Pradaxa®

hårde kapsler 150 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Pradaxa® 150 mg, hårde kapsler  

dabigatranetexilat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pradaxa til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa
 3. Sådan skal du tage Pradaxa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pradaxa indeholder det aktive stof dabigatranetexilat, og hører til en gruppe lægemidler, der kaldes antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler). Det virker ved at blokere for et stof i kroppen, som er involveret i dannelsen af blodpropper. 

 

Pradaxa anvendes til voksne for at: 

 • forhindre blodpropper i hjernen (apopleksi) og i andre blodkar i kroppen, hvis du har en form for uregelmæssig hjerterytme, der kaldes non-valvulær atrieflimren, og mindst en yderligere risikofaktor.
 • behandle blodpropper i vener i ben og lunger, samt forebyggelse af sådanne nye blodpropper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pradaxa

Tag ikke Pradaxa

 • hvis du er allergisk over for dabigatranetexilat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pradaxa (angivet i punkt 6)
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion
 • hvis du aktuelt bløder
 • hvis du har en sygdom i et af dine organer, som øger risikoen for alvorlig blødning (f.eks. mavesår, skade eller blødning i hjernen, en nylig operation i hjernen eller øjnene)
 • hvis du har øget tendens til at bløde. Denne kan være medfødt, have ukendte årsager eller skyldes andre lægemidler
 • hvis du tager anden medicin til at forebygge blodpropper (f.eks. warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin) bortset fra ved skift til anden blodfortyndende medicin, hvis du samtidig har et venekateter eller arteriekateter, og du får heparin i det kateter for at holde det åbent eller mens dit hjerteslag vender tilbage til normalen ved en procedure kaldet kateterablation for atrieflimren
 • hvis du har svært nedsat leverfunktion eller en leversygdom, som kan være livstruende
 • hvis du tager ketoconazol eller itraconazol, som er medicin til behandling af svampeinfektioner
 • hvis du tager oralt ciclosporin, som er medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation
 • hvis du tager dronedaron, som er medicin til behandling af en unormal hjerterytme
 • hvis du tager et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir, et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C
 • hvis du har en kunstig hjerteklap, der kræver permanent blodfortynding.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Pradaxa. Det kan også være nødvendigt at kontakte lægen mens du er i behandling med Pradaxa, hvis du får symptomer, eller hvis du skal opereres. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft en medicinsk tilstand eller sygdom, især dem, der er nævnt i den følgende liste:  

 • hvis du har en øget risiko for blødninger, såsom:
  • hvis du har haft en blødning for nylig
  • hvis du har fået taget et stykke væv ud (en biopsi) i løbet af den sidste måned
  • hvis du har haft en alvorlig skade (f.eks. knoglebrud, kvæstelse i hovedet eller en skade, der har krævet operation)
  • hvis du lider af betændelse i spiserøret eller maven
  • hvis du har problemer med sure opstød
  • hvis du får medicin, der kan øge risikoen for blødning. Se ’Brug af anden medicin sammen med Pradaxa’ nedenfor
  • hvis du tager antiinflammatorisk medicin, såsom diclofenac, ibuprofen, piroxicam
  • hvis du har en betændelsestilstand i hjertet (bakteriel endocardit)
  • hvis du ved, at du har nedsat nyrefunktion eller du lider af dehydrering (symptomer omfatter tørstfornemmelse og en reduceret mængde mørkfarvet (koncentreret) urin)
  • hvis du er over 75 år
  • hvis du vejer 50 kg eller mindre
 • hvis du har haft et hjerteanfald, eller du er blevet diagnosticeret med sygdomme, som øger risikoen for at få et hjerteanfald.
 • hvis du har en leversygdom, som er forbundet med en påvirkning af blodprøveresultater. Hvis det er tilfældet, kan brugen af Pradaxa ikke anbefales.

