Buscopan®

overtrukne tabletter 10 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buscopan® 10 mg, overtrukne tabletter  

hyoscinbutylbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Buscopan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den til enhver tid nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buscopan
 3. Sådan skal du tage Buscopan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buscopan virker ved at afslappe mave- og tarmmuskulaturen.
Du kan tage Buscopan til afhjælpning af mavesmerter og ubehag i forbindelse med kramper i maven og tarmene.
Lægen kan have givet dig Buscopan for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage buscopan

Tag ikke Buscopan

 • hvis du er allergisk over for hyoscinbutylbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buscopan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har tarmslyng (ileus)
 • hvis du har en tyktarmslidelse med meget svær forstoppelse (megacolon)
 • hvis du lider af en sjælden form for muskellammelse (myastenia gravis)

 

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet før du tager Buscopan. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • hvis du har grøn stær, som ikke er behandlet eller du har anlæg for grøn stær i familien
 • hvis du oplever øjensmerter/synspåvirkning skal du straks søge læge
 • hvis du lider af svær forstoppelse
 • hvis du har vandladningsbesvær
 • hvis du har dårligt hjerte

Brug af anden medicin sammen med Buscopan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Hvis du sammen med Buscopan tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt, at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende: 

 • mod kvalme (f.eks. metoclopramid)
 • til behandling af asthma
 • til stimulation af hjertet
 • til vesvækkelse
 • til behandling af allergi (antihistaminer)
 • mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (kinidin, disopyramid)
 • til behandling af Parkinsons sygdom (Amantadin)
 • til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (tiotropium, ipratropium)

Brug af Buscopan sammen med mad og drikke

Buscopan kan tages sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Buscopan. 


Graviditet
Du må kun tage Buscopan efter lægens anvisning. 


Amning
Du må kun tage Buscopan efter lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buscopan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Buscopan indeholder saccharose

Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte din læge, før du tager Buscopan. 

3. Sådan skal du tage buscopan

Tag altid Buscopan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

I tilfælde hvor svære, uforklarlige mavesmerter vedvarer eller forværres, eller opstår sammen med symptomer som feber, kvalme, opkastning, ændringer i tarmperistaltik, abdominal ømhed, nedsat blodtryk, besvimelse eller blod i afføringen, bør du øjeblikkeligt søge lægehjælp. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne er:  

1-2 tabletter 3-5 gange daglig. 

Hvis du har taget for mange Buscopan tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, så kontakt lægen, skadestuen eller apoteket. 

 

Tegn på overdosering kan blandt andet være vandladningsbesvær, mundtørhed, hurtig puls, forstoppelse eller forbigående synsforstyrrelser. 

Hvis du har glemt at tage Buscopan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Buscopan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med 

 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000): 

 • Hurtig puls / hurtig hjerterytme - kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Desuden: Hudreaktioner, mundtørhed som kan øge risikoen for huller i tænderne, ændret svedtendens.. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000): 

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Buscopan utilgængeligt for børn.
Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
Tag ikke Buscopan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buscopan 10 mg, overtrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Hyoscinbutylbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, vandfrit; majsstivelse; opløselig stivelse; kolloid silica; vinsyre; stearinsyre; povidon; saccharose; talcum; akaciegummi; titandioxid (E171); macrogol 6000; carnaubavoks og hvid bivoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Buscopan tabletter er en lille rund, hvid tablet. 

 

Pakningsstørrelser: 

Buscopan fås i 20 stk. tabletter og 100 stk. tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S 

Lyngbyvej 2 

2100 København Ø 

Fremstiller

Delpharm Reims  

51100 Reims, Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020. 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...