Buscopan®

injektionsvæske, opl. 20 mg/ml

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Buscopan 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

Hyoscinbutylbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Buscopan
 3. Sådan bliver du behandlet med Buscopan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det virksomme stof i Buscopan er hyoscinbutylbromid. Hyoscinbutylbromid blokerer bestemte nervebaner, blandt andet i fordøjelseskanalen, galdevejene og urinvejene, og virker krampeløsende her.
 

Buscopan bruges ved kramper eller bevægelsesforstyrrelser i mave, tarm eller galdevejen.
 

Lægen kan give dig Buscopan for noget andet. 

2. Det skal du vide om Buscopan

Du må ikke få Buscopan

 • hvis du er allergisk over for hyoscinbutylbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en eller flere af følgende sygdomme eller symptomer:
  • forstørret prostata med besvær med vandladningen
  • indsnævringer i fordøjelseskanalen
  • hurtig hjerterytme
  • tarmslyng
  • udvidet tyktarm (megakolon)
  • muskelsvaghed på grund af en sygdom som kaldes myastenia gravis
  • ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom)
  • spiserørsbrok
  • forsinket mavetømning

Hvis du tager blodfortyndende medicin, vil du ikke få Buscopan indsprøjtet i en muskel, men kun under huden eller i en blodåre. 

 

Buscopan indeholder natrium. Dette lægemiddel indeholder mindre end 22 mg natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Buscopan

 • hvis du har eller har haft alvorlige og uforklarlige mavesmerter som vedvarer eller forværres, eller som optræder sammen med andre symptomer som for eksempel feber, kvalme, opkast, besvimelse eller blod i afføringen,
 • hvis du får øjensmerter eller røde øjne med synstab efter en Buscopan-indsprøjtning,
 • hvis du har hjertesygdomme eller
 • hvis du går i shock

Brug af anden medicin sammen med Buscopan

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du sammen med Buscopan tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt, at ændre dosis. Tal med lægen hvis det drejer sig om følgende: 

 • dopamin-antagonister - virkningen på mavetarmkanalen kan ophæves ved samtidig brug af disse lægemidler
 • β-adrenerge stoffer - Buscopan kan medvirke til for hurtig hjerterytme forårsaget af β-adrenerge stoffer
 • lægemidler med antikolinerg virkning kan forstærkes af Buscopan

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. 

 

Der foreligger kun begrænset information om brug af Buscopan under graviditet. Brugen af antikolinerge lægemidler på tidspunktet for fødsel kan påvirke fosterets hjerterytme. Du vil normalt ikke blive behandlet med Buscopan, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere dette for hver enkelt. 

 

Det er ikke klart om ammende børn kan påvirkes. Rådfør dig derfor med lægen, før du får Buscopan, hvis du ammer. Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buscopan kan give problemer med fokusering af synet. Buscopan kan også give svimmelhed. Hvis du får sådanne symptomer, bør du undgå at køre og bruge maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Buscopan

Buscopan gives som injektion af læge eller sygeplejer.  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: Ved akutte, spastiske smertetilstande indsprøjtes én ampul (20 mg) enten under huden, ind i en muskel eller langsomt intravenøst flere gange daglig. Den maksimale daglig dosis på 100 mg bør ikke overskrides. 

 

Buscopan bør ikke bruges over længere tid uden at årsagen til mavesmerterne undersøges. 

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Hurtig hjerterytme - kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed.
 • Mundtørhed.

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke anslås ud fra tilgængelige data): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød.
 • Hudreaktioner (inkluderet nældefeber, udslæt, rødme i huden og kløe).
 • Andre overfølsomhedsreaktioner.
 • Store pupiller.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Rødmen.
 • Unormal svedtendens.
 • Vandladningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Buscopan efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten på ampullen efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buscopan injektionsvæske indeholder

Aktivt stof: hyoscinbutylbromid 20 mg/ml.
Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): natriumklorid 6 mg og vand til injektionsvæsker til 1 ml. 

Udseende og pakningsstørrelser

Én pakning indeholder 5 ampuller á 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Sanofi A/S 

Lyngbyvej 2 

2100 København Ø 

Fremstilling:

Boehringer Ingelheim España S.A.
Sant Cugat del Vallés  

Barcelona  

Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...