Moxonidin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 0,4 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moxonidin Actavis 0,2 mg filmovertrukne tabletter  

Moxonidin Actavis 0,3 mg filmovertrukne tabletter  

Moxonidin Actavis 0,4 mg filmovertrukne tabletter  

moxonidin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Moxonidin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at Moxonidin Actavis
 3. Sådan skal du tage Moxonidin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Moxonidin Actavis er et lægemiddel, der bruges til at reducere for højt blodtryk. Det virker via centralnervesystemet til at sænke blodtrykket. 

 

Moxonidin Actavis bruges til behandling af milde til moderate former for forhøjet blodtryk, som ikke er organrelateret (essentiel hypertension). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxonidin Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Moxonidin Actavis:

 • hvis du er allergisk over for moxonidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af visse forstyrrelser i hjerterytmen (syg sinussyndrom eller atrio-ventrikulært blok, grad II eller III).
 • hvis din hvilepuls er meget langsom (under 50 slag pr. minut i hviletilstand) (bradykardi).
 • hvis du lider af hjertesvigt eller nedsat hjertefunktion (en tilstand, hvor hjertet ikke pumper nok blod gennem kroppen, hvilket resulterer åndenød og hævelse af benene).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Moxonidin Actavis. 

 • hvis du lider af et problem med hjertet, der kaldes ”1. grads AV-blok”.
 • hvis du lider af en alvorlig forstyrrelse i blodforsyningen til hjertemusklen (koronar-arteriel sygdom) eller symptomer såsom brystsmerter i hviletilstand eller ved let fysisk anstrengelse (ustabil angina pectoris).
 • hvis du lider af en nyrelidelse. Lægen vil kontrollere dit blodtryk regelmæssigt, især i starten af behandlingen (spørg din læge, hvis du er i tvivl).
 • hvis du samtidig tager betablokker. I dette tilfælde skal behandlingen med betablokker stoppes først, hvorefter behandlingen med Moxonidin Actavis først stoppes et par dage efter. Herved undgås en for høj stigning i blodtrykket.

Ædre

Ældre kan være mere påvirkelige af Moxonidins blodtrykssænkende virkninger. Derfor kan det være, at din læge ønsker, at du starter ved en lavere dosis og gradvist øger dosis over tid. 

Børn og unge

Moxonidin Actavis bør ikke gives til børn og unge under 16 år (se punkt 3 "Sådan skal du tage Moxonidin Actavis "). 


Behandlingen med Moxonidin Actavis må ikke stoppes pludseligt, men skal efter lægens anvisninger gradvist ophøre over en periode på 2 uger. 

Brug af anden medicin sammen med Moxonidin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Når denne medicin tages sammen med andre medicintyper, kan effekten påvirkes, når det drejer sig om følgende: 

 • Samtidig indtagelse af anden medicin til behandling af højt blodtryk kan forøge virkningen af Moxonidin Actavis.
 • Moxonidin Actavis kan øge den beroligende virkning af medicin til behandling af depression såsom imipramin eller amitriptylin (tricykliske antidepressiva). Samtidig kan tricykliske antidepressiva nedsætte virkningen af Moxonidin Actavis. Samtidig brug anbefales ikke.
 • Moxonidin Actavis kan øge virkningen af nervemedicin, beroligende medicin eller sovetabletter som f.eks. benzodiazepiner (diazepam, lorazepam).
 • Det virksomme stof i Moxonidin Actavis udskilles gennem nyrerne (tubulær udskillelse). Det kan ikke udelukkes, at andre lægemidler, der udskilles via den samme mekanisme, kan påvirke Moxonidin Actavis. Eksempler herpå er:
  • sulfonylurinstoffer og insulin mod sukkersyge (diabetes mellitus)
  • nitrat til behandling af brystsmerter (angina pectoris)
  • digitalisglykosider (såsom digoxin eller digitoxin) til behandling af et svagt hjerte
  • gigtmidler
  • medicin til reduktion af blodlipider
  • allopurionol, probenecid og colchicin til behandling af urinsyregigt
  • cimetidin bl.a. til behandling af halsbrand og mavesår
  • medicin til behandling af svigtende funktion af skjoldbruskskirtlen
 • Tolazolin (medicin, der f.eks. bruges til udvidelse af blodkarrene) kan nedsætte virkningen af Moxonidin Actavis.

