Calcigran Forte

tyggetabletter 500 mg+10 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcigran Forte 500 mg/10 mikrogram tyggetabletter 

Calcium/Cholecalciferol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcigran Forte.
 3. Sådan skal du tage Calcigran Forte.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Calcigran Forte er tyggetabletter, der indeholder calcium og vitamin D3 (cholecalciferol), som begge er vigtige stoffer ved dannelsen af knogler.
 • Calcigran Forte anvendes til at forebygge og behandle calcium- og D-vitamin mangel hos voksne, hvor det er kendt, at der er en risiko for vitamin D- og calciummangel, og som supplerende behandling ved knogleskørhed.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcigran Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys ingerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Calcigran Forte

 • hvis du er allergisk over for calcium, D-vitamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calcigran Forte (angivet i punkt 6).
 • hvis du har sygdomme eller tilstande, der medfører for højt indhold af calcium i blodet eller urinen.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion eller lider af nyresten.
 • hvis du har for højt indhold af vitamin D i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Calcigran Forte 

 • hvis du er i langtidsbehandling med Calcigran Forte, især hvis du også tage diuretika (anvendes til behandling af højt blodtryk eller ødem) eller hjerteglykosider (anvendes til behandling af hjertesygdomme.
 • hvis du har tegn på nedsat nyrefunktion eller tendens til at få nyresten.
 • hvis du har en sarkoidose (en sygdom i immunsystemet som kan øge niveauet af D-vitamin i kroppen).
 • hvis du lider af knogleskørhed og samtidig ikke er i stand til at bevæge dig omkring.
 • hvis du tager andre produkter indeholdende D-vitamin. Supplerende doser af calcium og D-vitamin bør kun tages under vejledning og kontrol fra lægen.


Så længe du får Calcigran Forte skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Calcigran Forte. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Hvis du oplever tegn på hypercalcæmi (for højt kalk i blodet) eller nedsat nyrefunktion bør din læge nedsætte dosis eller stoppe behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Calcigran Forte

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • blodtrykket (thiazider, diuretika)
  • hjertesygdomme (hjerteglykosider)
 • Calciumcarbonat kan påvirke optagelsen af tetracyklin præparater, hvis de tages samtidigt. Derfor skal tetracyklin tages mindst 2 timer før eller 4-6 timer efter indtagelse af Calcigran Forte.
 • Medicin indeholdende bisphosphonater skal tages mindst 1 time før indtagelse af Calcigran Forte.
 • Calcium kan reducere effekten af levothyroxin. Derfor skal levothyroxin tages mindst 4 timer før eller 4 timer efter Calcigran Forte.
 • Virkningen af quinoloner kan blive reduceret hvis de samtidig tages med calcium. Quinolon antibiotika skal tages 2 timer før eller 6 timer efter Calcigran Forte.
 • Calciumsalte kan nedsætte absorptionen af jern, zink og strontium ranelat. Derfor bør jern, zink eller strontium ranelat præparater tages mindst 2 timer før eller efter Calcigran Forte.
 • Orlistat (som anvendes til behandling af fedme) kan forstyrre optagelsen af fedtopløselige vitaminer, f.eks. vitamin D3.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Calcigran Forte sammen med mad og drikke

Du kan tage Calcigran Forte i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Calcigran Forte bør kun anvendes af gravide i forbindelse med konstateret vitamin D- eller calciummangel.
 • Ved graviditet må din daglige indtagelse af calcium ikke overstige 2500 mg, og vitamin D bør ikke overstige 4000 IE, da overdosering kan påvirke det ufødte barn.

Amning: 

 • Du kan tage Calcigran Forte, når du ammer. Calcium og vitamin D udskilles i modermælken, så hvis barnet får tilskud af vitamin D, bør du tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Calcigran Forte påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Calcigran Forte indeholder isomalt og saccharose

Denne medicin indeholder saccharose som kan være skadeligt for tænderne. Tyggetabletterne indeholder også isomalt (E 953). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Calcigran Forte indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tyggetablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Calcigran Forte

Tag altid Calcigran Forte nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og ældre: 

1 tyggetablet 2 gange dagligt. 

Tabletten bør tygges eller suges. 


Brug til børn og unge: 

Calcigran Forte bør ikke anvendes til børn. 


Nedsat nyrefunktion:
 

Calcigran Forte bør ikke anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion. 


Nedsat leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Calcigran Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Calcigran Forte, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Anoreksi, tørst, kvalme, opkastning, forstoppelse, mavesmerter, muskelsvaghed, træthed, mentale forstyrrelser, sygelig tørst, forøget urinmængde, knoglesmerter, nyresten, kalk i nyrerne, i alvorlige tilfælde uregelmæssig puls pga. ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mælk-alkali (hyppig trang til at tisse, vedvarende hovedpine, vedvarende tab af appetit, kvalme, opkastning, usædvanlig træthed eller svaghed, hypercalcæmi, alkalose og nedsat nyrefunktion).
 • Vedvarende overdosering kan medføre kronisk nyreskade og forkalkning af bindevæv.
 • Ekstrem overdosering kan medføre koma og død.

Hvis du har glemt at tage Calcigran Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Calcigran Forte

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet (alkalose). Ses normalt kun ved overdosering. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Forhøjet kalk i urinen. Calcigran Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forstoppelse, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen, kvalme, mavesmerter, diarré.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Mælk-alkali syndrom (også kaldet Burnett’s syndrom ses normalt kun, når store mængder af calcium er blevet indtaget), symptomer er hyppig trang til at tisse, vedvarende hovedpine, vedvarende tab af appetit, kvalme eller opkastning, usædvanlig træthed eller svaghed, forhæøjet kalk i blodet og nedsat nyrefunktion.
 • Kløe, udslæt, nældefeber.


Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


Ved patienter med nedsat nyrefunktion er der risiko for: 

 • Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet.
 • Smerter, ofte turevise i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten/kalk i nyrerne. Kan være alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.


Calcigran Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Calcigran Forte utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Calcigran Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Calcigran Forte ved temperaturer over 30 °C.
 • Opbevar Calcigran Forte i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt.
 • Opbevar Calcigran Forte i original beholder, da det er følsomt for lys.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplyninger

Calcigran Forte indeholder:

Aktivt stof: 

Calciumcarbonat svarende til 500 mg calcium og cholecalciferol koncentrat svarende til 10 mikrogram (400 IE) cholecalciferol (vitamin D3) . 

Øvrige indholdsstoffer: 

Xylitol (E967), povidon, isomalt (E 953), mono- og diglycerider af fedtsyrer, magnesiumstearat, smagsstof (citron), succralose (E955), saccharose, alfa-tocoferol, all-rac, modificeret majsstivelse, middelkædelængde triglycerider, natriumascorbat og kolloid vandfri silica. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tyggetabletterne er runde, hvide og konvekse. De kan have små pletter. 


Calcigran Forte fås i: 

Calcigran Forte 500 mg/10 mikrogram i pakninger med 100 tyggetabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ. 


I Danmark markedsføres Calcigran Forte også som Calcichew-D3 Forte.. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...