 

Vær særlig forsigtig med Pradaxa 

 • hvis du har behov for en operation:
  I dette tilfælde skal behandling med Pradaxa midlertidigt stoppes, da der er en øget risiko for blødning under og kort efter en operation. Det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
 • hvis en operation involverer et kateter eller en injektion i rygmarven (f.eks. for epidural eller spinal anæstesi eller smertelindring):
  • det er meget vigtigt at tage Pradaxa før og efter operationen nøjagtigt på de tidspunkter, som du har fået fortalt af lægen.
  • fortæl det straks til lægen, hvis dine ben bliver følelsesløse eller svage, eller du får problemer med tarmen eller blæren efter endt anæstesi, da det er nødvendigt med akut behandling.
 • hvis du falder eller kommer til skade, især hvis du slår hovedet, skal du straks søge lægehjælp. Det kan være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en læge, da du kan have en øget risiko for blødning.
 • hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil vurdere, om behandlingen skal ændres.

Børn og unge

Pradaxa anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Pradaxa

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Fortæl det især til lægen, før du tager Pradaxa, hvis du tager et af de nedenstående lægemidler

 • medicin, der mindsker blodets evne til at størkne (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol, heparin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylsyre)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol), bortset fra lægemidler til brug på huden
 • medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil). Hvis du tager medicin, der indeholder verapamil, vil lægen fortælle dig, at du skal bruge en reduceret dosis Pradaxa. Se punkt 3.
 • medicin til forebyggelse af organafstødning efter transplantation (f.eks. tacrolimus eller ciclosporin)
 • et kombinationspræparat med glecaprevir og pibrentasvir (et antiviralt lægemiddel, der anvendes til at behandle hepatitis C)
 • medicin mod gigt og smertelindrende medicin (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac)
 • perikon, et naturlægemiddel som bruges mod depression
 • medicin mod depression, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere eller serotonin- noradrenalin-genoptagelseshæmmere
 • rifampicin eller clarithromycin (to antibiotika)
 • antiviral medicin mod aids (f.eks. ritonavir)
 • visse former for medicin til behandling af epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenytoin).

Graviditet og amning

Virkningen af Pradaxa på graviditet og et ufødt barn kendes ikke. Du må ikke tage Pradaxa, hvis du er gravid, medmindre din læge siger, at det er sikkert nok for dig. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør du undgå graviditet, mens du tager Pradaxa. 


Du må ikke amme, mens du tager Pradaxa. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pradaxa påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Pradaxa

Tag altid Pradaxa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

 

Den anbefalede daglige dosis er 300 mg som 1 kapsel a 150 mg 2 gange dagligt. 

 

Er du 80 år eller ældre, så er den anbefalede dosis 220 mg Pradaxa, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt

 

Er du også i behandling med verapamil-lægemidler, så bør dosis af Pradaxa kun være 220 mg, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt, fordi din risiko for blødning kan være øget. 

 

Hvis du evt. har en øget risiko for blødning, kan din læge vælge at ordinere en dosis på 220 mg Pradaxa, der tages som 1 kapsel a 110 mg 2 gange dagligt

 

Hvis dit hjerteslag skal vende tilbage til normalen ved en procedure kaldet kardiovertering eller ved en procedure kaldet kateterablation for atrieflimren, kan du fortsætte med at tage Pradaxa. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 

 

Hvis du, ved en procedure, der kaldes perkutan koronar intervention med stenting, har fået indsat medicinsk udstyr (en stent) i en blodåre for at holde den åben, kan du blive behandlet med Pradaxa, efter lægen har besluttet, at en normal kontrol af blodstørkningen er blevet opnået. Tag Pradaxa efter lægens anvisning. 

Sådan skal du tage Pradaxa

Pradaxa kan tages sammen med eller uden mad. Slug kapslen hel med et glas vand for at lette passagen til mavesækken. Lad være med at knække eller tygge kapslen eller tage indholdet ud, da det kan øge blødningsrisikoen. 

Anvisninger i at åbne blisterne

Følgende piktogram viser, hvordan du skal tage kapslerne med Pradaxa ud af blisteren 

 

Pradaxa Boehringer Ingelheim Int. GmbH kapsler, hårde 150 mg Afriv en enkelt blister fra blisterkortet langs den perforerede linie. 

