Innohep®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 4.500 anti-Xa IE

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INNOHEP®

3.500 anti-Xa IE/0,35ml og 4.500 anti-Xa IE/0,45ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

Tinzaparinnatrium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indehol- der vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig person- ligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirknin- ger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep.
 3. Sådan skal du bruge Innohep.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Innohep virker blodfortyndende ved at nedsætte blodets naturlige evne til at størkne (koagulere). Innohep bruges til:
  • forebyggelse af blodpropper hos voksne før og efter en operation.
  • forebyggelse af blodpropper hos voksne med øget risiko for blodpropper f.eks. ved akut syg- dom og begrænset bevægelighed.
  • forebyggelse af blodpropper i hæmodialyse udstyr for patienter, der får foretaget dialyse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Innohep

 • Hvis du er overfølsom over for tinzaparin, heparin eller andre indholdsstoffer i i Innohep (angivet i punkt 6.).
 • Hvis du har eller har haft blodplademangel (heparin-induceret trombocytopeni) i forbindelse med heparinbehandling.
 • Hvis du har betændelse i hjertehinden som følge af blodforgiftning (septisk endocarditis).
 • Hvis du har en større blødning, eller ved du er i risiko for at få blødninger (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet, maven, leddene, hjertesækken, livmoderen eller musklerne).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Innohep Tal med lægen inden du bruger Innohep: 

 • Hvis du lider af nedsat funktion af nyrerne.
 • Hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi eller lumbalpunktur.
 • Hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde.
 • Hvis du tager eller skal tage medicin, som øger koncentrationen af kalium i blodet eller medicin, som påvirker blodets evne til at størkne.
 • Hvis du skal behandles med anden medicin til indsprøjtning i en muskel, mens du er i behand- ling med Innohep. Der kan være øget risiko for blodansamling ved injektionsstedet.
 • Hvis du har en kunstig hjerteklap.

 

På grund af risikoen for blodplademangel i forbindelse med behandlingen med Innohep, vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver før, under og efter behandlingen. 


Din læge vil være ekstra opmærksom på, hvordan behandlingen skrider frem, hvis du er ældre, har dårlig nyrefunktion eller hvis du skifter til et andet blodfortyndende middel (lav molekylært heparin). 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve- kontrol, at du er i behandling med Innohep. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod gigt eller smerter fx NSAID, acetylsalicylsyre
 • medicin, der anvendes til at opløse blodpropper (trombolytika)
 • vitamin K-antagonister (medicin, der hæmmer virkningen af vitamin K)
 • aktiveret protein C
 • direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Innohep efter aftale med lægen.
 • Blodfortyndende behandling af gravide kvinder skal udføres af specialist.
 • Hvis du er gravid og bliver behandlet med Inno- hep, må du ikke få en epidural blokade under fødslen.
 • Innohep anbefales ikke til gravide kvinder med kunstige hjerteklapper pga. manglende effekt.

Amning: 

 • Den kliniske erfaring med Innohep hos kvinder der ammer er begrænset.
 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Innohep er nødvendig.

Frugtbarhed:  

 • Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Innohep indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Innohep

Brug altid Innohep nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du vil normalt få Innohep af en læge eller sygeplejerske. 

 

Hvis du selv skal give indsprøjtningerne, skal du nøje følge din læges eller sygeplejerskes instruk- tioner. 

 

Undgå dannelse af blodpropper i venerne:  

Din læge eller sygeplejerske vil indsprøjte Innohep under huden (subkutan injektion). Dosis og længden af din behandling afhænger af operationens karakter eller den sygdom du har. Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig hvor længe din behandling skal vare. 

 

Behandling ved hæmodialyse:  

For at undgå dannelse af blodpropper i forbindelse med hæmodialyse og hæmofiltration, bliver Innohep enten givet i hæmodialysets rør eller i din vene. Dosis afhænger af dialysens varighed. 

Den sædvanlige dosis

Ved operationer med moderat risiko for blodprop:  

3.500 anti-Xa IE to timer før operationen, og derefter én gang dagligt så længe din læge vurderer at du er i risiko for at få en blodprop. 

