Pevison

creme 10+1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pevison 10+1 mg/g creme  

Econazolnitrat + triamcinolonacetonid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Pevison til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevison.
 3. Sådan skal du bruge Pevison.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Pevison creme er et kombinationspræparat indeholdende triamcinolonacetonid (et middelstærkt binyrebarkhormon effektivt mod inflammationssymptomer) og econazolnitrat (hæmmer væksten af svampe).
 • Pevisone creme anvendes til behandling af bestemte typer af eksemlignende svampeinfektioner i huden (problemer som kløe og irritation (rødme, hævelse, varme og smerte)).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevison

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Pevison

 • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller econazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pevison (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudlidelse med rødmen, røde betændte knopper og udvidede blodkar på næsen og i huden omkring næsen (rosacea)
 • hvis du har eksem eller udslæt omkring munden
 • hvis du har meget uren hud (akne)
 • hvis du har en bestemt type hudsygdom såsom skoldkopper eller herpes simplex
 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus.
 • hvis du for nylig er blevet vaccineret, må du ikke påføre Pevison på injektionsområdet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Pevison  

 • ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige virkninger på kroppen og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom - med symptomer såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn).
 • ved brug i armhulen eller lysken, hvor hudområder let kan komme til at gnide mod hinanden.
 • ved brug på større hudområder eller på beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af lægemidlet.
 • eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks. på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden/næse, akne, synlige små blodkar, småblødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en øget risiko for alvorlige hudinfektioner.
 • Pevison er kun til udvortes brug. Undgå, at cremen kommer i kontakt med øjne eller mund. Må ikke anvendes på åbne sår. Skyl med rent vand hvis cremen kommer i kontakt med øjnene. Kontakt eventuel lægen.
 • Stop behandlingen, hvis du får reaktioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk reaktion.

Brug af anden medicin sammen med Pevison

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Blodpropper/blodfortyndende medicin (wafarin, acenocoumarol).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Pevison. Tal med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Pevison efter aftale med lægen.
  Det anbefales at undgå brug på brysterne.

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Pevison påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pevison påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pevison indeholder benzosyre (E210) og butylhydroxyanisol (E320)

 • Pevison indeholder benzosyre (E210), som virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder.
 • Pevison indeholder butylhydroxyanisol (E320), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Pevison

Brug altid Pevison nøjagtigt efter lægens eller apotekstpersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:  

Smør Pevison på huden i et tyndt lag 1 - 2 gange daglig. 

Behandlingen bør ikke vare mere end 10 dage. 

Behandlingen kan opfølges af et lægemiddel, som kun indeholder et svampemiddel. Denne behandling bør fortsætte 2 uger efter symptomerne er forsvundet, for at undgå tilbagefald. 

 

Åbning af tuben 

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids.

 

Hygiejniske forholdsregler: 

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører med Pevison.
 2. Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Hvis du har brugt for meget Pevison

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Pevison, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer:  

 • Hudirritation, som forsvinder igen, når du holder op med at bruge Pevison.

Hvis du har glemt at bruge Pevison

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Pevison

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Brændende fornemmelse i huden, hudirritation.
 • Rødmen af huden hos børn.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Overfølsomhed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kontakteksem, kløe, strækmærker, rødmen af huden hos voksne.
 • Afskalning af huden.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Smerte på applikationsstedet, hævelse på applikationsstedet.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pevison utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Pevison efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Pevison ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pevison indeholder:

Aktive stoffer: 

Econazolnitrat 10 mg/g og triamcinolonacetonid 1 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

PEG-6/ PEG-32/ glycol stearat, oleoylmacrogolglycerider, paraffinolie, butylhydroxyanisol (E320), benzoesyre (E210), dinatriumedetatdihydrat og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Pevison fås i: 

Pevison 10 + 1 mg/g fås i pakninger med 15 g, 30 g (2 x 15 g) og 30 g creme. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Pevison også som Pevisone. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...