Tenofovir disoproxil "Teva"

filmovertrukne tabletter 245 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tenofovir disoproxil Teva 245 mg filmovertrukne tabletter  

tenofovirdisoproxil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenofovir disoproxil Teva
 3. Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis Tenofovir disoproxil Teva er ordineret til dit barn, skal du bemærke, at alle oplysninger i indlægssedlen er henvendt til dit barn (i dette tilfælde bedes du læse "dit barn" i stedet for "du").  

1. Virkning og anvendelse

Tenofovir disoproxil Teva indeholder det aktive stof tenofovirdisoproxil. Dette aktive stof er en form for medicin, der kaldes antiretroviral eller antiviral medicin, som anvendes til behandling af enten hiv- eller HBV-infektion eller begge dele. Tenofovir er en såkaldt nukleotid reverse transkriptase-hæmmer, generelt kaldet en NRTI. Tenofovir virker ved at gribe ind i den måde, som enzymer normalt arbejder på, og som er nødvendige, for at virus kan formere sig (i hiv hedder enzymet reverse transkriptase; i hepatitis B hedder det dna-polymerase). Tenofovir disoproxil Teva bør altid anvendes i kombination med anden medicin for at behandle en hiv-infektion. 

 

Tenofovir disoproxil Teva anvendes til behandling af hiv (humant immundefektvirus). Tabletterne er egnede til:  

 • voksne
 • unge i alderen 12 til under 18 år, som allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger.

 

Tenofovir disoproxil Teva anvendes også til behandling af kronisk hepatitis B, som er en infektion med HBV (hepatitis B-virus). Tabletterne er egnede til:  

 • voksne
 • unge i alderen 12 til under 18 år.

 

Du behøver ikke at have hiv for at blive behandlet for HBV med Tenofovir disoproxil Teva. 

 

Dette lægemiddel helbreder ikke hiv-infektion. Mens du tager Tenofovir disoproxil Teva, kan du stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. 

 

Du kan også give hiv og HBV videre til andre, så det er vigtigt at tage forholdsregler for at undgå at smitte andre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenofovir disoproxil Teva

Tag ikke Tenofovir disoproxil Teva:

 • hvis du er allergisk over for tenofovir, tenofovirdisoproxil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tenofovir disoproxil Teva (angivet i punkt 6).

→ Hvis dette gælder for dig, skal du omgående fortælle det til din læge og lade være med at tage Tenofovir disoproxil Teva. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tenofovir disoproxil Teva. 

 

 • Du skal tage forholdsregler for at undgå at smitte andre. Du kan stadig smitte andre med hiv, når du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral behandling. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. Tenofovir disoproxil Teva nedsætter ikke risikoen for at smitte andre med HBV ved seksuel kontakt eller med inficeret blod. Du skal fortsat tage forholdsregler for at undgå dette.

 • Du skal kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis du tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser har vist, at du har nyreproblemer. Tenofovir disoproxil Teva bør ikke gives til unge med eksisterende nyreproblemer. Før du påbegynder behandlingen, kan din læge tage blodprøver for at bedømme din nyrefunktion. Tenofovir disoproxil Teva kan have indvirkning på nyrerne under behandlingen. Din læge kan tage blodprøver under behandlingen for at tjekke, hvordan dine nyrer fungerer. Hvis du er voksen, vil din læge måske råde dig til at tage tabletterne mindre hyppigt. Tag ikke mindre end den ordinerede dosis, medmindre din læge har sagt, at du skal gøre det.

  Tenofovir disoproxil Teva tages normalt ikke sammen med anden medicin, som kan skade nyrerne (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Tenofovir disoproxil Teva”). Hvis dette ikke kan undgås, vil din læge kontrollere din nyrefunktion en gang om ugen.

 

 • Knogleproblemer. Nogle af de voksne hiv-patienter, der får antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom hører blandt andre: varigheden af kombinationsbehandlingen, anvendelse af kortikosteroider, alkoholindtag, alvorligt nedsat immunforsvar samt overvægt. Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær kan være tegn på knoglenekrose. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du fortælle det til din læge.

  Knogleproblemer (som nogle gange resulterer i knoglebrud) kan også forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (se punkt 4 ”Bivirkninger”).