Brug af Moxonidin Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Moxonidin Actavis kan forstærke virkningen af alkohol.
Moxonidin Actavis kan tages før, sammen med eller efter et måltid. Tages med tilstrækkelig væske (fx. et glas vand). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Moxonidin Actavis. 

 

Graviditet  

På grund af manglende behandlingsmæssig erfaring, må Moxonidin Actavis ikke tages, mens du er gravid. Hvis behandling bliver nødvendig, vil lægen træffe afgørelse herom ved en omhyggelig afvejning af fordele og risici. 

 

Amning  

Da det virksomme stof moxonidin udskilles i modermælken, må Moxonidin Actavis tabletter ikke tages, mens du ammer. Hvis en behandling med Moxonidin Actavis bliver nødvendig, skal moderen først stoppe amningen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der har ikke været gennemført undersøgelser af, hvorvidt Moxonidin Actavis påvirker evnen til at køre bil og betjene maskiner. Der har imidlertid været rapporteret søvnighed og svimmelhed. Dette skal du være opmærksom på, når du enten skal køre bil eller betjene maskiner. 

Moxonidin Actavis indeholder laktose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Moxonidin Actavis

Tag altid Moxonidin Actavis nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Medmindre din læge har foreskrevet andet, er den anbefalede dosis: 

 

Voksne  

Startdosis: 

 • Behandlingen bør påbegyndes med 0,2 mg moxonidin dagligt (svarende til én 0,2 mg filmovertrukken tablet).

 

Hvis virkningen af denne dosis ikke er tilstrækkelig efter tre uger, vil din læge justere dosis: 

 • Dosis kan øges til 0,4 mg moxonidin dagligt (svarende til én moxonidin 0,4 mg filmovertrukken tablet).

 

Hvis virkningen stadig ikke er tilstrækkelig efter yderligere tre uger, vil din læge justere dosis igen: 

 • 0,3 mg moxonidin to gange dagligt .
  Der findes til Moxonidin Actavis 0,3 mg tabletter til dette formål.

 

Maksimumdosis:
Der må maksimalt tages 0,4 mg moxonidin på én gang.  

Den maksimale daglige dosis er 0,6 mg moxonidin. 


Tag altid Moxonidin Actavis nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ældre  

De anbefalede doseringer for voksne gælder også ældre, forudsat disse ikke har nedsat nyrefunktion. 

 

Brug til børn og unge  

Da den behandlingsmæssige erfaring omkring behandling af børn og unge under 16 år er utilstrækkelig, må Moxonidin Actavis ikke gives til denne aldersgruppe. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Hvis du lider af moderat nedsat nyrefunktion, vil din læge justere dosis, så den passer til dig. Doseringen bør indledes med 0,2 mg dagligt og kan øges til maksimalt 0,4 mg dagligt, hvis klinisk indiceret og veltolereret.
Hvis du lider af alvorligt nedsat nyrefunktion, vil lægen justere din dosis, så den passer til dig. Doseringen bør starte ved 0,2 mg dagligt og kan øges til højst 0,3 mg dagligt, hvis det er nødvendigt, og hvis du tåler det. 

 

Nedsat leverfunktion  

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion: Den anbefalede dosis er den samme som for voksne. 


Du bedes tale med din læge, hvis du føler, at virkningen af Moxonidin Actavis enten er for stærk eller for svag. 

Hvis du har taget for mange Moxonidin Actavis

Hos små børn er symptomerne på overdosering: sløvhed, små pupiller, lavt blodtryk, problemer med vejrtrækningen, koma. 


