Symkevi

filmovertrukne tabletter 100+150 mg

Vertex

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Symkevi 100 mg/150 mg filmovertrukne tabletter  

tezacaftor/ivacaftor 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Symkevi
 3. Sådan skal du tage Symkevi
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symkevi indeholder to aktive stoffer, tezacaftor og ivacaftor. Lægemidlet hjælper lungecellerne med at virke bedre hos nogle patienter med cystisk fibrose (CF). CF er en arvelig sygdom, hvor lungerne og fordøjelsessystemet kan blive fyldt med tykt, klæbrigt slim. 

 

Symkevi virker på et protein kaldet CFTR (cystisk fibrose transmembran konduktansregulator), som er beskadiget hos nogle personer med CF (der har en mutation i CFTR-genet). Ivacaftor får proteinet til at virke bedre, mens tezacaftor øger mængden af protein på celleoverfladen. Symkevi tages normalt med ivacaftor, et andet lægemiddel. 

 

Symkevi, der tages sammen med ivacaftor, er til langvarig behandling af patienter i alderen 12 år og ældre, som har CF med bestemte genetiske mutationer, der fører til en nedsat mængde og/eller funktion af CFTR-proteinet. 

 

Symkevi, der tages sammen med ivacaftor, hjælper din vejrtrækning ved at forbedre din lungefunktion. Du kan også bemærke, at du ikke så ofte bliver syg, og/eller at du måske lettere tager på i vægt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Symkevi

Tag ikke Symkevi

 • Hvis du er allergisk over for tezacaftor, ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symkevi (angivet i punkt 6).

Kontakt lægen uden at tage tabletterne, hvis dette gælder for dig.  

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen, hvis du har leverproblemer eller har haft det tidligere. Det kan være nødvendigt for lægen at justere din dosis.
 • Lægen vil tage nogle blodprøver for at kontrollere din lever før og under behandlingen med Symkevi, især hvis dine blodprøver tidligere har vist høje leverenzymer. Forhøjede leverenzymer i blodet er blevet observeret hos patienter med CF, der fik Symkevi.

Fortæl det straks til lægen, hvis du har symptomer på leverproblemer. Disse er anført i punkt 4.  

 

 • Lægen kan udføre øjenundersøgelser før og under behandlingen med Symkevi. Uklarhed af linsen i øjet (grå stær) uden nogen påvirkning af synet er forekommet hos nogle børn og unge, der har fået denne behandling.
 • Kontakt lægen, hvis du har nyreproblemer, eller du har haft det tidligere.
 • Kontakt lægen, før du begynder behandlingen, hvis du har fået et organtransplantat.

Børn under 12 år

Symkevi må ikke anvendes til børn under 12 år. Det er ukendt, om Symkevi er sikkert og effektivt til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Symkevi

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Nogle lægemidler kan påvirke den måde, Symkevi virker på, eller kan gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager et eller flere af de nedenfor angivne lægemidler. Lægen kan ændre dosis af et af lægemidlerne, hvis du tager et eller flere af disse. 

 • Antimykotika (anvendes til behandling af svampeinfektioner). Disse omfatter ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol og fluconazol.
 • Antibiotika (anvendes til behandling af bakterieinfektioner). Disse omfatter telithromycin, clarithromycin, erythromycin, rifampicin og rifabutin.
 • Antikonvulsiva (anvendes til behandling af epilepsi og epileptiske anfald eller krampeanfald). Disse omfatter phenobarbital, carbamazepin og phenytoin.
 • Naturlægemidler. Disse omfatter prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • Immunsupprimerende midler (anvendes efter en organtransplantation). Disse omfatter ciclosporin, tacrolimus, sirolimus og everolimus.
 • Hjerteglykosider (anvendes til behandling af nogle hjerteproblemer). Disse omfatter digoxin.
 • Antikoagulantia (anvendes til at forhindre blodpropper). Disse omfatter warfarin.
 • Medicin mod sukkersyge. Disse omfatter glimepirid og glipizid.

Brug af Symkevi sammen med mad og drikke

Undgå mad eller drikkevarer, der indeholder grapefrugt eller Sevilla-appelsiner (marmeladeappelsiner), i løbet af behandlingen, da de kan øge bivirkningerne af Symkevi ved at øge mængden af Symkevi i blodet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Graviditet: Det kan være bedst at undgå at anvende dette lægemiddel under graviditet. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, hvad der er det bedste for dig og dit barn.
 • Amning: Det er ukendt, om tezacaftor eller ivacaftor udskilles i brystmælk. Din læge vil afveje fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for dig for at hjælpe dig med at beslutte, om du skal stoppe med at amme eller stoppe behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symkevi i kombination med ivacaftor kan gøre dig svimmel. Hvis du føler dig svimmel, må du ikke føre motorkøretøj, cykle eller betjene maskiner, medmindre du ikke er påvirket. 

Vigtige oplysninger om indholdet i Symkevi

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Symkevi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis:

Symkevi tages normalt sammen med ivacaftor. 