 

 • Du skal tale med din læge, hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder leverbetændelse (hepatitis). Patienter, som har en leversygdom, herunder kronisk hepatitis B eller C, og som behandles med antiretroviral medicin, har en forhøjet risiko for at få alvorlige leverkomplikationer, som kan være livsfarlige. Hvis du har en hepatitis B-infektion, vil din læge nøje overveje, hvilken behandling, der er den bedste for dig. Hvis du tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk hepatitis B-infektion, vil din læge muligvis tage blodprøver for at kontrollere din leverfunktion.

 

 • Vær opmærksom på infektioner. Hvis du har en fremskreden hiv-infektion (aids) og har en infektion, kan du udvikle symptomer på infektion og betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva påbegyndes. Disse symptomer kan være tegn på, at kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hold øje med tegn på betændelse eller infektion i tiden lige efter, du begynder at tage Tenofovir disoproxil Teva. Hvis du bemærker tegn på betændelse eller infektion, skal du fortælle det til din læge med det samme.

  Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (hvilket er immunsystemet, som angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandlingen. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du bemærker nogen former for symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er over 65 år. Tenofovir disoproxil Teva er ikke undersøgt hos patienter over 65 år. Hvis du er over 65 år og får ordineret Tenofovir disoproxil Teva, vil din læge følge dig nøje.

Børn og unge

Tenofovir disoproxil Teva er egnet til: 

 

 • Hiv 1-inficerede unge i alderen 12 til under 18 år, som vejer mindst 35 kg, og som allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er helt effektivt på grund af udvikling af resistens, eller der forårsagede bivirkninger.
 • HBV-inficerede unge i alderen 12 til under 18 år, som vejer mindst 35 kg.

 

Tenofovir disoproxil Teva er ikke egnet til følgende grupper: 

 • Hiv 1-inficerede børn under 12 år
 • HBV-inficerede børn under 12 år.

 

Se punkt 3 "Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Teva" for information om dosering. 

Brug af anden medicin sammen med Tenofovir disoproxil Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Du skal fortsætte med at tage al din medicin mod hiv-infektion, som er ordineret af din læge, når du påbegynder behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva, hvis du har både HBV og hiv.
 • Tag ikke Tenofovir disoproxil Teva, hvis du allerede tager anden medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil eller tenofoviralafenamid. Tag ikke Tenofovir disoproxil Teva sammen med medicin, der indeholder adefovirdipivoxil (medicin, der anvendes til at behandle kronisk hepatitis B).
 • Det er meget vigtigt at fortælle din læge det, hvis du tager anden medicin, som kan skade nyrerne.
  Det kan f.eks. være:
  • aminoglykosider, pentamidin eller vancomycin (mod bakteriel infektion)
  • amphotericin B (mod svampeinfektion)
  • foscarnet, ganciclovir eller cidofovir (mod virusinfektion)
  • interleukin-2 (til behandling af kræft)
  • adefovirdipivoxil (mod HBV)
  • tacrolimus (til undertrykkelse af immunsystemet)
  • nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er, til at lindre knogle- eller muskelsmerter).
 • Anden medicin, som indeholder didanosin (mod hiv-infektion): Hvis du tager Tenofovir disoproxil Teva sammen med anden antiviral medicin, som indeholder didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet og reducere CD4-celletallet. Der er rapporteret om sjældne tilfælde af betændelse i bugspytkirtlen og lactatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der somme tider har medført dødsfald, når medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil og didanosin, blev indtaget samtidigt. Din læge vil nøje tage stilling til, om det er nødvendigt at behandle dig med kombinationer af tenofovir og didanosin.
 • Det er også vigtigt at fortælle det til din læge, hvis du tager ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir til behandling af hepatitis C-infektion.

Brug af Tenofovir disoproxil Teva sammen med mad og drikke

Tag Tenofovir disoproxil Teva sammen med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Tenofovir disoproxil Teva. 

 

 • Du må ikke tage Tenofovir disoproxil Teva under din graviditet, medmindre du specifikt har drøftet dette med din læge. Selvom der foreligger begrænsede kliniske data om brug af Tenofovir disoproxil Teva hos gravide, anvendes Tenofovir disoproxil Teva normalt ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
 • Hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte din læge for at drøfte de potentielle fordele og risici, som din antiretrovirale behandling indebærer for dig og barnet.
 • Hvis du har taget Tenofovir disoproxil Teva under graviditeten, kan din læge tage regelmæssige blodprøver og foretage andre diagnostiske undersøgelser for at kontrollere barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget medicin som NRTI'er under graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen ved bivirkningerne.
 • Du må ikke amme, mens du er i behandling med Tenofovir disoproxil Teva, fordi det aktive stof i dette lægemiddel udskilles i mælken hos mennesker.
 • Hvis du er en kvinde med hiv eller HBV, må du ikke amme for at undgå at smitte barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tenofovir disoproxil Teva kan forårsage svimmelhed. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykel og arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du bliver svimmel, når du tager Tenofovir disoproxil Teva. 

