Bricanyl® Turbuhaler®

inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bricanyl® Turbuhaler®, inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis  

Terbutalinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bricanyl Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler
 3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl Turbuhaler er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin. 

 

Bricanyl Turbuhaler indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene, og herved ophæves den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Turbuhaler, følger medicinen med ned i dine lunger. Bricanyl Turbuhaler virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i op til 6 timer. 

 

Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling på nær ved alvorlige problemer med vejrtrækningen. Bricanyl Turbuhaler må ikke anvendes alene til regelmæssig behandling af astma eller andre problemer med vejrtrækningen. Hvis du bruger Bricanyl hver dag, så bør lægen også have udskrevet en anden type medicin, som hjælper med at nedsætte hævelsen og betændelsen i dine lunger. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

 • Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/dosis indeholder 120 doser (se på etiketten). En dosis (en inhalation) indeholder 0,25 mg terbutalinsulfat.
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis indeholder 120 doser. En dosis (en inhalation) indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bricanyl Turbuhaler

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

 • hvis du er allergisk over for terbutalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bricanyl Turbuhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Bricanyl Turbuhaler hvis 

 • du har haft nogle ualmindelige reaktioner ved behandling med Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) eller ved brug af anden medicin.
 • du har andre helbredsmæssige problemer, specielt hvis du har eller har haft hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme, smerter ved hjertet (angina), sukkersyge eller forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). Du skal altid informere din læge om al den medicin, du bruger, også den der er købt uden recept. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler”. I nogle tilfælde skal Bricanyl Turbuhaler anvendes med forsigtighed.

 

Hvis du bliver behandlet med anden astmamedicin (af typen binyrebarkhormoner), skal du fortsætte denne behandling mens du tager Bricanyl Turbuhaler, også selvom dine symptomer aftager. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved. 

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Visse typer narkose bør undgås, når du tager Bricanyl Turbuhaler, da samtidig brug kan påvirke hjerterytmen. Du skal oplyse til narkoselægen, hvis du tager Bricanyl Turbuhaler. 


Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Bricanyl Turbuhalers virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl Turbuhaler anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-derivater, steroider, digoxin og vanddrivende lægemidler). Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen. 


Vær opmærksom på, at dette også kan ske med lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Bricanyl Turbuhaler. 


Graviditet: Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, men rådfør dig med din læge. Bricanyl Turbuhaler kan hæmme veerne under fødslen. 


Amning: Du kan bruge Bricanyl Turbuhaler, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken. 

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at du anvender Bricanyl Turbuhaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bricanyl Turbuhaler indeholder lactose

Bricanyl Turbuhaler indeholder lactose, som er en form for sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Mængden af lactose i denne medicin giver normalt ikke problemer hos personer, der er lactoseintolerante. 


Lactosen kan indeholde små mængder af proteinrester fra mælk. Hos patienter med overfølsomhed over for mælkeproteiner kan disse små mængder forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler

Du bør kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling. 

 

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl Turbuhaler, have brug for hjælp fra en voksen. 

 

Doseringen er individuel. 

 

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,50 mg/dosis: 

 

Voksne og børn 12 år og ældre: 

1 sug (svarende til 0,5 mg) efter behov. Er det nødvendigt, kan dosis øges til 3 sug (1,5 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 12 sug (6 mg). 

 

Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,25 mg/dosis: 

 

Børn i alderen 3-11 år: 

1-2 sug (svarende til 0,25 - 0,50 mg) efter behov. Er det nødvendigt kan dosis øges til 4 sug (1 mg). Den totale døgndosis bør ikke overstige 16 doser (4 mg). 

 

Tag altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med din læge. 

 

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned, f.eks. på gulvet. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales, at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbuhaler for at mindske risikoen for bivirkninger. 

Hvis du har taget for meget Bricanyl Turbuhaler

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger. Symptomer på overdosering er: Hovedpine, kvalme, angst, rysten, muskelkramper, hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme og evt. blodtryksfald (besvimelse). 

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet ,og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Bricanyl Turbuhaler

Bricanyl Turbuhaler bør anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling. 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Hovedpine, rysten. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. Langvarige muskelkramper. Hjertebanken. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed. 

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Kvalme, hududslæt, nældefeber. 