 

Ved operationer med høj risiko for blodprop:  

4.500 anti-Xa IE ca. 12 timer før operationen, og derefter én gang dagligt så længe din læge vurderer at du er i risiko for at få en blodprop. 

 

Ikke-kirurgiske immobiliserede patienter  

3.500 anti-Xa IE én gang dagligt ved moderat risiko for blodprop. 

4.500 anti-Xa IE én gang dagligt ved høj risiko for blodprop. 

Længden af behandlingen vurderes af din læge. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn:  

Der er ingen erfaring med Innohep hos børn. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

 

Vægt:  

Hos patienter med meget lav eller meget høj kropsvægt kan de være nødvendigt at ændre dosis. 

Brugsanvisning

 1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep. Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgisk alkoholserviet og lad det tørre - gnub ikke.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 2. Du åbner røret ved at bøje det farvede låg helt tilbage. Tag sprøjten ud. Se på indholdet af sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet er uklart eller der er bundfald, skal du ikke bruge det, men tage en anden sprøjte. Innohep kan blive gul under opbevaring, men kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen ikke er overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at blive brugt én gang.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den beskyttende hætte på nålen.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 4. Fjern den beskyttende nålehætte uden at bøje nålen. Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke luftboblen ud. Hvis luftboblen ikke er placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten, indtil luftboblen er på plads oppe ved stemplet.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og pegefinger på den ene hånd og stik nålen lodret ind i hudfolden med den anden, dvs. i en ret vinkel mod huden.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 6. Injicér langsomt den angivne dosis ind i hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret, lænden eller overarmen. Vent et par sekunder så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner nålen. Slip hudfolden.
 7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et andet injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af maven).
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin oprindelige position, så den nu er under nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård overflade indtil nålen låser i enheden.
  Innohep Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE
 9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i røret med nålen vendt nedad eller du kan sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks. Sprøjten er nu sikret, og beholderen eller kanyleboksen kan afleveres til destruktion på hospitalet eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Innohep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Innohep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har brugt mere Innohep end din læge har ordineret, kan det forårsage blødninger. 

Hvis du har glemt at bruge Innohep

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Innohep

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.  

Den blodfortyndende virkning vil ophøre, hvis du stopper med at bruge Innohep. Stop ikke behandlingen med Innohep uden først at tale med din læge. 

4. Bivirkninger

Innohep kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De hyppigst rapporterede bivirkninger er blødninger. Blødning kan opstå i ethvert organ og har forskellig grad af alvorlighed. Selv om store blødninger er ualmindelige er dødsfald eller invaliditet blevet rapporteret i nogle tilfælde. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.


Sjældne bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue (heparin-induceret).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Blødning og blodansamling. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Reaktion på injektionsstedet inklusive blødning, blodansamling, smerter, kløe, knuder, rødmen.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhed.
 • Eksem eller irritation af huden, allergisk kontakteksem, udslæt, kløe, blærer på huden.
 • Blå mærker og mindre blødning i hud og slimhinder.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Død hud.
 • For mange blodplader, hvilket kan give øget risiko for blodpropper.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.


Innohep kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Innohep utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Innohep efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Innohep ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Innohep, hvis du ser uklarheder eller bundfald i injektionssprøjten. Væsken kan blive gul under opbevaring, men er stadig anvendelig.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep, 3.500 anti-Xa IE/0,35ml og 4.500 anti-Xa IE/0,45 ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte indeholder:

Aktivt stof: Hver fyldt injektionssprøjte indeholder tinzaparinnatrium 3.500 eller 4.500 anti-Xa IE svarende til 10.000 anti-Xa IE/ml.
Øvrige indholdsstoffer: Natriumacetattrihydrat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæske. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske, fri for uklarheder og bundfald.
Pakningsstørrelser:  

Innohep 3.500 anti-Xa IE fås i:  

 • 0,35 ml, pakning med 10 sprøjter.

Innohep 4.500 anti-Xa IE fås i:  

 • 0,45 ml, pakning med 10 sprøjter.

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...