Tenofovir disoproxil Teva indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dvs. det er i det væsentlige "natriumfrit". 

3. Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den sædvanlige dosis er:

 • Voksne: 1 tablet en gang dagligt med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid).
 • Unge i alderen 12 til under 18 år, der vejer mindst 35 kg: 1 tablet en gang dagligt med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid).

  →Hvis du har særlige problemer med at synke, kan du knuse tabletten med spidsen af en ske og blande pulveret i ca. 100 ml (et halvt glas) vand, appelsinjuice eller druesaft. Drik det med det samme.
 • Tag altid den dosis, din læge har anbefalet for at sikre, at medicinen er så effektiv som muligt og for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. Du må ikke ændre din dosis, medmindre du har fået besked på det af din læge.
 • Hvis du er voksen og har problemer med nyrerne, kan din læge råde dig til at tage Tenofovir disoproxil Teva mindre hyppigt.

 • Hvis du har HBV, kan din læge tilbyde dig en hiv-test for at se, om du har både HBV og hiv.

 

Du bør læse indlægssedlerne til de andre retrovirale lægemidler, som du behandles med, for at få vejledning i at tage lægemidlerne korrekt. 

Hvis du har taget for meget Tenofovir disoproxil Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tenofovir disoproxil Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

→Hvis du ved et uheld har taget for mange Tenofovir disoproxil Teva-tabletter, kan du have en øget risiko for mulige bivirkninger af dette lægemiddel (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Kontakt lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen eller blisterkortet og æsken med, så du let kan vise, hvad du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Tenofovir disoproxil Teva

Det er vigtigt, at du husker at tage hver dosis af Tenofovir disoproxil Teva. Hvis du har glemt en dosis, skal du finde ud af, hvor lang tid der er gået, siden du skulle have taget den. 

 

 • Hvis det er mindre end 12 timer efter, at dosis normalt tages, skal du tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale tidspunkt.
 • Hvis det er mere end 12 timer siden, at du skulle have taget den, skal du ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Hvis du kaster op mindre end en time efter, at du har taget Tenofovir disoproxil Teva, skal du tage en ny tablet. Du behøver ikke tage en ny tablet, hvis du kaster op mere end en time efter, at du tog Tenofovir disoproxil Teva-tabletten.  

Hvis du holder op med at tage Tenofovir disoproxil Teva

Du må ikke holde op med at tage Tenofovir disoproxil Teva, medmindre din læge har anbefalet det. Ophør med Tenofovir disoproxil Teva kan nedsætte virkningen af den behandling, som din læge har anbefalet. 

 

Hvis du har hepatitis B eller både hiv og hepatitis B samtidig (co-infektion), er det meget vigtigt, at du ikke stopper med behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva uden først at tale med din læge. Nogle patienter har symptomer på, eller deres blodprøver viser, at hepatitissygdommen er blevet forværret efter ophør med behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør behandlingen ikke ophøre, da det kan medføre forværring af sygdommen.  

 

 • Tal med din læge, før du holder op med at tage Tenofovir disoproxil Teva, uanset årsagen, især hvis du oplever bivirkninger eller har en anden sygdom.
 • Bemærker du nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal du omgående oplyse din læge om dette, især hvis det drejer sig om symptomer, som du normalt ville forbinde med hepatitis B-infektion.
 • Kontakt din læge, før du igen begynder at tage Tenofovir disoproxil Teva.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidniveauet i blodets vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Din læge vil foretager undersøgelser med henblik på disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Mulige alvorlige bivirkninger: Kontakt din læge omgående

 • Lactatacidose (overskud af mælkesyre i blodet) er en sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter), men alvorlig bivirkning, som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på lactatacidose:
  • dyb, hurtig vejrtrækning
  • døsighed
  • kvalme, opkastning og mavesmerter.

→Hvis du tror, at du har lactatacidose, skal du kontakte din læge med det samme. 

