Synacthen®

injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synacthen 0,25 mg/ml injektionsvæske, opløsning 

Tetracosactid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Synacthen.
 3. Sådan bliver du behandlet med Synacthen.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Synacthen er et syntetisk protein (polypeptid), der virker på samme måde som kroppens egne Adrenokortikotrope hormoner (også kendt som korikotropin eller ACTH).
Synacthen bliver brugt diagnostisk til undersøgelse af binyrebarkfunktionen. 


Du skal have Synacthen som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. 

2. Det skal du vide om Synacthen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Synacthen:

 • hvis du er allergisk over for tetracosactid og/eller ACTH eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6
 • hvis du lider af akut psykose
 • hvis du har en infektion
 • hvis du har mavesår (ulcus pepticum)
 • hvis du lider af Cushings syndrom
 • hvis du lider af binyrebarkinsufficiens
 • hvis du lider af adrenogenitalt syndrom (en sygdom, der skaber en over produktion af mandlige kønshormoner)
 • hvis du lider af refraktært hjertesvigt
 • hvis du er gravid eller ammer
 • hvis du har astma eller andre allergiske tilstande

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Synacthen  

 • hvis du lider af astma eller andre allergiske sygdomme.

 

Doping: Synacthen står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Synacthen

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Synacthen, og/eller Synacthen kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet:  

 • Du må ikke få Synacthen, hvis du er gravid. Husk at informere lægen.

Amning:  

 • Du må ikke amme, hvis du får Synacthen. Tal med lægen.

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Synacthen kan have effekt på centralnervesystemet, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Synacthen indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Synacthen

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Undersøgelse af binyrebarkfuntion 

0,25 mg (= 1 ml) Synacthen administreres som injektion ind i muskel eller blodåre. Blodprøver, taget ved specifikke tidspunkter indikere om din binyrebarkfunktion fungerer som den skal. 

 

Voksne: 

Start dosen er 1 mg (4 ml) pr. dag. 

Behandlingen kan i nogle tilfælde startes med 1 mg hver 12. time. Derefter skal 1 mg administreres hver 2-3 dag. Hvis patienten regerer godt på behandlingen kan dosis reduceres til 0,5 mg hver 2-3 dag, eller til 1 mg om ugen. 

 

Synacthen skal rystes før brug. 

 

Du vil normalt få Synacthen af en læge eller sygeplejerske. 

Hvis du har fået for meget Synacthen

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Synacthen. 

Symptomer:  

 • opsvulmethed og vægtforøgelse
 • cushings syndrom

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du ikke har fået Synacthen. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Hos patienter med allergier, specielt astma.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra binyrerne.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svimmelhed.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Kvalme og opkastning.
 • Nældefeber (Urticaria).
 • Kløe (Pruritus).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioneurotisk ødem/Quinkes ødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Rødme ved stedet for indsprøjtning ledsaget af utilpashed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Synacthen utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Synacthen efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares ved 2°C - 8°C.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 • Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synacthen indeholder:

Aktivt stof: 

Tetracosacitidhexaacetat svarende til 0,25 mg tetracosactid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Eddikesyre, natriumacetat, natriumchlorid og vand til injektionsvæ- sker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Klar farveløs vandig injektionsvæske, opløsning. 

 

Synacthen fås i: 

Synacthen 0,25 mg/ml i pakninger med 10 ampuller á 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...