Brufen Retard

depottabletter 800 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brufen® Retard 800 mg depottabletter  

Ibuprofen  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen Retard.
 3. Sådan skal du tage Brufen Retard.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Brufen Retard er et smertestillende, feber- og betændelses-nedsættende lægemiddel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).
 • Du kan tage Brufen Retard til behandling af svage smerter, gigtsygdomme, smerter og hævelse i led og muskler samt stærke menstruationssmerter.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Brufen Retard

 • hvis du er allergisk over for ibuprofen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brufen Retard (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat hjertefunktion (NYHA-klasse IV).
 • hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 • hvis du har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom), mavesår eller maveblødninger mere end en gang.
 • hvis du har sår på tolvfingertarmen.
 • hvis du tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (af NSAID-typen).
 • hvis du har tendens til blødninger.
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du er gravid i 7. - 9. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Brufen Retard  

 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (fx hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får stærke smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Brufen Retard, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Hvis du er ældre. Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Brufen Retard, kan det skyldes medicinen. Tag ikke ekstra Brufen Retard for at behandle smerten. Kontakt lægen.
 • Hvis du prøver at blive gravid. Brufen Retard kan gøre det sværere at blive gravid.
 • hvis du er astmatiker, har kronisk betændelse i næseslimhinden eller har andre allergiske sygdomme.
 • hvis du har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder "minislagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).
 • hvis du har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger
 • hvis du tager anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser),
 • hvis du har nedsat leverfunktion,
 • hvis du har nedsat nyrefunktion,
 • hvis du har diabetes,
 • hvis du har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)),
 • hvis du har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID,
 • hvis du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning,
 • hvis du har ophobning af vand i kroppen.
 • hvis du er stærkt dehydreret.
 • hvis du har skoldkopper.

 

Vær opmærksom på følgende  

 • Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.
 • Brufen Retard kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.


Vær særlig opmærksom på  

 • hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner. Tal med lægen.
  Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112.

 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Brufen Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. Så længe du får Brufen Retard, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

Brug af anden medicin sammen med Brufen Retard

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:  

 • blodpropper (blodfortyndende medicin som f.eks. warfarin, phenprocoumon, heparin, acetylsalicylsyre, clopidogrel, rivaroxaban, dabigatran, anden nyere medicin til indtagelse i munden (NOACs)),
 • hjerterytmeforstyrrelser (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere),
 • forhøjet blodtryk (betablokkere f.eks. atenolol og angiotensin-II receptorantagonister f.eks. losartan),
 • væskeophopning i kroppen (diuretika f.eks. furosemid, thiazid),
 • smerter (NSAID, COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre),
 • leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat),
 • mani og depression (lithium og SSRI),
 • afstødelse af transplanteret væv med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus),
 • uønskede immunreaktioner (binyrebarkhormoner såsom kortikosteroider f.eks. methotrexat),
 • HIV (zidovudin),
 • infektioner (aminoglykosider, quinolon),
 • sukkersyge (sulfonylurinstoffer),
 • for højt kolesterol (cholestyramin),
 • svampeinfektioner (fluconazol, voriconazol)

 

Derudover kan naturlægemidlet Ginkgo biloba øge risikoen for blødning. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Brufen Retard sammen med mad,drikke og alkohol

 • Alkohol kan forstærke bivirkningerne af Brufen Retard.
 • Du kan tage Brufen Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Du skal tage Brufen Retard depottabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet:  

 • Du må ikke tage Brufen Retard i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.
 • Du må kun tage Brufen Retard i de første 6 måneder af graviditeten, og kun efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Amning:  

 • Brufen Retard går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Frugtbarhed: 

 • Indtagelse af Brufen Retard kan hæmme din evne til at blive gravid. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brufen Retard kan give bivirkninger (påvirkning af reaktionstid), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Brufen Retard

Tag altid Brufen Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Bivirkninger kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis, der er nødvendig til at kontrollere symptomerne, i så kort tid som muligt. 

 

Tabletterne skal indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Depottabletterne må ikke tygges, deles, knuses eller suttes på, for at undgå overdosering, ubehag i mund og irritation i halsen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

2 depottabletter (1600 mg) om aftenen. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, men tabletterne bør anvendes med forsigtighed, da mave-tarmgener kan være mere alvorlige for ældre. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat hjerte-, nyre- og leverfunktion:  

Brufen Retard skal gives med forsigtighed ved nedsat hjerte-, nyre- og leverfunktion. Særlig forsigtighed skal udvises ved stærkt dehydrerede personer. Ved langtidsbehandling skal du tjekkes hos lægen med jævne mellemrum. 