Andre alvorlige bivirkninger

Følgende bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • mavesmerter på grund af betændelse i bugspytkirtlen.
 • beskadigelse af celler i nyrerne (de tubulære celler)

 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af ud af 1.000 patienter): 

 • nyrebetændelse, udskillelse af store mængder urin og en fornemmelse af at være tørstig
 • ændringer i urinen og rygsmerter på grund af nyreproblemer, herunder nyresvigt blødgørelse af knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), som kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne
 • fedtlever

 

Hvis du tror, at du har nogle af disse alvorlige bivirkninger, skal du kontakte din læge. 

 

Hyppigste bivirkninger  

Følgende bivirkninger er meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • diarré, opkastning, kvalme, svimmelhed, udslæt, svaghedsfølelse.

 

Prøver kan også vise: 

 • fald i phosphatniveauet i blodet.

 

Andre bivirkninger  

Følgende bivirkninger er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • hovedpine, mavesmerter, træthed, oppustethed, afgang af tarmluft.

 

Prøver kan også vise: 

 • problemer med leveren.

 

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • nedbrydning af muskelvæv, smerter eller svaghed i musklerne.

 

Prøver kan også vise: 

 • fald i blodets kaliumniveau
 • øget kreatinin i blodet
 • problemer med bugspytkirtlen.

 

Nedbrydning af muskelvæv, blødgørelse af knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), muskelsmerter, muskelsvaghed og fald i blodets kalium- og phosphatniveau kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne. 

 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • mavesmerter på grund af betændelse i leveren
 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen eller tabletbeholderen og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tenofovir disoproxil Teva indeholder:

 • Aktivt stof: tenofovir. Hver tablet indeholder tenofovirdisoproxilphosphat svarende til 245 mg tenofovirdisoproxil.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, prægelatiniseret stivelse, hydrogeneret vegetabilsk olie, natriumlaurilsulfat.
  Filmovertræk: polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret (E1203), titandioxid (E171), macrogol (E1521), talcum (E553b), Indigo carmine Alumimium Lake (E132), carminsyre (E120).
  Se også punkt 2 ”Tenofovir disoproxil Teva indeholder lactose”.

Udseende og pakningsstørrelser

Tenofovir disoproxil Teva er en lyseblå til blå, filmovertrukket, oval tablet, 16,6 mm lang og 8,9 mm bred, præget med ”T” på den ene side af tabletten og uden prægning på den anden side. 

 

Tenofovir disoproxil Teva fås i blisterpakninger, der indeholder 30 eller 90 tabletter, i enkeltdosisblisterpakninger, der indeholder 30x1 eller 90x1 tabletter og en hospitalspakning, der indeholder 10 x 1 tabletter, eller i beholdere, der indeholder 30 eller 90 tabletter (3 x 30). Beholderen indeholder en eller to tørrecylindere med silicagel. Disse må ikke indtages. 

 

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem
Holland 

 

Repræsentant: 

Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Teva Gyógyszergyár Zrt (Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company)
Pallagi út 13 

Debrecen 

H-4042, Ungarn 

 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Straße 3 

Blaubeuren 89143
Tyskland 

 

Teva Pharma B.V. 

Swensweg 5 

Haarlem 2031 GA
Holland 

 

Teva Operations Poland Sp. z o.o.  

Ul. Mogilska 80 

31-546 Kraków  

Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Tenofovir disoproxil Teva 

Frankrig: Tenofovir disoproxil Teva 245 mg, comprimé pelliculé  

Holland: Tenofovirdisoproxil Teva 245 mg, filmomhulde tabletten  

Irland: Tenofovir Disoproxil Teva 245 mg Film-coated Tablets 

Italien: Tenofovir Disoproxil Teva 245 mg compresse rivestite con film  

Letland: Tenofovir Disoproxil Teva 245 mg apvalkotās tabletes  

Luxembourg: Tenofovirdisoproxil-ratiopharm 245 mg Filmtabletten 

Portugal: Tenofovir Teva, 245 mg Comprimidos revestidos por película 

Spanien: Tenofovir Disoproxilo Teva 245 mg comprimidos recubiertos con película EFG  

Storbritannien: Tenofovir Disoproxil Teva 245mg Film-coated Tablets 

Sverige: Tenofovir disoproxil Teva 

Tyskland: Tenofovirdisoproxil-ratiopharm 245 mg Filmtabletten  

Østrig: Tenofovir ratiopharm 245mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...