Mepronet

tabletter 100 mg

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Mepronet® 50 mg og 100 mg tabletter  

metoprolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mepronet til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mepronet
 3. Sådan skal du tage Mepronet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mepronet er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.  

 

Du kan bruge Mepronet ved: 

 • forhøjet blodtryk
 • uregelmæssig hurtig hjerterytme
 • forebyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne
 • forebyggende behandling efter blodprop i hjertet
 • for højt stofskifte (tyreotoksikose)

2. Det skal du vide før du begynder at tage Mepronet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mepronet hvis du:

 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)
 • har for lavt blodtryk
 • har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb
 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom)
 • er allergisk over for metropolol eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Mepronet, hvis du: 

 • får meget lav puls, når du tager Mepronet
 • lider af hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom)
 • har smerter, når du går (claudicatio intermittens)
 • får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)
 • får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende
 • har psoriasis
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion

 

Vær opmærksom på at: 

 • Mepronet kan sløre tegn på lavt blodsukker. Tal med lægen hvis du har diabetes eller du har fastet i lang tid
 • hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Mepronet
 • du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Mepronet

 

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Mepronet, da der vil være risiko for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen skal du gradvist nedsætte dosis i løbet af 1 - 2 uger.  

Brug af anden medicin sammen med Mepronet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Du kan tage anden medicin, men tal først med lægen hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, propafenon, amidaron, lidocain, methyldopa, andre betablokkere, hjerteglykosider, glyceroltrinitrat, vanddrivende medicin, karudvidende medicin)
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin)
 • medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin)
 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • smertestillende medicin (NSAID)
 • insulin eller tabletter mod diabetes
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)
 • medicin mod epilepsi (barbiturater)
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 • kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin)

Brug af Mepronet sammen med mad og drikke

Du kan tage Mepronet i forbindelse med et måltid. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Mepronet efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du må ikke tage Mepronet, hvis du ammer. Metoprolol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mepronet kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift. 

Mepronet indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mepronet

Tag altid Mepronet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles, tygges eller knuses. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Forhøjet blodtryk: 

1 tablet à 50 mg eller ½ tablet à 100 mg daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Forebyggende behandling af hjertekrampe (angina pectoris): 

Startdosis er 1 tablet à 50 mg eller ½ tablet à 100 mg 1 - 2 gange daglig. Herefter 1 - 2 tabletter à 50 mg eller ½ - 1 tablet på 100 mg 1 - 2 gange daglig. 

 

Uregelmæssig hurtig hjerterytme: 

1 tablet à 50 mg eller ½ tablet à 100 mg 2 - 4 gange daglig. 

 

Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet: 

Individuel dosering, oftest 4 tabletter à 50 mg eller 2 tabletter à 100 mg daglig fordelt på 1 - 2 doser. 

 

Forebyggende behandling af migræne: 

1 - 2 tabletter à 50 mg eller ½ - 1 tablet à 100 mg 2 gange daglig. 

 

For højt stofskifte: 

1-2 tabletter à 50 mg eller ½ - 1 tablet à 100 mg 1 - 2 gange daglig. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Mepronet bør ikke bruges til børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Mepronet tabletter?

Kontakt lægen eller apoteket hvis du har taget flere Mepronet, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og blåfarvning af hud og slimhinder. 

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod epilepsi, kan det forværre tilstanden. 

Hvis du har glemt at tage Mepronet?

Hvis du har glemt en dosis Mepronet, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mepronet

Efter langvarig behandling med Mepronet må du kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Mepronet kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Ikke alvorlige: Meget lavt blodtryk, svimmelhed ved stillingsændring, træthed 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

Alvorlige: Meget langsom puls. 

Ikke alvorlige: Svimmelhed og balanceforstyrrelser, hovedpine, hjertebanken, kolde hænder og fødder, åndenød, kvalme, mavesmerter, diare, forstoppelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Hallucinationer, midlertidigt forværring af symptomerne på hjerteproblemer, åndenød, uregelmæssig hjerterytme, brystsmerter. 

Ikke alvorlige: Depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt, brændende, kløende og prikkende fornemmelse i huden, muskelkramper, åndenød, opkastning, udslæt, nældefeber, væske i kroppen, øget svedtendens, vægtstigning. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

Ikke alvorlige: Sukkersyge, nervøsitet, angst, synsforstyrrelser, øjentørhed eller øjenirritation, øjenbetændelse, hjertesymptomer, forværring af åreforsnævring i benene eller sammentrækning af blodkar i huden, snue, mundtørhed, unormale levertal, hårtab, impotens og andre seksuelle dysfunktioner, krumning af penis ved rejsning. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme, leverbetændelse. 

Ikke alvorlige: Almen sløjhed, tendens til betændelse især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet, hukommelsestab, forvirring, personlighedsændring f.eks. humørsvingninger, tinnitus, høreforstyrrelser, smagsforstyrrelser, lysfølsomhedsreaktioner, forværring af psoriasis, ledsmerter, betændelse i led, muskelsvaghed. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Ikke alvorlige: Sløring af symptomer på sygdom i skjoldbruskkirtlen, lavt blodsukker, forstyrrelse i fedtomsætningen. 

 

Tal medlægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mepronet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Mepronet efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mepronet 50 mg og 100 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er metoprololtartrat. De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), natriumstivelsesglycollat, povidon (E 1201), stearinsyre og vandfri kolloid silica (E 551). 

Udseende og pakningsstørrelser

Mepronet er en hvid/cremehvid tablet med delekærv på den ene side. Mepronet 50 mg er mærket: ”Metoprolol 50 mg”, og Mepronet 100 mg er mærket: ”Metoprolol 100 mg”. 

 

Mepronet fås i flere pakningsstørrelser. Spørg lægen eller på apoteket. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Delta Park 45  

2665 Vallensbæk Strand 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...