Calcium-Sandoz®

brusetabletter 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcium-Sandoz® 500 mg brusetabletter  

calciumlactogluconat/calciumcarbonat 

 

Calcium-Sandoz er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Calcium-Sandoz nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz
  3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcium er et vigtigt mineral, som er nødvendigt for dannelsen og vedligeholdelsen af knoglerne. 

 

Calcium-Sandoz er beregnet til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til at forebygge og behandle knogleskørhed (osteoporose). Calcium-Sandoz kan også anvendes sammen med vitamin D3, i behandlingen af engelsk syge (blødgøring af knogler hos børn) og osteomalaci (blødgøring af voksnes knogler). 

 

Calcium absorberes fra mave-tarm-kanalen og fordeles i kroppen gennem blodet. Calcium spiller en vigtig rolle for adskillige krops-funktioner og er nødvendigt for at nerver, muskler og hjertet kan fungere, samt for at blodet kan størkne. Desuden har det indflydelse på virkningen af flere hormoner. Det er derfor vigtigt, at calcium er til stede de rigtige steder og i tilstrækkelige mængder. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Calcium-Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for calciumlacto-gluconat, calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calcium-Sandoz (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af forhøjet indhold af calcium i blodet (hypercalcæmi).
 • hvis du lider af forhøjet udskillelse af calcium i urinen (hypercalciuri).
 • hvis du lider af nyreproblemer f.eks. nyresten (nephrolithias) og calcium aflejring i nyrerne (nephrocalcinosis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Calcium-Sandoz: 

 • Hvis du lider af nyresygdomme, bør du kun anvende dette produkt efter samråd med din læge, især hvis du også tager aluminiumholdige produkter.
 • Tag ikke vitamin D produkter sammen med Calcium-Sandoz uden lægelig vejledning.

Brug af anden medicin sammen med Calcium-Sandoz

Fortæl det altid til lægen eller apoteks-personalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Calcium-Sandoz kan påvirke eller påvirkes af visse andre lægemidler ved samtidig anvendelse. 

 • Kontakt lægen inden du tager Calcium-Sandoz, hvis du er i behandling med hjerteglycosider, thiaziddiuretika eller korticosteroider.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 3 timer efter indtagelse af orale bisphosphonater eller natriumfluorid.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 2 timer efter eller 4 til 6 timer før indtagelse af tetracycliner (antibiotika).

Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke

Calcium-Sandoz bør ikke tages inden for 2 timer før eller efter indtagelse af mad eller drikke, med højt indhold af oxal- eller fytinsyre så som spinat, rabarber og korn. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Ved calciummangel kan Calcium-Sandoz anvendes under graviditet og ved amning. Under normale omstændigheder er et dagligt indtag (inklusive føde og tilskud) på 1000 - 1300 mg calcium tilstrækkeligt for gravide og ammende. Hos gravide og ammende bør det daglige indtag ikke overstige 1500 mg calcium. 


Amning
Calcium går over i modermælk uden at have negativ effekt på det ammede barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Calcium-Sandoz påvirker ikke arbejds-sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Calcium-Sandoz indeholder sorbitol, aspartam og natrium

 • Calcium-Sandoz er velegnet til diabetikere (1 brusetablet indeholder 0,002 kulhydratenheder).
 • Dette lægemiddel indeholder 630 mikrogram sorbitol pr. brusetablet.
 • Dette lægemiddel indeholder 30 mg aspartam (E951) pr. brusetablet. Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt.
 • Dette lægemiddel indeholder 68,45 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 3,4 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz

Tag altid Calcium-Sandoz nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Børn under 2 år: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

 

Børn over 2 år: 1 brusetablet 1 eller 2 gange daglig (svarende til 500-1000 mg calcium). 

 

Voksne: 1 brusetablet 1, 2 eller 3 gange daglig (svarende til 500-1500 mg calcium). 

 

Opløs Calcium-Sandoz i et glas vand (ca. 200 ml) og drik det umiddelbart efter. Brusetabletten må ikke sluges eller tygges. 

 

Calcium-Sandoz kan tages med eller uden mad (se afsnittet ”Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke” for yderligere oplysninger). 

 

Hvor længe skal Calcium-Sandoz tages  

Tag Calcium-Sandoz i den anbefalede daglige dosis, så længe som det er tilrådet af lægen. Da Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til forebyggelse og behandling af knogleskørhed (osteoporose), er det sandsynligt, at behandlingen bliver længere-varende. 

Hvis du har taget for mange Calcium-Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Calcium-Sandoz, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Overdosering af Calcium-Sandoz kan give symptomer som kvalme, opkastning, tørst eller forstoppelse. 

Hvis du har glemt at tage Calcium-Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Akutte allergiske reaktioner så som hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan være alvorlig og medføre synkebesvær og lukning af luftveje.
  STOP straks behandlingen og kontakt lægen, såfremt du oplever nogen af ovenstående bivirkninger.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Kvalme.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse
 • Luft i tarmen.
 • Opkastning.
 • Kløe, rødmen eller brændende fornemmelse i huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Usædvanlig høje koncentrationer af calcium i blodet (hypercalcæmi), symptomerne herpå kan være kvalme, opkastning, tørst eller usædvanlig højt indhold af calcium i urinen (hypercalciuri), som kan forårsage nyresten.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted. www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Calcium-Sandoz utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Calcium-Sandoz i original emballage.
 • Hold plastrøret tæt lukket.
 • Brug ikke Calcium-Sandoz, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calcium-Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: Calciumlactogluconat og calciumcarbonat. Hver brusetablet indeholder 1132 mg calciumlactogluconat og 875 mg calciumcarbonat (svarende til 500 mg calcium).
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre (fint granulat), orange aroma (indeholdende: orangeolie, maltodextrin, gummi arabicum, sorbitol (E 420), dextrose), aspartam (E951), macrogol 6000 og natriumhydrogencarbonat.

Udseende og pakningsstørrelse:

Udseende 

Calcium-Sandoz er en hvid, rund, flad og skråkantet brusetablet med en karakteristisk appelsinduft. 

 

Pakningsstørrelse 

Calcium-Sandoz findes i pakningsstørrelserne 16, 20, 2 x 15, 90 og 100 brusetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af:  

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...