Xifaxan

filmovertrukne tabletter 550 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xifaxan® 550 mg filmovertrukne tabletter  

Rifaximin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xifaxan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan.
 3. Sådan skal du tage Xifaxan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Xifaxan er et rifamycin-antibiotikum, der dræber bakterier, som kan forårsage sygdommen hepatisk encefalopati (symptomerne er uro, konfusion, muskelproblemer, talebesvær og i visse tilfælde bevidstløshed).
 • Xifaxan gives til voksne med leversygdom for at reducere antallet af tilbagevendende tilfælde af åbenbar hepatisk encefalopati.
 • Xifaxan kan enten bruges alene eller mere almindeligt sammen med medicin, der indeholder lactulose (et afføringsmiddel)

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Xifaxan

 • hvis du er allergisk over for rifaximin, andre lignende antibiotika (f.eks. rifampicin eller rifabutin), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xifaxan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har tilstoppet tarm.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Xifaxan 

 • hvis du tager andre rifamyciner (antibiotika).
 • hvis du har nedsat leverfunktion.
 • hvis du er i behandling med cyclosporin (medicin mod psoriasis).
 • hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

 

Behandling med ethvert antibiotikum, herunder rifaximin, kan give alvorlig diarré. Det kan ske flere måneder efter, du er stoppet med at tage lægemidlet. Hvis du får kraftig diarré, mens du tager Xifaxan, eller efter du har taget Xifaxan, skal du straks kontakte din læge. 


Under behandling med Xifaxan kan urinen få en rødlig farve. Dette skyldes, at det aktive stof er rødt. Misfarvningen vil forsvinde, når behandlingen ophører. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Xifaxan. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Xifaxan

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Infektioner (antibiotika)
  • Dannelsen af blodpropper/blodfortyndende medicin (warfarin)
  • Epilepsi (antiepileptisk medicin)
  • Unormal hjerterytme (antiarytmisk medicin)
  • Autoimmune sygdomme (cyclosporin).
  • Graviditet (p-piller).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Xifaxan sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Xifaxan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Du bør ikke tage Xifaxan, hvis du er gravid.

Amning

 • Du bør ikke tage Xifaxan, hvis du ammer. Tal med lægen.

Frugtbarhed

 • Der foreligger ingen undersøgelser, der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xifaxan kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Xifaxan

Tag altid Xifaxan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 tablet (550mg) to gange dagligt. 

Din læge vil vurdere dit behov for at fortsætte behandlingen efter 6 måneder. 

 

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge: 

Børn og unge op til 18 år må normalt ikke få Xifaxan filmovertrukne tabletter. 

 

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Xifaxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Xifaxan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Xifaxan

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Xifaxan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hævede blodårer i halsen (øsofagusvaricer). Kontakt omgående lægen.
 • Tarminfektion (Clostridium-infektion). Med symptomer som kraftig diarré, feber, kvalme, mavekramper og svækket almen tilstand. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød, hoste, opspyt af slim fra lungerne og hyppige lungeinfektioner. Kontakt lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Svimmelhed og hovedpine
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mavesmerter og oppustethed.
 • Kvalme eller opkastning.
 • Diarré.
 • Ophobning af væske i bughulen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt eller kløe.
 • Muskelkramper.
 • Smerter i leddene.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Svampeinfektioner.
 • Urinvejsinfektioner.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Appetitmangel / madlede.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Forvirring (konfusion).
 • Angst.
 • Søvnighed, søvnløshed.
 • Problemer med at holde balancen.
 • Hukommelsestab / hukommelsessvigt. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Manglende koncentrationsevne.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Hedeture.
 • Fald.
 • Ødemer (hævelser på grund af for meget væske i kroppen). Kan være eller blive alvorlig. Kontakt lægen.
 • Feber.
 • Smerter og svien ved vandladning.
 • Hyppig vandladning.
 • Muskelsmerter.
 • Mavesmerter og maveubehag.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Xifaxan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Betændelse i hudens bindevæv (cellulitis).
 • Infektion i de øvre luftveje.
 • Infektion i næsens slimhinde (rhinitis).
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Forstoppelse.
 • Rygsmerter.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Kraftløshed og svaghed.
 • Blå mærker.
 • Smerter efter operation.
 • Forsnævning af luftvejene/Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Besvimelse eller følelse af at skulle besvime. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Eksem eller irritation af huden.
 • Overfølsomhed.

 

Xifaxan kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver herunder leverfunktion og INR-værdier, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xifaxan utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Xifaxan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Xifaxan ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xifaxan, 550 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Rifaximin 550 mg 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: natriumstivelsesglycolat type A, glyceroldistearat, kolloid vandfri silica, talcum, mikrokrystallinsk cellulose. 

Tabletovertræk: hypromellose, titandioxid (E 171), dinatriumedetat, propylenglycol, rød jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er lyserøde, ovale, bikonvekse og præget med ”RX” på den ene side. 

 

Xifaxan fås i: 

Xifaxan 550 mg i pakninger med 56 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...