Dalacin C

vaginalcreme 20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® C 20 mg/g vaginalcreme  

clindamycin 

 

Dalacin® er et registreret varemærke, som tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC, a limited liability company of the State of Delaware 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin C til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin C
 3. Sådan skal du bruge Dalacin C
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin C vaginalcreme er et antibiotikum, der stopper bakteriers vækst.  

Du kan bruge Dalacin C vaginalcreme mod bakteriel betændelse i skeden.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin C

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dalacin C:

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin, hårdfedt (et hjælpestof i stikpiller) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin C (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dalacin C, hvis du: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du bruger Dalacin C, eller op til 2 måneder efter du har stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning.
 • har eller har haft en form for inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).
 • får kløe og svie i skeden, ofte i kombination med et hvidt udflåd. Det kan være tegn på en svampeinfektion, som Dalacin C ikke virker mod.

 

Du skal være opmærksom på følgende: 

 • Du bør ikke have samleje eller bruge andre produkter i skeden (tamponer eller udskylning) under behandlingen med Dalacin C vaginalcreme.
 • Du bør ikke bruge Dalacin C samtidig med kondom eller pessar, da indholdsstofferne i Dalacin C kan ødelægge gummiet, så præventionen ikke virker.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin C

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl lægen, hvis du samtidig bruger: 

 • Muskelafslappende medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Dalacin C. Tal med lægen. 


Amning
Erfaringerne med Dalacin C vaginalcreme er begrænsede, og det vides ikke, om Dalacin C går over i modermælken. Dalacin C kan medføre diarré, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Du bør derfor ikke bruge Dalacin C, hvis du ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dalacin C vaginalcreme indeholder benzyl-alkohol, propylenglycol (E 1520) og cetostearylalkohol

Dalacin C vaginalcreme indeholder 50 mg benzylalkohol pr. dosis (5 g). Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation.
Dalacin vaginalcreme indeholder desuden 250 mg propylenglycol pr. dosis (5 g). Propylenglycol kan give irritation af huden. Dalacin vaginalcreme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Dalacin C

Brug altid Dalacin C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 1 fyldt applikator (5 gram) i skeden til natten i 3-7 på hinanden følgende dage. 

Brugsanvisning:

1 tube Dalacin C vaginalcreme og 7 plastikapplikatorer (sprøjter) følger med denne pakning.  

Applikatorerne bruges til at indføre cremen i skeden. 

 1. Skru låget af tuben og sæt en plastikapplikator fast på gevindet.
 2. Tryk forsigtigt cremen ned i applikatoren. Applikatoren er fyldt, når stemplet er helt ude.
 3. Fjern applikatoren fra tuben og skru låget på igen.
  Dalacin C Paranova Danmark A/S vaginalcreme 20 mg/g
 4. Læg dig på ryggen og før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt. Tryk forsigtigt stemplet i bund.
 5. Træk forsigtigt applikatoren ud af skeden. Applikatoren smides bort.
  Dalacin C Paranova Danmark A/S vaginalcreme 20 mg/g

Hvis du har brugt for meget Dalacin C

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Dalacin C, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Dalacin C

Du må aldrig tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige behandling næste dag ved sengetid. 

Hvis du holder op med at bruge Dalacin C

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Unormalt fødselsforløb.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Svampeinfektion, kan være alvorligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Forhøjet stofskifte (hyperthyreoidisme).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Svampeinfektion i skeden (vulvovaginal candidiasis).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svampeinfektion.
 • Betændelse og smerter i og omkring skeden.
 • Kløe, udflåd fra skeden (vaginitis).
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning, forstoppelse.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Udslæt.
 • Urinvejsinfektion.
 • Sukker i urinen, skummende urin pga. æggehvidestof i urinen.
 • Smerter, varme og hævelser pga. betændelse.
 • Betændelse i øvre luftveje (næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber). Øvre luftveje består af strubehoved og luftrøret med sine forgreninger og slutter i lungealveolerne.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Rygsmerter.
 • Uregelmæssig og kraftig blødning.
 • Kløe (andre steder end skeden).
 • Menstruationsforstyrrelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Bakteriel infektion.
 • Overfølsomhed.
 • Svimmelhed (vertigo).
 • Næseblod.
 • Dårlig ånde.
 • Luftafgang fra tarmen, oppustet/udspilet mave.
 • Bækkensmerter.
 • Rødme og kløe i de ydre kønsorganer.
 • Rødmen af huden, nældefeber.
 • Smerter og svien ved vandladning.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): 

 • Maveproblemer.
 • Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer.
 • Smerter i forbindelse med ægløsning (endometriose).
 • Smerter, hævelse pga. betændelse.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Svamp/svampeinfektion i huden.

 

Dalacin C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urin- og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Dalacin C utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke nedfryses.
 • Brug ikke Dalacin C efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin C indeholder:

 • Aktivt stof: Clindamycin 20 mg/g som clindamycinphosphat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanmonostearat, polysorbat 60, propylenglycol (E 1520), stearinsyre, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, paraffinolie, benzylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin C vaginalcreme er en hvid, halvfast creme. 

Dalacin C vaginalcreme findes i pakninger, der indeholder 1 tube á 40 g creme vedlagt 7 applikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...