Canesten®

vaginalcreme 10 mg/g

Bayer AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten, vaginalcreme 10 mg/g 

clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten
 3. Sådan skal du bruge Canesten
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bemærk, at lægen kan have ordineret lægemidlet til en anden anvendelse og/eller i en anden dosering end angivet i indlægssedlen. Følg altid lægens anvisning og anvisningerne på emballagens etiket. 

 

Canesten indeholder det svampedræbende middel clotrimazol, som virker mod flere forskellige former for mikororganismer, f.eks. dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe. 

 

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af infektion i skeden og de ydre kønsorganer. Infektionerne skyldes typisk Candida (en gærsvamp). Symptomerne kan være kløe, en brændende fornemmelse og hvid-gulligt udflåd. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

 • Hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, 

 • ved betændelse i underlivet for første gang.
 • hvis du har gentagne betændelser inden for to måneder. Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
 • hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke andre sygdomme.
 • Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

 

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan skyldes anden sygdom end svampeinfektioner: 

 • hvis du har ildelugtende udflåd.
 • hvis du har feber (temperaturer over 38 ºC)
 • hvis du har smerter i den nedre del af maven
 • hvis du har rygsmerter
 • hvis du har blødning fra skeden
 • hvis du har kvalme
 • hvis du har smerter i skulderen.

 

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behandlingen med Canesten. 

 

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen. 

 

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Må ikke indtages. Vask hænderne grundigt efter hver behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus eller sirolumus (medicin, der virker dæmpende på immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din læge vil derfor følge behandlingen nøje. 

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Canesten skal anvendes med forsigtighed under graviditet, især i det første trimester af graviditeten og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder. Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet. 

 

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster)). 

 

Amning 

Canesten bør anvendes med forsigtighed under amning og kun på ordination fra lægen, da det har vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres til mælken. 

 

Fertilitet 

Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne på fertiliteten. Dyreforsøg har dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på fertiliteten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør kun færdes i trafikken eller udføre farligt arbejde, når det er sikkert for dig. Nogle lægemidler kan påvirke din evne til at færdes sikkert i trafikken og udføre farligt arbejde. Læs denne indlægsseddel omhyggeligt. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg din læge eller apotekspersonalet. 

 

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Canesten indeholder cetostearylalkohol og benzylalkohol

Canesten vaginalcreme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

Canesten vaginalcreme indeholder også 20 mg benzylalkohol pr. gram. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation.  

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

De angrebne områder omfatter typisk både skeden og de ydre kønsorganer. Både indvendig og udvendig svampeinfektion kan behandles med Canesten 10 mg/g vaginalcreme. 

 

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se punkt 2 under "Graviditet").  

 

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages under menstruation.  

 

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne er forsvundet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 7 dage. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter samråd med lægen. 

 

Behandling af svampeinfektion i skeden  

Voksne og unge over 15 år: 1 fyldt applikator (5 g) indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage i træk. 

 

Vaginalcremen indføres så dybt som muligt i skeden og mest hensigtsmæssigt ved sengetid. Det sker lettest ved at ligge på ryggen med benene let optrukket. 

 

Behandling af svampeinfektion i de ydre kønsorganer  

Voksne og unge over 15 år: Smør vaginalcremen på i et tyndt lag på det angrebne område ved de ydre kønsorganer (kønslæber eller penis). Gentag behandlingen 2-3 gange dagligt i 1-2 uger. 

 

Canesten vaginalcreme er lugtfri og misfarver ikke tøjet. 

Brugsanvisning

 1. Træk først stemplet i applikatoren så langt ud som muligt.
 2. Åbn tuben og sæt applikatoren på tubeåbningen. Hold indføringshylstret trykket godt ned mod tubens åbning, og fyld den helt op med creme ved et let tryk på tuben.
 3. Fjern applikatoren fra tuben, og før den dybt ind i skeden. Det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op. Tryk stemplet helt i bund, så applikatoren tømmes helt, og træk applikatoren ud med stemplet i bund.
 4. Smid applikatoren ud efter brug.

Hvis du har brugt for meget Canesten vaginalcreme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Canesten, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem), hudrødme, afskalning af huden omkring kønsorganerne, blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte 

måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Canesten vaginalcreme 10 mg/g indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol: 1g vaginalcreme indeholder 10 mg clotrimazol. 

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Canesten vaginalcreme er en hvid og uigennemskinnelig creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Tube (aluminium) 50g, med 6 stk. applikatorer af polyethylen til engangsbrug. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AB  

Box 606  

169 26 Solna  

Sverige  

 

www.canesten.dk 

Fremstiller

GP Grenzach Produktions GmbH  

Emil Barell-Strasse 7  

79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst opdateret 07/2020 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...