Hvis du har taget for mange Brufen Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Brufen Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer:  

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand, svimmelhed, hovedpine, susen for ørerne (tinnitus), kramper og tab af bevidsthed.
 • I sjældne tilfælde kan du opleve rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, nedsat kropstemperatur, nyrepåvirkning, blødning i mave og tarm, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, dyb bevidstløshed (koma), leverskade, akut nyresvigt, lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig uregelmæssig puls, hæmning af centralnervesystemet og hæmmet vejrtrækning.
 • Ved alvorlig forgiftning kan du opleve hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Brufen Retard

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Brufen Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):  

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller i sjældne tilfælde anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (hos patienter med begrænset hjertefunktion. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyrebetændelse evt. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader) (Pantocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (Trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (Aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt læge eller skadestue.
 • Sår i mavesæk eller tarm, med blødning eller hul ulcera).
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (colitis). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med feber og nakkestivhed.
 • Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden (toksisk optisk neuropati). Kontakt lægen.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mundhulebetændelse med sår (ulcus stomatitis). Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, blodig eller plumret urin pga. alvorlig beskadigelse af nyrerne (papilnekrose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Akut forværring af lungesygdom med sammentrækning af musklerne omkring luftvejene, hvilket forårsager at luftvejene bliver smallere. Kan give hvæsende vejrtrækning, åndenød og trykken for brystet. Tal med lægen eller ring 112.
 • Leverskader (specielt ved langtidsbehandling), sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (colitis). Kontakt lægen.
 • Forværring af periodevise mavesmerter og diaré samt vægttab, afløst af perioder med få eller ingen symptomer, pga. kronisk betændelsessygdom i tarmvæggen (Crohns sygdom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (pga. toksisk epidermal nekrose, TEN). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (pga. Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Lægemiddelfremkaldt udslæt (DRESS). Kontakt lægen.
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Sure opstød/halsbrand.
 • Diaré.

 

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):  

 • Mavesmerter.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Træthed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Kvalme og opkastninger.
 • Smerter i mellemgulvet og ubehag fra maven.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Forstoppelse.
 • Mavekramper.
 • Mild og forbigående hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Hududslæt.
 • Vand i kroppen (ødemer).
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni/agranulocytose/neutropeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Tendens til blødning, fordi blodet er længere tid om at størkne. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesier).
 • Døsighed.
 • Susen for ørerne (tinnitus). Påvirkning af hørelsen.
 • Åndenød, pibende vejrtrækning, hoste og opspyt af slim pga. astmatisk anfald/forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Åndenød/Åndedrætsbesvær (dyspnø). Tal med lægen.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Udslæt (nældefeber), kløe og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kvalme, opkastninger, mavesmerter.
 • Snue.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Synsforstyrrelser (sløret syn, ændret farveopfattelse, nedsat syn, plet eller defekt i synsfelt, uklart syn, "et dovent øje", dobbeltsyn, betændelse i iris).
 • General øget følsomhed for Brufen Retard.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Forvirring.
 • Søvnløshed.
 • Angst.
 • Nervøsitet.
 • Let rastløshed.
 • Unormal leverfunktion, forhøjelse af leverværdier. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Halsbrand.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Ubehagelige bevægelsesproblemer, såsom muskelspasmer, stivhed, rysten og urolig adfærd (EPS)
 • Sløvhed.
 • Udslæt med blærer.
 • Koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår (kognitive forstyrrelser).
 • Kulderystelser.
 • Feber pga. overfølsomhed for Brufen Retard.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar (vaskulitis). Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).
 • Mæslingelignende udslæt (morbiliformt).
 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (Erythema nodosum).
 • Hårtab, sygdom i hår og negle.
 • Intenst stikkende og brændende kløe og små væskefyldte blærer, særligt over albuer, knæ og balder, pga. herpeslignende udslæt (dermatitis herpetiformis).

 

Brufen Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Brufen Retard utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Brufen Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Brufen Retard ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brufen Retard indeholder:

Aktivt stof:  

Ibuprofen 800 mg. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Xanthan gummi, povidon, hypromellose, stearinsyre, kolloid vandfri silica, talcum og titandioxid E 171. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Depottabletterne er hvide og uden delekærv.  

Brufen Retard fås i: 

Brufen Retard 800 mg i pakninger med 10, 28, 30, 98 og 100 tabletter.  

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...