Canesten®

vaginaltabletter + creme 500 mg+10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN® 500 mg vaginaltabletter og 10 mg/g creme 

Clotrimazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholde vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten.
 3. Sådan skal du bruge Canesten.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Canesten er et svampedræbende middel.
 • Canesten virker ved at hæmme/dræbe visse svampetyper (hovedsalig gærsvampe), men har også en virkning på visse bakterier.
 • Du kan bruge Canesten til behandling af betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Canesten virker på. Ofte er både skede og området omkring skeden angrebet, og du bør derfor kombinere behandlingen på begge områder.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Canesten

 • Hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten 

 • Hvis du er under 12 år. Canesten må ikke anvendes til børn under 12 år. Børn mellem 12-15 år skal tilses af læge før de bruger Canesten. Tal med lægen.
 • Hvis du er i overgangsalderen og ikke har haft blødning indenfor det sidste år (postmenopausale periode). Tal med lægen.
 • Hvis du har gentagne betændelser over længere tid. Det er i så fald vigtigt at din læge udelukker sygdomme, som kan give svampeinfektioner. Tal med lægen.
 • Hvis du har tegn på underlivsbetændelse med feber (over 38 °C), smerter i den nedre del af bughulen, ryg eller skulder, ildelugtende udflåd, kvalme, vaginalblødning. Kontakt lægen.
 • Undgå kontakt med øjnene.
 • Hvis du dyrker sex, kan Canesten-creme, når den påføres kønsorganerne, påvirke effekten og sikkerheden af kondom og pessar. Påvirkningen er midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod
  • Afstødelse af lever, nyre, hjerte efter organtransplantation (tacrolimus indtaget via munden og sirolimus).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Canesten efter aftale med lægen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det bedst at undgå brug af Canesten i de første 3 måneder af graviditeten.
 • Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet. Før i stedet vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

 

Amning: 

 • Du må ikke bruge Canesten, hvis du ammer. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Der foreligger ingen undersøgelser, der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Canesten indeholder cetostearylalkohol og benzylalkohol.

 • Cremen i Canesten kombinationspakningen indeholder hjælpestoffet cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Dette lægemiddel indeholder 20 mg benzylalkohol pr. gram. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og give mild lokal irritation.

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Canesten vaginaltablet er til brug i skeden og cremen til påsmøring omkring kønsdelene. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke synkes. 

 

Generelt: 

Hvis symptomerne varer ved i mere end 7 dagen, bør lægen undersøge dig for andre sygdomme, som kræver behandling. 

 

Behandlingen kan gentages hvis det er nødvendigt, men vender dine symptomer tilbage indenfor 2 måneder, skal du kontakte din læge. 

 

Da skeden og kønsdelene ofte begge er angrebet, bør du anvende den kombineret behandling og behandle begge områder. 

 

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten vaginaltabletter under menstruation. 

 

Canesten vaginaltabletten har brug for fugtighed i skeden for at blive opløst, da den ellers kan falde ud. For at undgå dette, er det vigtigt, at indføre tabletten så dybt som muligt i skeden ved sengetid. Hvis tabletten ikke bliver opløst fuldstændig i løbet af natten, bør du overveje vaginalcreme i stedet. 

 

Du bør undgå samleje, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme 10 mg/g på i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk. 

 

Du må ikke bruge tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter der anvendes i skeden. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 15 år: 

 

Behandling af svampeinfektion i skeden 

1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis. 

Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at vaginaltabletten skal blive opløst. Behandlingen bør ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst liggende med let optrukne ben. 

 

Behandling af svampeinfektion i de ydre kønsorganer 

Smør vaginalcremen på i et tyndt lag på det angrebne område ved de ydre kønsorganer (kønslæber eller penis). Gentag behandlingen 2-3 gange dagligt i 1-2 uger. 

 

Canesten vaginaltabletter og creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet. 

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster): 

 1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placér vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.
 2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).
 3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

 

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):
Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Canesten, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering. 

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Creme: 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner (i form af svimmelhed evt. på grund af for lavt blodtryk, åndenød/åndedrætsbesvær, nældefeber eller besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Afskalning af huden, blærer, hævelse, rødme i huden.

Ikke alvorlige bivirkninger

Vaginaltabletten:
Ikke almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation og ubehag.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Allergiske reaktioner (i form af svimmelhed evt. på grund af for lavt blodtryk, åndenød/åndedrætsbesvær, nældefeber eller besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, rødme i huden.
 • Mavesmerter, bækkensmerter.
 • Blødninger fra skeden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det, at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Vaginaltablet: Opbevar ikke Canesten vaginaltablet ved temperaturer over 25 °C.
 • Creme: Canesten creme kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten 500 mg vaginaltabletter:

Aktivt stof: 1 vaginaltablet indeholder Clotrimazol 500 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Calciumlaktat pentahydrat, crospovidon, silica, kollid vandfri, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, hypromellose, cellulose, mikrokrystallinsk og mælkesyre. 

Canesten 10 mg/g creme indeholder:

Aktivt stof: 1 g creme indeholder Clotrimazol 10 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer Canesten creme: Hvid og uigennemskinnelig creme 

 

Canesten fås i: 

Canesten 500 mg og 10 mg/g i pakninger med 1 vaginaltablet og 20 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply, s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...