Nitrofurantoin "DAK"

tabletter 50 mg

Takeda Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter 

nitrofurantoin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Nitrofurantoin ”DAK” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitrofurantoin DAK
 3. Sådan skal du tage Nitrofurantoin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nitrofurantoin DAK (herefter kaldet Nitrofurantoin) er et antibiotikum, der bekæmper betændelsestilstande forårsaget af bakterier.  

 

Nitrofurantoin bruges til behandling af betændelse i urinrør og blære. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitrofurantoin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Nitrofurantoin

 • hvis du er overfølsom over for nitrofurantoin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en stofskiftesygdom (porfyri)
 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du har mangel på enzymet G6PD (glukose-6-fosfat-dehydrogenase)
 • hvis du er gravid i 38. - 42. uge, hvor fødsel er nært forestående eller i gang
 • til børn under 3 måneder på grund af risiko for blodmangel

Advarsler og forsigtighedsregler

Nitrofurantoin kan påvirke lungefunktionen. Hvis du er i længerevarende behandling, vil din læge jævnligt kontrollere din lungefunktion. Dette sker oftest for ældre personer. 

 

Nitrofurantoin bør anvendes med forsigtighed, hvis du: 

 • tidligere har haft sygdomme i lunger, lever eller nyrer
 • tidligere har haft sygdomme i nervesystemet
 • tidligere har haft allergi eller allergiske anfald
 • har blodmangel, sukkersyge, forstyrrelser i saltbalancen eller B-vitaminmangel

 

Oplys altid ved en urinprøvekontrol at du er i behandling med Nitrofurantoin. 

 

Kontakt lægen, hvis du oplever træthed, gulfarvning af hud eller øjne, kløe, hududslæt, ledsmerter, ubehag i maven, kvalme, opkastning, appetitløshed, mørk urin og bleg eller grålig afføring. Det kan være symptomer på leversygdom. 

Brug af anden medicin sammen med Nitrofurantoin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Nitrofurantoin sammen med mad og drikkevarer

Det er bedst at tage Nitrofurantoin i forbindelse med et måltid eller sammen med mælk. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan tage Nitrofurantoin til og med 37. graviditetsuge, hvis din graviditet forløber normalt. Efter 37. uge må du ikke bruge Nitrofurantoin. Spørg lægen hvis du er i tvivl. 

 

Amning 

Du kan tage Nitrofurantoin, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nitrofurantoin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nitrofurantoin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Nitrofurantoin DAK

Tag altid Nitrofurantoin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Du bør tage Nitrofurantoin i forbindelse med et måltid eller sammen med mælk. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter (50 - 100 mg) 4 gange daglig. 

 

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt og fastsættes af lægen. Til børn under 4 år bør tabletterne knuses før indtagelse. 

 

Ældre: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det er nødvendigt at reducere dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Nitrofurantoin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Nitrofurantoin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag glasset med. 

Hvis du har glemt at tage Nitrofurantoin

Har du glemt en dosis Nitrofurantoin, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nitrofurantoin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Nitrofurantoin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Kvalme, opkastning, madlede, diarré, hududslæt. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Alvorlige: Vand i lungerne, åndenød og rallende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær som ved astma. 

Ikke alvorlige: Flere hvide blodlegemer end normalt, hovedpine, sløvhed, svimmelhed, rykvise og ufrivillige øjenbevægelser, mundtørhed, nældefeber, kløe, muskelsmerter, brunlig eller gullig misfarvning af urinen, feber. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Akut lungepåvirkning (f.eks. med væskeophobning og blødning), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader), leverbetændelse, gulsot, leverpåvirkning med forhøjede levertal, almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). 

Ikke alvorlige: Udslæt (nældefeber) og hævelser, forbigående hårtab. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter på grund af bindevævssygdom (SLE), blodmangel med gulsot; forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser), udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller), muskellammelser i ansigt og endetarm, akut synsnedsættelse (eventuelt blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver på grund af betændelse i synsnerven, vejrtrækningsbesvær på grund af lungebetændelse, ved længerevarende behandling kan der opstå lungepåvirkning i form af arvævsdannelse i lungerne, voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen, langsomt aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin på grund af nyreskade, usædvanlig høj feber. 

Ikke alvorlige: Bleghed og træthed på grund af blodmangel, blåfarvning af læberne på grund af nedsat iltning af blodet, prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, eventuelt smerter i hænder og fødder hos patienter med nedsat nyrefunktion eller hos patienter, der er i længerevarende behandling, betændelse i ørespytkirtlen med hævelse og ømhed foran øret, krystaldannelse i urinen, feber på grund af overfølsomhed for nitrofurantoin. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Betændelsestilstand i små blodkarvægge, der medfører hudlæsioner.
Leverbetændelse som følge af immunforsvarets angreb på leverceller.
Betændelsestilstand i nyrevæv omkring tubuli, der medfører nedsat nyrefunktion. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk Email:  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nitrofurantoin utilgængeligt for børn. 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.  

Brug ikke Nitrofurantoin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er nitrofurantoin. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Nitrofurantoin DAK er en lys, gul tablet med delekærv. 

 

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Delta Park 45  

2665 Vallensbæk Strand 

Fremstiller

Takeda Pharma AS  

Jaama 55B 

63308 Pölva  

Estland 

 

eller 

 

Takeda GmbH 

Lehnizstr. 70 98 

16515 Oranienburg  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...