 

Selvom det ikke er kendt nøjagtigt, hvor ofte det sker, kan nogle personer lejlighedsvis opleve brystsmerter (på grund af hjerteproblemer såsom angina). Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du er i behandling med Bricanyl Turbuhaler, men stop ikke med behandlingen, før du har talt med din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Bricanyl Turbuhaler tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver indeholder:

En dosis (inhalation) indeholder: 

 • Aktivt stof: terbutalinsulfat 0,25 mg henholdsvis 0,5 mg.
 • Hjælpestof: Lactose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator. 

 

0,25 mg/dosis: Hver inhalator indeholder 120 doser. Hver pakning indeholder 1 inhalator (1x120 doser). 

 

0,5 mg/dosis: Hver inhalator indeholder 120 doser. Hver pakning indeholder 1 eller 2 inhalatorer (1x120 doser eller 2x120 doser). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca A/S  

World Trade Center Ballerup  

Borupvang 3  

2750 Ballerup 

Fremstiller

AstraZeneca, Södertälje, Sverige 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om Bricanyl Turbuhaler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020. 

© AstraZeneca 2020 

Brugsanvisning

Klargøring af din nye Bricanyl Turbuhaler-inhalator‌

Før du bruger din nye Bricanyl Turbuhaler-inhalator for første gang, skal du forberede den til brug på følgende måde:‌ 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Du kan måske høre en raslende lyd.
 • Hold Bricanyl Turbuhaler-inhalator lodret med det blå greb nederst.
 • Drej det blå greb så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt, som det kan komme (det er ligegyldigt, hvilken vej, du drejer det først).
 • Du skal høre en klik-lyd.
 • Drej igen det blå greb i begge retninger.
 • Din Bricanyl Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation. 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

 1. Skru beskyttelseshætten af og tag den af. Du kan måske høre en raslende lyd.
 2. Hold din Turbuhaler lodret med det blå greb nederst.
 3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler. For at påfylde din Turbuhaler med en dosis, drej det blå greb, så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter så langt som det kan komme i den anden retning (det er underordnet, hvilken vej, det drejes først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbuhaler er nu påfyldt og klar til brug. Påfyld kun din Turbuhaler, når du har brug for den.
  Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis
 4. Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust roligt ud (så længe, det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler.
 5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Bricanyl Turbuhaler hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
  Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis
 6. Tag Turbuhaler væk fra munden. Ånd derefter langsomt ud. Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
 7. Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
 8. Skru beskyttelseshætten ordentligt på efter brug.
 9. Skyl munden om muligt grundigt med vand efter hver gang, du har taget en inhalation og spyt ud for at fjerne eventuel medicin, som stadig er i munden.

 

Som for andre inhalatorer, bør omsorgspersoner sikre, at børn, der har fået ordineret Bricanyl Turbuhaler, anvender den korrekte inhalationsteknik, som beskrevet ovenfor. 


Forsøg ikke at fjerne mundstykket, da det er fastgjort til din Turbuhaler og ikke må tages af. Mundstykket kan drejes, men vrid det ikke unødigt. Brug ikke din Turbuhaler, hvis den er blevet beskadiget, eller hvis mundstykket har løsnet sig fra din Turbuhaler. 

Sådan rengører du din Turbuhaler

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. 

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser, der er tilbage i din Turbuhaler. Når den er fuld indeholder den 120 doser. 

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

 • Dosisindikatoren er markeret i intervaller på 10 doser. Det betyder, at den ikke viser hver dosis. Når du ser et rødt mærke i kanten af indikatorvinduet, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden af dosisindikatoren rød. Når tallet "0" på den røde baggrund har nået midten af vinduet, skal du begynde at bruge en ny Turbuhaler.

Bricanyl Turbuhaler AstraZeneca A/S inhalationspulver 0,25 mg/dosis og 0,5 mg/dosis 

OBS: 

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler er tom.
 • Den lyd, der kan høres, når du ryster din Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Lyden fortæller derfor intet om, hvor meget medicin, der er tilbage i Turbuhaler.
 • Hvis du ved en fejl påfylder din Bricanyl Turbuhaler mere end én gang, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Imidlertid vil dosisindikatoren registrere alle de påfyldte doser.

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...