Kloramfenikol "DAK"

øjensalve 1 %

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve  

Chloramphenicol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kloramfenikol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 • Virkning og anvendelse
 • Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK
 • Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK
 • Bivirkninger
 • Opbevaring
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol DAK øjensalve (herefter kaldet Kloramfenikol) er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.

Øjensalven kan anvendes til både børn og voksne.

Lægen kan have givet dig Kloramfenikol for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

Brug ikke Kloramfenikol, hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Kloramfenikol, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme. 

 

Vær opmærksom på, at du: 

 • ikke må bruge Kloramfenikol sammen med kontaktlinser
 • ikke bør bruge Kloramfenikol længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af anden medicin sammen med Kloramfenikol

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Anden medicin kan ændre virkningen af Kloramfenikol, eller Kloramfenikol kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager anden medicin mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyklin, polymyxin B) eller medicin, der kan have en indvirkning på knoglemarven. 

 

Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol, før du bruger den næste medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Kloramfenikol. 

 

Graviditet  

Du kan bruge Kloramfenikol under graviditet. 

 

Amning  

Du kan bruge Kloramfenikol, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

Brug altid Kloramfenikol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Brugsanvisning

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk ½ cm salve ud i lommen mellem øje og øjenlåg.  

Luk øjet og fordel salven ved at massere let på øjenlåget. 

 

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn: Salven anvendes 3 - 6 gange dagligt, i det antal dage lægen har sagt. Følg lægens anvisninger.  

Brug til Børn

Din læge kan udskrive en lavere dosis til nyfødte for at nedsætte risikoen for bivirkninger.  

 

Behandlingen må højest vare 10 - 14 dage. 

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Kloramfenikol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har brugt for meget øjensalve, kan du skylle øjet med vand eller saltvand. 

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat opnås, når doseringen følges. 

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Kloramfenikol kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske reaktioner.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige:
Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden især ved læber og hals
Ikke alvorlige:
Sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol utilgængeligt for børn. 

 

En uåbnet tube Kloramfenikol skal opbevares i køleskab ved 2 - 8 ºC. 

Efter åbning må Kloramfenikol højst bruges i 1 måned og må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

 

Brug ikke Kloramfenikol efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve indeholder

Det virksomme indholdsstof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er paraffinolie (E 905) og gul, blød paraffin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kloramfenikol DAK øjensalve er en gullig, uklar, tyktflydende salve, der findes i pakningsstørrelser à 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Delta Park 45 

2665 Vallensbæk Strand 

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A.  

Via Costarica 20/22  

00040 Pomezia (RM)  

Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...