Følgende er symptomer på overdosering hos voksne:
Hovedpine, sløvhed, døsighed, lavt blodtryk i hviletilstand og ved overgang fra liggende/siddende til stående stilling, der medfører f.eks. svimmelhed eller uklarhed, svaghed, meget langsomme hjerteslag, mundtørhed, opkastning, træthed, øvre mavesmerter. 


Ved alvorlig overdosering kan patienterne lide af sløret bevidsthed og alvorlig vejrtrækningsbesvær. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moxonidin Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Moxonidin Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Moxonidin Actavis

Behandlingen med moxonidin må ikke stoppes pludseligt.
Du må ikke holde pause eller stoppe med at tage Moxonidin Actavis, medmindre lægen udtrykkeligt har givet besked herpå. Hvis behandlingen med Moxonidin Actavis skal stoppes, skal dette gøres gradvist over en periode på 2 uger. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • mundtørhed

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • vrangforestillinger (blandt andet manglende evne til at tænke klart)
 • søvnforstyrrelser, døsighed, letargi (vedvarende bevidsthedssvækkelse), hovedpine, svimmelhed, søvnløshed
 • kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, mavebesvær og andre gener fra mave-tarm-kanalen
 • svaghed
 • udvidelse af blodkar (der blandt andet viser sig ved mild rødme samt mild hævelse af huden)
 • rygsmerter
 • hududslæt, hudkløe

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd (gynækomasti), impotens, manglende lyst til sex
 • depression, angst, sløvhed, nervøsitet, besvimelse
 • tør, kløende eller brændende fornemmelse i øjet
 • tinnitus
 • nakkesmerter
 • langsomme hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi)
 • allergiske hudreaktioner, hævelse under huden (angioødem)
 • vandladningsbesvær (urinretention) eller manglende blærekontrol, der bevirker, at man ikke kan holde på vandet (inkontinens)
 • væskeophobning (ødemer) forskellige steder i kroppen
 • svaghedsfølelse i benene
 • kortvarigt bevidsthedstab
 • manglende appetit
 • smerte i ørespytkirtlen
 • lavt blodtryk i opretstående stilling (fald i blodtryk når man rejser sig op), prikkende eller stikkende fornemmelse i arme og ben, smertefuldt tab af farve i fingre og tæer efterfulgt af en midlertidig rødmen, der ender i en rødfarvning af huden (Raynauds syndrom), forstyrrelser i den perifere blodcirkulation

 

Hvis du oplever tegn på angioneurotiske ødemer såsom allergiske reaktioner, der forårsager hævelse af huden på arme, ben eller i ansigtet, hævelse af læberne, tungen eller slimhinderne i mund, hals eller luftveje, der medfører åndenød eller synkebesvær, skal du kontakte lægen omgående. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • leverreaktioner (betændelsestilstand i leveren), kolestase (blokeret udskillelse af galde fra leveren), der medfører mavesmerter, gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene), hudkløe

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 30 ºC. Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.  

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moxonidin Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: Moxonidin
 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: 

Laktosemonohydrat, crospovidon, povidon K25, magnesiumstearat 

Overtræk: 

Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400, jern(III)oxid (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser

Moxonidin Actavis 0,2 mg er en rund, lysepink tablet.  

Moxonidin Actavis 0,3 mg er en rund, pink tablet. 

Moxonidin Actavis 0,4 mg er en rund, mørk pink tablet. 

 

10, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 400 (20x20, 10x40, dog kun som hospitalspakning)  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island. 

Repræsentant i Danmark

SanoSwiss UAB  

Aukstaiciu str. 26A  

LT-44169 Kaunas  

Litauen  

Fremstiller:

Rottendorf Pharma GmbH  

Ostenfelder Str. 51-61  

59320 Ennigerloh  

Tyskland 

 

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegur 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

 

Chanelle Medical  

IDA Industrial Estate  

Loughrea, Co. Galway  

Irland  

 

Merckle GmbH  

Graf-Arco-Str. 3  

89079 Ulm  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...