hvis du er overfølsom over for adrenalin, andre lægemidler, der får blodkarrene til at trække sig sammen eller over for et eller flere af hjælpestofferne (angivet i afsnit 6)
 • hvis dit hjerte er forstørret eller du har en forsnævring af de blodårer, der forsyner hjertet med blod (iskæmisk hjertesygdom)
 • hvis du får lokalbedøvelse i fingre og tæer
 • hvis du får medicin mod migræne (dihydroergotamin)
 • hvis du får medicin mod depression (MAO-hæmmere)
 • hvis du har en hjerneskade
 • ved indsprøjtning i en blodåre
 • hvis du er i fødsel
 • hvis du har grøn stær (glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyremarven (fæochromotycom)
 • hvis du har et lavt niveau af kalium i blodet
 • hvis du er i en tilstand af shock (anafylaktisk shock undtaget)
 • hvis du skal bedøves med cyclopropan, halothan eller andre bedøvelsesmidler, som skal inhaleres
 • hvis du har for højt blodtryk, især hvis du har åreforkalkning, hvor der kan opstå hjerneblødning
 • hvis du har for højt stofskifte.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Adrenalin DAK, hvis du: 

 • har et dårligt fungerende hjerte
 • har en kronisk lungesygdom
 • har sukkersyge (diabetes)
 • har for højt stofskifte
 • skal i fuld bedøvelse ved hjælp af inhalation
 • er i behandling med medicin, der virker ved at udvide luftvejene og gør det lettere at trække vejret
 • har en forgiftning med hjertemedicin (digitalis).


Du må ikke få Adrenalin DAK indsprøjtet i sædemusklerne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Adrenalin DAK

Fortæl det altid til lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin for hjerte og blodtryk (f.eks. carvedilol, labetalol, metoprolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertalolol, timolol og methyldopa)
 • medicin mod KOL (antikolinergika)
 • medicin mod migræne (dihydroergotamin)
 • medicin, der virker på muskulaturen i luftvejene (dopamin, ephedrin, phenylephrin og noradrenalin)
 • medicin mod astma (salbutamol, bambuterol, fenoterol, formoterol og terbutalin)
 • medicin mod psykoser (chlorpromazin)
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva)
 • bedøvelsesmidler, som skal inhaleres
 • medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks. entacapon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sygeplejerske til råds, før du får Adrenalin DAK.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun få Adrenalin DAK efter aftale med lægen. 


Amning
Du må godt få Adrenalin DAK, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adrenalin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Adrenalin DAK indeholder natriummetabisulfit (E223)

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E223), som i sjældne tilfælde kan medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

Adrenalin DAK i hætteglas indeholder methylparahydroxybenzoat (E218)

Dette lægemiddel indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde vejtrækningsbesvær. 

Adrenalin DAK indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. at den i det væsentlige er natriumfri. 

3. Sådan vil du få Adrenalin DAK injektionsvæske

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. 


Du vil få Adrenalin DAK som en indsprøjtning i en blodåre, muskel, i hjertet, under huden eller under tungen (tandlægeklinikker). 

Den sædvanlige dosis er:

Anafylaktisk shock (alvorlig allergisk reaktion)
Voksne: 0,6 mg 

Børn: 0,01-0,03 mg/kg legemsvægt 


Følgende dosering af Adrenalin 1 mg/ml anbefales ved anafylaktisk shock hos børn: 

Alder 

Dosering Adrenalin 1 mg/ml intramuskulært (i en muskel) 

Over 12 år 

0,5 mg intramuskulært (0,5 ml) 

6-12 år 

0,3 mg intramuskulært (0,3 ml) 

6 måneder - 6 år 

0,15 mg intramuskulært (0,15 ml) 

Under 6 måneder 

0,01 mg/kg legemsvægt (0,01 ml/kg ) intramuskulært. 


Om nødvendigt, kan disse doser gentages flere gange med 5-15 minutters interval afhængig af blodtryk, puls og lungefunktion. En sprøjte med lille volumen bør benyttes. 


Hjertestop
Voksne: 0,5-1 mg ad gangen i forbindelse med genoplivning.
Børn (under 27 kg): 0,01 mg/kg legemsvægt, hvert 3. minut. 


Astmatisk bronkitis
Voksne: 0,2-0,6 mg 

Børn: 0,01 mg/kg legemsvægt 

Hvis du har fået for meget Adrenalin DAK

Hvis du har fået for meget Adrenalin DAK vil din læge eller sygeplejersken tage de nødvendige forholdsregler. 


Tegn på overdosering er uregelmæssig puls og en markant stigning i blodtrykket, som kan føre til hjerneblødning eller vand i lungerne, hjertebanken, hurtig puls, smerter i brystet, hurtigt åndedræt, sammentrækning af de små blodkar (i arme og ben) med bleghed og blåfarvning af huden, rastløs uro, opkastning, svedtendens, hyperventilation samt uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser pga. vand i lungerne. 

Hvis du har glemt at få Adrenalin DAK

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at få Adrenalin DAK

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Kontakt straks lægen eller akutmodtagelsen ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Åndenød og hos særlig følsomme personer kan ses hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt spyt på grund af vand i lungerne (lungeødem).
 • Beskadigelse af vævet og sårbetændelse/koldbrand ved indsprøjtningsstedet. Kan være livsfarligt.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Kuldefornemmelse, utilpashed, fornemmelse af at være syg eller meget syg, mavesmerter, kvalme, opkast, vægttab (som ikke kan forklares), muskelkramper, hurtig vejrtrækning pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.
 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning.
 • Lammelse i den ene side af kroppen.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen.
 • Søvnløshed
 • Angst
 • Rastløshed
 • Rysten
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Hjertebanken


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Uregelmæssig puls og akut forhøjet blodtryk ved høje doser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Stivhed og rystelser forværres hos personer med Parkinsons sygdom.
 • Vandladningsproblemer - især hos mænd med prostataproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 


Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Adrenalin DAK utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskabet (2 °C - 8 °C). 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

Kan opbevares ved temperaturer under 25 °C i op til 6 måneder. 


Brug ikke Adrenalin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke Adrenalin DAK, hvis opløsningen i ampullen bliver uklar eller farvet. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adrenalin DAK indeholder

Aktivt stof: adrenalintartrat 

Øvrige indholdsstoffer: Natriummetabisulfit (E223), natriumchlorid, sterilt vand og methylparahydroxybenzoat (E218) (kun hætteglas). 

Udseende og pakningsstørrelser

Adrenalin DAK er en farveløs til svagt gullig væske i klare glasampuller med grå og rød kodering. 


Pakningsstørrelser: 2 x 1 ml og 5 x 1 ml. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Delta Park 45  

2665 Vallensbæk Strand 

Fremstiller

Takeda Austria GmbH
St. Peter Straße 25
4020 Linz 

Østrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...