Montelukast "Teva"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Montelukast Teva 10 mg, filmovertrukne tabletter 

montelukast 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Montelukast Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Teva
 3. Sådan skal du tage Montelukast Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Montelukast Teva er en leukotrienreceptor-antagonist, der blokerer visse stoffer (leukotriener) i kroppen. Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne og forårsager også allergiske symptomer. Ved at blokere leukotrienernes virkning kan Montelukast Teva mindske astmasymptomer, hjælpe med at kontrollere astma og mindske sæsonbetingede allergiske symptomer (såsom høfeber eller sæsonbetinget allergisk betændelse af næseslimhinden). 

 

Din læge har foreskrevet Montelukast Teva til behandling af din astma og til at forhindre dine astmasymptomer om dagen og om natten. 

 

Montelukast Teva er til behandling af patienter i alderen 15 år og opefter, der ikke er tilstrækkeligt behandlet på deres nuværende astmamedicin, og som har brug for yderligere behandling. Til patienter med astma og sæsonbestemte allergier kan Montelukast Teva også behandle sæsonbestemte allergisymptomer. 

 

Hos patienter i alderen 15 år og opefter kan Montelukast Teva hjælpe til at forhindre astmasymptomer, som udløses af fysisk aktivitet. 

 

Lægen kan have givet dig Montelukast Teva for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom. 

 

Særlige kendetegn for astma er: 

 • forsnævring af luftvejene, som gør vejrtrækningen besværlig. Denne forsnævring kan ændres som reaktion på forskellige forhold.
 • følsomme luftveje, som reagerer på mange ting, for eksempel cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.
 • hævelse (betændelse) af luftvejene.

 

Symptomer på astma er: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet. 

Hvad er sæsonbetinget allergi?

Sæsonbetinget allergi (også kendt som høfeber eller sæsonbetinget allergisk betændelse af næseslimhinden) er en allergisk reaktion, som ofte er forårsaget af pollen i luften fra træer, græs og ukrudt. Symptomerne på sæsonbetinget allergi er typisk: tilstoppet, løbende, kløende næse, nysen og hævede, røde, kløende øjne, der løber i vand. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Teva

Tag ikke Montelukast Teva

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller ét af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast Teva (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Montelukast Teva. 

 • Det er vigtigt, at Montelukast Teva tages dagligt om aftenen som anvist af lægen, også selv om du ikke har symptomer, eller hvis du har et astmaanfald.
 • Montelukast Teva er IKKE beregnet til behandling af akutte anfald af åndenød. Det vil ikke hjælpe dig i sådan en situation og bør ikke anvendes med dette formål. Hvis der opstår et anfald, skal den instruktion, som lægen har givet, følges nøjagtigt. Det er meget vigtigt altid at have den nødvendige medicin ved hånden, hvis et sådant anfald skulle opstå.
 • Hvis du har behov for din beta-agonist-inhalator oftere, end du plejer, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt.
 • Det er vigtigt, at du anvender al den astmamedicin, som lægen har udskrevet. Montelukast Teva må ikke erstatte den steroidmedicin (til inhalation eller taget gennem munden), som du måske anvender i forvejen.
 • Patienter med aspirinudløst astma, der tager Montelukast Teva, skal fortsat undgå at tage aspirin eller andre nonsteroide anti-inflammatoriske lægemidler.
 • En sjælden sygdom er set hos et meget lille antal af patienter, der tager astmamedicin, herunder montelukast. Hvis du oplever en kombination af nogen af de følgende symptomer, især hvis de er vedvarende og bliver værre, skal du søge lægehjælp med det samme: influenzalignende symptomer, herunder åndenød, en prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben og/eller udslæt.
 • Montelukast Teva anbefales ikke til børn og unge under 15 år.

 

Patienter skal være opmærksomme på, at flere neuropsykiatriske hændelser (f. eks. ændringer i adfærd og humør) er indberettet hos voksne, unge og børn i behandling med Montelukast Teva (se punkt 4). Hvis du eller dit barn udvikler sådanne symptomer under behandlingen med Montelukast Teva, skal du rådføre dig med din/dit barns læge. 

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Teva

Montelukast Teva kan anvendes sammen med anden medicin, som du eventuelt tager for din astma. Anden medicin kan dog påvirke virkningen af Montelukast Teva, eller Montelukast Teva kan påvirke virkningen af anden medicin. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det er især vigtigt, hvis du tager: 

 • phenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi)
 • phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose og andre infektioner).

Brug af Montelukast Teva sammen med mad og drikke

Montelukast Teva skal tages om aftenen og kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse. 

Graviditet og amning

Graviditet: 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil tage stilling til om du kan tage Montelukast Teva under amningen. 

 

Amning: 

Det vides ikke, om Montelukast Teva udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du kontakte lægen, før du tager Montelukast Teva. 

 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Teva påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner.Dog kan der forekomme individuelle reaktioner på lægemidlet. Nogle bivirkninger, som kan påvirke nogen patienters evne til at køre bil eller til at betjene maskiner, kan forekomme meget sjældent ved brug af Montelukast Teva. 

Montelukast Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Montelukast Teva indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige ”natriumfri”. 

3. Sådan skal du tage Montelukast Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning, også selv om du ikke har symptomer, eller har et akut astmaanfald. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis for voksne og unge i alderen 15 år og opefter er én Montelukast Teva 10 mg filmovertrukket tablet dagligt om aftenen. 

