Ibutop®

creme 5%

Dolorgiet GmbH & Co. KG

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ibutop creme 50 mg/g  

Ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Ibutop creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de an-visninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en bivirkning, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibutop creme
 3. Sådan skal du bruge Ibutop creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibutop creme er et smertestillende og betændelsesdæmpende middel, som tilhører gruppen non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). 


Du kan bruge Ibutop creme til påsmøring af huden over led eller muskler, hvor der er tegn på betændelse (hævelse, rødme og smerter). 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ibutop creme

Brug ikke Ibutop creme:

 • Hvis du er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • Hvis du tidligere har haft vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • På skadet hud (f.eks. ved eksem, akne (uren hud), betændelse, åbne sår).
 • Hvis du er i tredje trimester af din graviditet

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:  

 • Du må ikke bruge Ibutop creme under tætsluttende forbinding.
 • Ibutop creme må ikke komme i øjne eller på slimhinder. Hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Ibutop creme.
 • Du må ikke bruge Ibutop creme i længere tid, da det giver risiko for kontaktallergi.
 • Du må ikke tage solbad eller bruge solarium, og du må ikke opholde dig længe i solen, mens du bruger Ibutop creme.
 • Du må ikke bruge Ibutop creme på store hudområder.

 

Ibutop creme kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid. 

Brug af anden medicin sammen med Ibutop creme

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. 

 

Du bør ikke bruge Ibutop creme, hvis du samtidig bruger anden medicin på huden. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Ibutop creme. 

 

Graviditet  

Kontakt din læge, hvis du bliver gravid, mens du bruger Ibutop creme. Brug ikke Ibutop creme, hvis du er mere end 6 måneder henne i din graviditet, da det kan forårsage hjerte-, lunge- og nyresygdomme, hos det ufødte barn. Hvis det bruges i slutningen af graviditeten, kan det medføre blødningstendens hos både moder og barn og nedsætte styrken af veer og dermed forsinke fødslen. 

Du må kun bruge Ibutop creme i de første 6 måneder af graviditeten i samråd med din læge. 

 

Amning  

Kun små mængder af Ibutop creme trænger over i modermælken og det er normalt ikke nødvendigt at stoppe amning ved kortvarig behandling. Hvis du ammer, må du ikke bruge Ibutop creme på dine bryster. Ej heller på større hudområder i længere tid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibutop creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ibutop creme indeholder propylenglycol

Propylenglycol kan give irritation af huden. 

Ibutop creme indeholder natriummethylparahydroxybenzoat (E219)

Natriummethylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner (kan komme efter behandlingen).  

3. Sådan skal du bruge Ibutop creme

Brug altid Ibutop creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal smøre et tyndt lag creme på huden. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 4-10 cm Ibutop creme svarende til 1,6-4 g creme masseres godt ind i huden over det angrebne område 3-4 gange daglig.  

 

Husk at vaske hænder bagefter, med mindre det er hænderne, der behandles.  

 

Børn: Du må kun bruge Ibutop creme til børn under 15 år efter aftale med lægen.  

Hvis du har brugt for meget Ibutop creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ibutop creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Ibutop creme

Brug ikke dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge Ibutop creme. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ibutop creme

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Vejrtrækningsbesvær, hvis du er overfølsom for acetylsalicylsyre. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktiske reaktioner). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Nyreskade evt. med akut nyresvigt med aftagende urinproduktion. Kontakt læge el- ler skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Rødmen af huden.
 • Hududslæt.
 • Kløe og eksem.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Mavesmerter.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Ikke kendt (Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data): 

 • Lokale hudreaktioner, der kan sprede sig ud over det smurte område.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ibutop creme utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C.
Brug ikke Ibutop creme efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsda-toen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibutop 50 mg/g, creme indeholder

Aktivt stof: Ibuprofen. 

Øvrige indholdsstoffer: Macrogolstearat (1500 og 5000), triglycerider (middelkædelængde), glycerol monostearat, propylenglycol, xanthangummi, renset vand, lavendelolie, orangeolie, natriummethylparahydroxybenzoat (E219). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Ibutop creme er en hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser  

Ibutop creme fås i tuber af 50 g og 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dolorgiet GmbH & Co. KG  

Otto-von-Guericke Straße 1  

D-53757 Sankt Augustin,  

Tyskland. 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06-2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...