Ketogan®

suppositorier 10 + 50 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

KETOGAN®  

10 mg/50 mg suppositorier  

Ketobemidonhydrochlorid/3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkning, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ketogan.
 3. Sådan skal du bruge Ketogan.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Ketogan er et smertestillende lægemiddel, der tilhører morfingruppen.
 • Du kan bruge Ketogan til behandling af stærke smerter.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ketogan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ketogan

 • hvis du er allergisk over for ketobemidonhydrochlorid eller 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ketogan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har ophobning af slim i lungerne.
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Ketogan hvis du 

 • er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression (MAO-hæmmere).
 • har en depression og er i behandling med antidepressiva.
 • har astma eller nedsat lungefunktion, da Ketogan kan nedsætte din vejrtrækning yderligere.
 • har forhøjet tryk i hjernen pga. slag i hovedet.
 • har stærk hovedpine, skader på hovedet og opkastninger.
 • lider af søvnløshed og får benzodiazepiner.
 • drikker alkohol.
 • har langsom puls, da Ketogan kan nedsætte pulsen yderligere.
 • har forstørret blærehalskirtel eller forsnævret urinrør.
 • for nylig er blevet opereret i maven eller tarmene.
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • har en lungesygdom.
 • er over 65 år eller svagelig.

 

Du skal være opmærksom på: 

 • at du kan blive fysisk eller psykisk afhængig af Ketogan og at virkningen af Ketogan kan være nedsat efter lang tids brug.
 • at der kan opstå angst ved samtidig anvendelse af sovemedicin og/ eller alkohol.
 • at du kan få nedsat funktion af din binyrebark. Hvis du oplever kvalme, opkastning, anoreksi, træthed, svaghed, svimmelhed eller lavt blodtryk, kan det være tegn på nedsat binyrebarkfunktion og du skal kontakte din lægen.
 • at ved kronisk brug af Ketogan, kan du få nedsat sexlyst, impotens, manglende menstruation eller ufrivillig barnløshed.
 • at hvis du oplever svækket vejrtrækning (respirationsdepression), herunder pauser i vejrtrækning under søvn (central søvnapnø) og lavt iltindhold i blodet, skal du kontakte lægen.

Brug af anden medicin sammen med Ketogan

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Søvnproblemer, angst, abstinenssymptomer (benzodiazepiner) eller beroligende medicin.
  • Depression (MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tricykliske antidepressiva, serotonin-antagonister, mirtazapin, trazodon).
  • stærke smerter (opioider).
  • afslapning af musklerne (klorzoxazon).
  • psykoser (f.eks. amisulprid, aripiprazol, clozapin, olanzapin).
  • allergi eller køresyge (antihistaminer).
  • smertestillende medicin (tramadol, triptaner).

Hvis du skal opereres med bedøvelse, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du bruger Ketogan. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. 

Brug af Ketogan sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke bruge Ketogan sammen med alkohol. Alkohol forstærker Ketogans sløvende virkning og den hæmmende effekt på åndedrættet.
Det bevirker, at du kan få nedsat kraft i musklerne, blive åndsfraværende eller bevidstløs. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Ketogan efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Ketogan efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Ketogan virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Ketogan

Brug altid Ketogan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1-2 suppositorier hver 4.-6. time. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge: 

Ketogan må kun bruges til børn og unge efter aftale med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for mange Ketogan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Ketogan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer:  

Svækket vejrtrækning. 

Hvis du har glemt at bruge Ketogan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ketogan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (respirationsdepression). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Ketogan i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygi- ejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (urinretention). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Opstemthed (eufori).
 • Sløvhed (sedation).
 • Svimmelhed.
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Forstoppelse (obstipation).
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Sløret syn.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Forvirring (konfusion).
 • Afhængighed af Ketogan. Tal med lægen.
 • Symptomer i forbindelse med ophør af behandlingen.
 • Hovedpine.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ketogan utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Ketogan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Ketogan ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketogan, 10 mg/50 mg, suppositorier indeholder:

Aktivt stof: 

Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenyl-buten-(1)hydrochlorid 50 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Suppositorierne er hvide, næsten gennemsigtige og torpedoformede. 

 

Ketogan fås i: 

Ketogan 10 mg/50 mg i pakninger med 10 suppositorier. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller

Orifarm Supply A/S  

Energivej 15, 5260 Odense S  

Tlf.: +45 6395 2700 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...