 

Tag ikke Montelukast Teva sammen med anden medicin, der indeholder samme virksomme indholdsstof, montelukast. 

Hvis du har taget for mange Montelukast Teva filmovertrukne tabletter

Det er vigtigt ikke at tage for mange tabletter. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller et barn) har taget mere af Montelukast Teva, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering indbefatter mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og ufrivillige bevægelser. 

 

Tag denne indlægsseddel og eventuelle resterende tabletter med til lægen eller på skadestuen eller apoteket. 

Hvis du har glemt at tage Montelukast Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Montelukast Teva

Det er vigtigt at blive ved med at tage Montelukast Teva, hvad enten der er symptomer eller ej, så længe lægen foreskriver det, for at bevare kontrollen med din astma. Montelukast Teva kan kun hjælpe med at holde din astma under kontrol ved vedvarende brug. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Der fås en Montelukast Teva 4 mg tyggetablet til børn i alderen 2-5 år. 

Der fås en Montelukast Teva 5 mg tyggetablet til børn i alderen 6-14 år. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner er også blevet rapporteret, og disse indbefatter hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan forårsage åndedrætsbesvær eller synkebesvær, kløe og udslæt. Det er meget vigtigt, at du stopper med at tage Montelukast Teva, og at du søger lægehjælp omgående, hvis du får en allergisk reaktion. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i kliniske studier i omtrent angivne hyppigheder: 

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

Mavesmerter og hovedpine. 

 

Derudover er følgende bivirkninger blevet rapporteret, mens lægemidlet har været på markedet. Bivirkningerne er angivet efter hyppighed og starter med de hyppigst forekommende bivirkninger: 

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

Infektion i de øvre luftveje (f.eks forkølelse, ømhed i halsen).  

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

Diarré, kvalme, opkastning, udslæt, feber, forhøjede leverenzymer.  

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

Allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri, irritabilitet, angst, rastløshed, uro, herunder aggressiv opførsel eller fjendtlighed, depression, svimmelhed, døsighed, prikken og stikken eller følelsesløshed i fingrene, krampeanfald, næseblod, tør mund, fordøjelsesbesvær, blå mærker, kløe, nældefeber, led- eller muskelsmerter, muskelkramper, træthed, en følelse af utilpashed, hævelse på grund af væskeophobning. 

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

Øget blødningstendens, rysten, hjertebanken, hævelse under huden (hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synke- eller åndedrætsbesvær). 

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

Hallucinationer, desorientering, selvmordstanker og -forsøg, stammen, leverbetændelse, ømme, røde buler under huden, især på skinnebenene (erythema nodosum), alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme), der kan forekomme uden advarsel, ansamling af hvide blodlegemer (eosinofilocytter) i leveren. 

 

Meget sjældne tilfælde af en lidelse, der hedder Churg-Strauss syndrom, er blevet rapporteret hos astmapatienter i behandling med montelukast. Hvis dit barn får en kombination af følgende symptomer, især hvis symptomerne er vedvarende eller bliver værre, skal du søge lægehjælp med det samme: influenzalignende symptomer, øget åndenød, prikken eller stikken eller følelsesløshed i arme og ben og/eller udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. Opbevar blisterkortet i den ydre karton, for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Teva indeholder:

Det aktive stof er: montelukastnatrium svarende til 10 mg montelukast. 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Tabletkerne: natriumlaurilsulfat, lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, pregelatineret stivelse (majs), natriumstivelsesglycolat (majs) Type A, magnesiumstearat. 

Tabletovertræk: Opadry 20A23676 Gul indeholdende hydroxypropylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Montelukast Teva 10 mg filmovertrukne tabletter er beige, runde, filmovertrukne tabletter, påtrykt ”93” på den ene side og ”7426” på den anden side af tabletten. 

 

Montelukast Teva 10 mg filmovertrukne tabletter fås i pakningsstørrelser med 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

 

Repræsentant  

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: +45 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  

Pallagi ùt 13  

4042 Debrecen  

Ungarn  

 

TEVA UK  

Brampton Road  

Hampden Park  

Eastbourne E 

ast Sussex, BN22 9AG  

Storbritannien  

 

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5  

2031 GA, Haarlem  

Holland Teva  

 

Pharma S.L.U  

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica  

50016 Zaragoza  

Spanien  

 

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul.Mogilska 80  

31-546 Kraków  

Polen 

 

Teva Operations Poland Sp. z o.o. 

ul.Mogilska 80 

31-546 Kraków 

Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Montelukast Teva  

Estland: Montelukast Teva  

Finland: Montelukast Ratiopharm 10mg kalvopäällysteiset tabletit  

Irland: Montelukast Teva 10mg Film-Coated Tablets  

Norge: Montelukast Teva 10 mg, filmdrasjerte tabletter  

Østrig: Montelukast ratiopharm 10mg Film-coated Tablets  

Polen: Montelukast Teva 

Portugal: Montelucaste Teva 10 mg comprinidos revestidos por pelicula  

Slovakiet: Montelukast Teva 10 mg  

Spanien: Montelukast Teva 10mg comprimidos recubiertos con película EFG  

Tjekkiet: Montelukast Teva 10mg, potahované tablety 

Ungarn: Montelukast Teva 10mg filmtabletta  

Østrig: Montelukast ratiopharm 10 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 04/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...