Ventoline®

oral opløsning 0,4 mg/ml

GlaxoSmithKline Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning  

salbutamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ventoline til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline
 3. Sådan skal du tage Ventoline
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventoline indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og herved ophæves den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængigt af hvor svær din astma er.

Du kan bruge Ventoline oral opløsning til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær.

Ventoline oral opløsning kan anvendes af voksne, unge og børn mellem 2 og 12 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ventoline:

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventoline: 

 • hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon
 • hvis du har forhøjet stofskifte (tyrotoksikose)
 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har diabetes (sukkersyge). I så fald kan det være, at du skal udføre ekstra blodsukkertest, når du får Ventoline
 • hvis du har eller har haft en hjertesygdom kendetegnet ved åndenød, uregelmæssig puls eller brystsmerter (angina)
 • hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse.

Du skal jævnligt gå til lægen, således at du får Ventoline i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma. 

 

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du tale med lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed. 

Brug af andre lægemidler sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

 

Kontakt lægen, hvis du tager: 

 • betablokkere (f.eks. propranolol)
 • steroider (f.eks. prednisolon)
 • vanddrivende tabletter, også kendt som diuretika (f.eks. furosemid)
 • medicin med xantin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ventoline oral opløsning indeholder natrium, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder 5,6 mg natrium pr. 5 ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Ventoline

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Administration  

Der er måleske i pakningen. Ventoline oral opløsning virker i 4-6 timer. 

 

Voksne og unge over 12 år  

Den sædvanlige dosis er 10 ml (4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig. 


Dosis kan eventuelt øges gradvist, op til maksimalt 20 ml (8 mg salbutamol) 3-4 gange daglig. 


Brug til børn 


Børn mellem 2-6 år
 

Den sædvanlige dosis er 2,5-5 ml (1-2 mg salbutamol) 3-4 gange daglig. 

 

Børn mellem 6-12 år  

Den sædvanlige dosis er 5 ml (2 mg salbutamol) 3-4 gange daglig. 

 

Børn over 12 år  

Den sædvanlige dosis er 5-10 ml (2-4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig. 

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Kvalme, opkastning, hyppig vandladning, hurtigt åndedræt, samt tørst og træthed, grundet højt blodsukker, kan være tegn på, at du har taget for meget Ventoline. Dette ses især hos børn. 

 

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet, og ligeledes overvåge niveauet af serumlaktat, især ved vedvarende hurtigt åndedræt. 

 

Behandling af symptomer med f.eks. kardio-selektive beta-blokkere (virkning på hjertet) kan gives til patienter med svære symptomer på hjertepåvirkning (hurtig hjerterytme og hjertebanken, der ikke lader sig behandle på anden måde, f.eks. behandling med væske). Beta-blokkere skal anvendes med stor forsigtighed til patienter med astma. 

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde en pause eller stoppe behandlingen med Ventoline.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • overfølsomhedsreaktioner som udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge og ved besvimelse, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • brystsmerter på grund af hjerteproblemer, f.eks. hjertekrampe. Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du bliver behandlet med Ventoline, men lad være med at stoppe med at bruge medicinen, med mindre du får besked på det.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • rysten.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • hovedpine
 • hjertebanken
 • muskelkramper.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):  

 • rastløs uro
 • svimmelhed.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • uro og rastløshed
 • muskelspændinger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteketspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Ventoline oral opløsning kan opbevares ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat. 

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, citronsyremonohydrat, hypromellose, natriumbenzoat, natriumcitrat, natriumchlorid, saccharinnatrium, appelsinsmagsstof. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Ventoline oral opløsning er en klar farveløs til bleg stråfarvet opløsning med appelsinsmag. 


Pakningsstørrelser 

Ventoline oral opløsning 0,4 mg/ml findes i flasker med 150 ml. Pakningen indeholder en måleske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...