Cyclogest

vagitorier 400 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyclogest 400 mg vagitorier  

Progesteron  

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk  

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogest.
 3. Sådan skal du bruge Cyclogest.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Cyclogest indeholder progesteron, som er et naturligt, kvindeligt kønshormon, der produceres i krop- pen. Cyclogest er til kvinder, der har brug for ekstra progesteron, som led i en assisteret reproduktions- teknologi-behandling (ART-behandling).
 • Progesteron påvirker livmoderslimhinden og hjælper til, at du bliver gravid og forbliver gravid, i forbindelse med behandling for barnløshed.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogest

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Cyclogest

 • hvis du er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cyclogest (angivet i punkt 6).
 • hvis du har unormal blødning fra skeden, som ikke er blevet tilset af en læge.
 • hvis du ved, at du har, eller tror at du har en tumor, som er hormonfølsom.
 • hvis du har mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som f.eks. angst (porfyri-sygdomme, som er en gruppe af arvelige sygdomme i bestemte enzymer)
 • hvis du har aborteret og din læge har mistanke om, at du stadig har vævsrester i din livmoder, eller du har været gravid uden for livmoderen.
 • hvis du har eller har haft blodpropper i benene, øjnene eller andre steder i kroppen.
 • hvis du har eller har haft alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cyclogest  

 • Hvis du er i risikogruppen for at få blodprop, f.eks. på grund af svær overvægt, langvarigt sengeleje efter en operation, eller graviditet.
 • Hvis du eller nogen i din familien har haft blodpropper.
 • Hvis du tidligere har haft depression, eller under behandling med Cyclogest oplever forværring af din depression.
 • Hvis du har epilepsi, migræne, astma, hjerteproblemer eller en nyresygdom.
 • Hvis du har diabetes.
 • Hvis du har nedsat leverfunktion.

 

Vær ekstra forsigtig, og fortæl det til din læge med det samme, hvis du oplever nogen af disse symptomer under behandlingen eller endda nogle dage efter sidste dosering. 

 • Smerter i lægge eller bryst, en pludselig mangel på luft eller at du hoster blod op. Dette kan tyde på mulige blodpropper i benene, hjertet eller lungerne.
 • Svær hovedpine eller opkast, svimmelhed, besvimelse, ændring i syn eller tale, svaghed eller følelsesløshed i en arm eller ben. Dette kan tyde på mulige blodpropper i hjerne eller øje.

Brug af anden medicin sammen med Cyclogest

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Epilepsi eller smerte- eller humørforstyrrelser (carbamazepin, phenytoin).
  • Infektioner (rifampicin).

Det anbefales ikke at anvende andre vaginalprodukter, samtidig med at Cyclogest anvendes vaginalt, da det ikke vides, om dette påvirker behandlingen.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du må kun bruge Cyclogest i de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke bruge Cyclogest, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyclogest kan give bivirkninger (svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Cyclogest

Brug altid Cyclogest nøjagtigt efter lægens eller apo- tekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Den anbefalede dosis er 400 mg to gange dagligt ved indføring i skeden. Start med at bruge Cyclogest den dag, hvor ægget tages ud. Behandlingen med Cyclogest bør fortsættes i 38 dage, hvis det bekræftes, at du er gravid. 

Brugsanvisning:

 • Vask altid hænder før og efter indføring af vagitorien.
 • Vagitorien indføres i skeden ved at placere vagitorien mellem kønslæberne, hvorefter den presses opad og bagud. Dette kan være nemmere at gøre, hvis du ligger ned eller sidder på hug.

Hvis du har brugt for mange Cyclogest

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har
brugt flere Cyclogest, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer:  

 • Opstemthed
 • Menstruationssmerter.

Hvis du har glemt at bruge Cyclogest

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Cyclogest

Brat afbrydelse af behandlingen kan medføre angst, humørsvingninger og øget sensibilitet for krampean- fald. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bi- virkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Døsighed (somnolens).
 • Hedeture.
 • Udspilet mave.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse.
 • Brystsmerter.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Endetarmstumor.
 • Humørændringer.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Blødning.
 • Diarré.
 • Opkast.
 • Luft i maven.
 • Oppustet mave (ventrikeldilation).
 • Hududslæt eller kløe (hypersensitive reaktioner).
 • Nattesved.
 • Smerter i leddene (artralgi).
 • Hyppig vandladning (pollakisuri).
 • Ufrivillig vandladning.
 • Blødning fra skeden.
 • Bækkensmerter.
 • Uregelmæssig blødning.
 • Forstørrede æggestokke.
 • Kløe ved skamlæberne.
 • Følelse af at fryse eller følelse af ændring i kropstem- peratur.
 • Kløe ved indførelsesstedet.
 • Ubehag.
 • Vægstigning.

 

Efter brug af Cyclogest vil du måske opleve udsivning fra vagitorien efter opløsning. Dette er normalt for lægemidler, som indføres i skeden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cyclogest utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Cyclogest efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Cyclogest ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Cyclogest i original emballage for at beskytte mod fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyclogest indeholder:

Aktivt stof:  

400 mg progesteron 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Hårdfedt. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Råhvide, torpedoformede vagitorier. 

 

Cyclogest fås i: 

Cyclogest 400 mg i pakninger med 15 vagitorier i blister. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...