 • Tag en gul Symkevi-tablet om morgenen. Den er præget med ’V100’.
 • Tag en ivacaftor 150 mg tablet om aftenen.

 

Tag tabletterne med ca. 12 timers mellemrum. 

 

Tag både Symkevi- og ivacaftortabletterne sammen med fedtholdig mad. Fedtholdige måltider og snacks er mad, der laves med smør eller olie eller indeholder æg. Anden fedtholdig mad er:  

 • ost, sødmælk, sødmælksprodukter, yoghurt, chokolade
 • kød, fed fisk
 • avocado, hummus, sojabaserede produkter (tofu)
 • nødder, fedtholdige energibarer eller -drikke

 

Tabletterne er til oral anvendelse. 

 

Slug tabletten hel. Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles, før de sluges.  

 

Du skal fortsætte med alle dine andre lægemidler, medmindre lægen fortæller dig, at du skal holde op. 

 

Hvis du har leverproblemer, enten moderate eller svære, kan det være nødvendigt, at din læge reducerer dosis af dine tabletter, da din lever ikke vil udskille lægemidlet så hurtigt som normalt.  

Hvis du har taget for meget Symkevi

Kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. Hvis det er muligt, skal du medbringe din medicin og denne indlægsseddel. Du kan få bivirkninger, herunder de bivirkninger, som nævnes i punkt 4 nedenfor.  

Hvis du har glemt at tage Symkevi

 • Hvis du har glemt at tage din Symkevi-tablet om morgenen eller din ivacaftor-tablet om aftenen, og du kommer i tanke om det inden for 6 timer fra det tidspunkt, du skulle have taget tabletten, skal du tage den glemte tablet med det samme.
 • Hvis der er gået over 6 timer, må du ikke tage den glemte tablet. Vent og tag den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt.
 • Du må ikke tage 2 tabletter som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Symkevi

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at bruge Symkevi. Det er vigtigt at tage dette lægemiddel regelmæssigt. Du må ikke ændre noget, medmindre din læge fortæller dig det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Mulige tegn på leverproblemer 

Forhøjede leverenzymer i blodet er meget almindeligt hos patienter med CF. Dette kan være tegn på leverproblemer: 

 • smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven
 • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene
 • appetitløshed
 • kvalme eller opkastning
 • mørk urin

Fortæl det straks til lægen, hvis du har et eller flere af disse symptomer.  

 

Bivirkninger observeret med Symkevi i kombination med ivacaftor: 

Meget almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine
 • forkølelse

 

Almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • kvalme
 • tilstoppet næse (tilstoppede bihuler)
 • svimmelhed

 

Bivirkninger observeret med ivacaftor: 

Meget almindelige bivirkninger  

 • infektion i de øvre luftveje (forkølelse), herunder ondt i halsen og tilstoppet næse
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • mavepine (abdominalsmerter)
 • diarré
 • forhøjede leverenzymer i blodet
 • udslæt
 • ændrede bakterietyper i dit slim

 

Almindelige bivirkninger  

 • næseflåd
 • ørepine, øregener
 • ringen for ørerne
 • rødme inden i øret
 • sygdom i det indre øre (svimmelhed eller følelse af at snurre rundt)
 • tilstoppede bihuler
 • rødme i halsen
 • knude i brystet

 

Ikke almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • propper i ørerne
 • brystbetændelse
 • brystforstørrelse hos mænd
 • ændringer eller smerter i brystvorter

 

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

Bivirkningerne hos børn og unge svarer til bivirkningerne observeret hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symkevi indeholder:

 • Aktive stoffer: tezacaftor og ivacaftor. Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg tezacaftor og 150 mg ivacaftor.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: Hypromelloseacetatsuccinat, natriumlaurilsulfat (E487), hypromellose (E464), mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)), croscarmellosenatrium (E468) og magnesiumstearat (E470b).
  • Tabletfilmovertræk: Hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), titandioxid (E171), talcum (E553b) og jernoxid, gul (E172).

Se til sidst i punkt 2 for vigtige oplysninger om Symkevis indhold. 

Udseende og pakningsstørrelser

Symkevi 100 mg tezacaftor/150 mg ivacaftor filmovertrukne tabletter er gule, ovale tabletter præget med ”V100” på den ene side og glatte på den anden side. 

 

Symkevi fås i følgende pakningsstørrelser: 

Pakningsstørrelse på 28 tabletter (4 blisterkort, hver med 7 tabletter). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  

28-32 Pembroke Street Upper  

Dublin 2, D02 EK84  

Irland  

Tlf.: +353 (0)1 761 7299 

Fremstiller

Almac Pharma Services (Ireland) Limited 

Finnabair Industrial Estate 

Dundalk 

Co. Louth 

A91 P9KD 

Irland 

 

Almac Pharma Services Limited  

Seagoe Industrial Estate  

Craigavon  

County Armagh  

BT63 5UA  

Storbritannien 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020. 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...