 

Pradaxa Boehringer Ingelheim Int. GmbH kapsler, hårde 150 mg Træk bagsidefolien af, og tag kapslen ud. 

 • Tryk ikke kapslen gennem blisterfolien.
 • Træk først folien af, når der er behov for en kapsel.

Anvisninger for beholderen

 • Tryk låget ned og drej for at åbne.
 • Når du har taget kapslen ud, skal låget sættes på beholderen igen, og straks efter du har taget din dosis, skal beholderen lukkes tæt til.

Skift i blodfortyndende behandling

Skift ikke blodfortyndende behandling, uden specifik rådgivning fra lægen. 

Hvis du har taget for meget Pradaxa

Hvis du har taget for meget Pradaxa, øges risikoen for blødning. Kontakt straks lægen, hvis du har taget for mange kapsler med Pradaxa. Specifikke behandlingsmuligheder er tilgængelige. 

Hvis du har glemt at tage Pradaxa

En glemt dosis kan stadig tages op til 6 timer før næste dosis skal tages. 

En glemt dosis skal udelades, hvis den resterende tid før næste dosis skal tages er under 6 timer.  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pradaxa

Tag Pradaxa nøjagtigt som foreskrevet. Du må ikke holde op med at tage Pradaxa uden først at tale med lægen, da risikoen for at udvikle en blodprop kan være større, hvis du stopper for tidligt med behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever fordøjelsesbesvær, efter du har taget Pradaxa. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Pradaxa virker på blodets størkning, så de fleste bivirkninger er tegn på blå mærker eller blødninger. Alvorlig eller svær blødning kan forekomme, de udgør de mest alvorlige bivirkninger og kan, uafhængigt af, 

hvor blødningen forekommer, være invaliderende, livstruende eller endog med dødelig udgang. Sådanne blødninger er ikke altid synlige. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en blødning, som ikke stopper af sig selv eller der opstår tegn på længerevarende eller kraftig blødning (usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse). Din læge kan i så fald beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre din medicin. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. 

De nedenfor anførte muligebivirkninger er grupperet efter, hvor ofte de kan forekomme:

Forebyggelse af blodpropper i hjernen og andre steder i blodkarrene ved unormal hjerterytme 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • hyppig løs eller vandtynd afføring
 • utilpashed.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • blødning
 • blødning kan forekomme fra hæmorider, fra endetarmen eller i hjernen
 • blå mærker
 • ophostning af blod eller blodigt opspyt
 • nedsat antal blodplader
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve og udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen (inkl. sår i spiserøret)
 • betændelse i spiserør og mave
 • sure opstød
 • opkastning
 • besvær med at synke
 • unormale prøveresultater for leverfunktionen.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • blødning kan forekomme i et led, efter operation, efter et uheld, fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • nedsat andel røde blodlegemer
 • stigning i leverenzymer
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat antal af eller endda ingen hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • hårtab.

 

I et af de kliniske studier var hyppigheden af hjerteanfald numerisk højere med Pradaxa end med warfarin. Den samlede forekomst var lav. 


Behandling af blodpropper i vener i ben og lunger samt forebyggelse af sådanne nye blodpropper 


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • blødning kan forekomme fra næsen, i maven eller tarmen, fra endetarmen, fra penis/vagina eller urinvejene (inkl. blod i urinen, der farver urinen pink eller rød) eller under huden
 • fordøjelsesbesvær.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • blødning
 • blødning kan forekomme i et led eller efter et uheld
 • blødning kan forekomme fra hæmoroider
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • blå mærker
 • ophostning af blod eller blodigt opspyt
 • allergisk reaktion
 • pludselig ændring af hudens farve eller udseende
 • kløe
 • mavesår eller sår i tarmen
 • betændelseslignende tilstand i spiserør og mave
 • sure opstød
 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • hyppig løs eller vandtynd afføring
 • unormale prøveresultater for leverfunktionen
 • stigning i leverenzymer.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • blødning kan forekomme efter operation, fra et injektionssted, eller fra det sted, hvor et kateter går ind i en vene eller i hjernen.
 • nedsat antal blodplader
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed
 • alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelser i ansigtet eller svælget
 • hududslæt fremtrædende som mørkerøde, hævede, kløende buler forårsaget af en allergisk reaktion
 • besvær med at synke
 • nedsat andel røde blodlegemer.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data): 

 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (substans i de røde blodlegemer)
 • nedsat antal røde blodlegemer
 • nedsat antal af eller endda ingen hvide blodlegemer (disse hjælper med at bekæmpe infektioner)
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene på grund af lever- eller blodproblemer
 • hårtab.

 

I studieprogrammet var forekomsten af hjerteanfald højere med Pradaxa end med warfarin; samlet set var forekomsten lav. Hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med dabigatran svarede til hyppigheden af hjerteanfald hos patienter behandlet med placebo. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen, blisteren eller beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

Beholder: Efter åbning skal medicinen anvendes i løbet af højst 4 måneder. Hold beholderen tæt tillukket. 

Kapslerne skal opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pradaxa indeholder:

 • Aktivt stof: dabigatran. Hver hård kapsel indeholder 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat).
 • Øvrige indholdsstoffer: vinsyre, akaciegummi, hypromellose, dimeticon 350, talcum og hydroxypropylcellulose.
 • Kapselskallen består af carrageenan, kaliumchlorid, titandioxid, indigocarmin og hypromellose.
 • Den sorte tryksværte består af shellac, sort jernoxid og kaliumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Pradaxa 150 mg er hårde kapsler med en uigennemsigtig, lyseblå hætte og en uigennemsigtig, hvid underdel. Boehringer Ingelheims logo er trykt på hætten, og ”R150” på underdelen af kapslen. 

 

Pradaxa fås i pakninger med 10 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 kapsler, en multipakning indeholdende 3 pakninger med 60 x 1 hårde kapsler (180 hårde kapsler) eller en multipakning indeholdende 2 pakninger med 50 x 1 hårde kapsler (100 hårde kapsler) i perforerede aluminiums-enkeltdosis-blistre. Desuden fås Pradaxa i pakninger med 60 x 1 kapsler i perforerede hvide aluminiums-enkeltdosis-blistre. 

 

Pradaxa 150 mg, hårde kapsler, fås også i polypropylen-(plastik-)-beholder med 60 hårde kapsler.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH  

Binger Strasse 173  

D-55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland  

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Binger Strasse 173  

D-55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland  

 

og  

 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Birkendorfer Strasse 65  

D-88397 Biberach an der Riss  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Lietuva 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas 

Tel: +370 37 473922 

България 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България 

Тел: +359 2 958 79 98 

Luxembourg/Luxemburg 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Česká republika 

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  

Tel: +420 234 655 111 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe 

Tel: +36 1 299 8900 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Tlf: +45 39 15 88 88 

Malta 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Deutschland 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Tel: +49 (0) 800 77 90 900 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v.  

Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti Filiaal 

Tel: +372 612 8000 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS  

Tlf: +47 66 76 13 00 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Tel: +43 1 80 105-7870 

España 

Boehringer Ingelheim España S.A.  

Tel: +34 93 404 51 00 

Polska 

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  

Tel: +48 22 699 0 699 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.  

Tél: +33 3 26 50 45 33 

Portugal 

Boehringer Ingelheim, Lda.  

Tel: +351 21 313 53 00 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.  

Tel: +385 1 2444 600 

România 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti 

Tel: +40 21 302 2800 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka 

Tel: +421 2 5810 1211 

Italia 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  

Tel: +39 02 5355 1 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky  

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

Kύπρος 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB  

Tel: +46 8 721 21 00 

Latvija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Latvijas filiāle 

Tel: +371 67 240 011 

United Kingdom  

Boehringer Ingelheim Ltd.  

Tel: +44 1344 424 600 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Pradaxa på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...