Mezavant

enterodepottabletter 1200 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mezavant® 1200 mg enterodepottabletter  

mesalazin 

 

Mezavant® er et registreret varemærke, der tilhører Nogra Pharma Limited. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mezavant til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mezavant
 3. Sådan skal du tage Mezavant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Farmakoterapeutisk klassifikation: Aminosalicylsyre og lignende stoffer. 

 

Mezavant enterodepottabletter indeholder det aktive stof mesalazin, som er et antiinflammatorisk lægemiddel til behandling af ulcerøs colitis.  

 

Ulcerøs colitis er en sygdom i tyktarm og rektum (endetarm), hvor tarmens slimhinde bliver rød og hævet (inflammeret), hvilket resulterer i symptomer bestående af hyppig og blodig afføring samt mavekramper. 

 

Når Mezavant gives til behandling af en akut episode af ulcerøs colitis, virker det på hele tyktarmen og endetarmen for at behandle inflammationen og reducere symptomerne. Tabletterne kan også bruges til at forebygge nye episoder af ulcerøs colitis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mezavant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mezavant, hvis du:

 • er allergisk (overfølsom) over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mezavant (angivet i punkt 6)
 • er allergisk (overfølsom) over for en gruppe af lægemidler kaldet salicylater (som inkluderer aspirin)
 • har alvorlige nyre- eller leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mezavant, hvis du: 

 • har nyre- eller leverproblemer
 • tidligere har haft hjertebetændelse (som kunne være et resultat af en infektion i hjertet)
 • tidligere har udvist overfølsomhed overfor sulfasalazin (et andet lægemiddel til behandling af ulcerøs colitis)
 • har en forsnævring eller blokade i maven eller tarmsystemet
 • du har lungeproblemer.

 

Din læge vil muligvis tage prøver af din urin og dit blod inden behandlingen med Mezavant og regelmæssigt under behandlingen for at kontrollere, at dine nyrer og din lever fungerer godt, og at dit blod er sundt. 


Der kan udvikles nyresten ved anvendelse af mesalazin. Symptomerne kan være smerter i siden af maven og blod i urinen. Sørg for at drikke tilstrækkeligt med væske under behandling med mesalazin. 

Børn og unge

Mezavant anbefales ikke til børn under 18 år på grund af manglende data vedrørende sikkerheden og effekten. 

Brug af anden medicin sammen med Mezavant

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Undersøgelser har vist, at Mezavant ikke påvirker virkningen af følgende antibiotika, der bruges til behandling af infektioner: amoxicillin, metronidazol eller sulfamethoxazol. 


Mezavant kan dog agere sammen med visse andre lægemidler. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Mesalazin eller sulfasalazin (til behandling af ulcerøs colitis).
 • Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (for eksempel lægemidler som indeholder aspirin, ibuprofen eller diclofenac).
 • Azathioprin eller 6-mercaptopurin eller anden medicin, der vides at påvirke knoglemarvens funktion (kaldet “immunosupprimerende” medicin, som nedsætter aktiviteten af din krops immunsystem). Knoglemarv er det blodcelleproducerende væv, der findes inden i knoglerne.
 • Antikoagulantia af coumarin-typen (medicin, som øger den tid, det tager for dit blod at størkne), f.eks. warfarin.

Brug af Mezavant sammen med mad og drikke

Mezavant skal tages i forbindelse med et måltid på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne skal synkes hele og må ikke knuses eller tygges. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Da mesalazin passerer moderkagen under graviditet og udskilles i små mængder i modermælk, skal du kun bruge Mezavant under graviditet og amning, hvis din læge har bedt dig om det.
Bivirkninger (inklusive lavt blodcelle tælling (hvide blodceller, røde blodceller og blodplader)) blev indberettet hos spædbørn født af mødre, der havde taget Mezavant under graviditeten. Der er indberetninger om diarré hos nyfødte ammende spædbørn, med mødre, der fik Mezavant. 


Påvirkning af laboratorieprøver

Hvis du får taget urinprøver, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller sygeplejersken, at du tager eller for nylig har taget dette lægemiddel, da det kan påvirke nogle resultater. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Mezavant påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Mezavant indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. maksimal anbefalet dosis (4 tabletter), dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

3. Sådan skal du tage Mezavant

Tag altid Mezavant nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis til voksne er 2,4 g til 

4,8 g (to til fire tabletter) én gang dagligt ved akutte episoder af ulcerøs colitis. Hvis du tager den højeste dagsdosis på 4,8 g/dag, skal effekten af behandlingen evalueres efter 8 ugers behandling. Når dine symptomer er væk og for at forhindre en gentagelse, bør din læge anbefale dig at tage en dosis på 2,4 g (to tabletter) én gang dagligt. 

 

Husk at tage dine tabletter i forbindelse med et måltid på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne skal synkes hele og må ikke knuses eller tygges. 

 

Du skal sørge for at drikke tilstrækkelig væske, mens du tager dette lægemiddel, så du hele tiden er velhydreret, især efter alvorlige eller længerevarende episoder med opkastning og/eller diarré, høj feber eller kraftig sved. 

 

Brug til børn og unge 

Da der ikke foreligger tilstrækkelig information om sikkerhed og effektivitet, anbefales Mezavant ikke til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Mezavant

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Mezavant, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Mezavant, kan du opleve et eller flere af de følgende symptomer: tinnitus (ringen for ørerne), svimmelhed, hovedpine, forvirring, døsighed, stakåndethed, overdrevent væsketab (i forbindelse med sved, diarré og opkastning), lavt blodsukker (som kan forårsage svimmelhed), hurtig vejrtrækning, ændringer i blodets kemi og forøget kropstemperatur. 

 

Kontakt din læge, apotekspersonalet eller skadestuen med det samme, hvis du tager for mange tabletter. Medbring din pakke med tabletter. 

Hvis du har glemt at tage Mezavant

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Det er vigtigt, at du tager dine Mezavant tabletter hver dag, selvom du ikke har symptomer på ulcerøs colitis. Tag altid tabletter svarende til hele ordinationsperioden. 

 

Hvis du glemmer at tage dine tabletter, så tag dem som sædvanligt den næste dag. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Mezavant

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til din læge 

 • Hvis du får symptomer såsom krampeagtige, alvorlige mavesmerter, blodige eller hyppige afføringer (diarré), feber, hovedpine eller udslæt. Disse symptomer kan være tegn på akut intolerans-syndrom, som kan forekomme under en akut episode af ulcerøs colitis. Det er en alvorlig tilstand, der forekommer sjældent, men som betyder, at din behandling straks skal stoppes.
 • Hvis der opstår uforklarlige blå mærker (uden skade), udslæt, anæmi (træthedsfølelse, svaghed, bleghed, specielt på læber, negle og indersiden af øjenlåg), feber (høj temperatur), ondt i halsen eller usædvanlig blødning (for eksempel næseblod).
 • Hvis du udvikler en allergisk hævelse på tunge, læber og rundt om øjnene.
 • Hvis du udvikler et øget tryk i hjernen, der giver hovedpine, der kan opstå bagved øjnene og blive værre, når du bevæger øjnene, med sløret eller nedsat syn, dobbeltsyn, lysglimt, problemer med at se til siden og kortvarigt eller permanent synstab. Disse symptomer kan være forbundet med svimmelhed, kvalme, opkastning, ringen for ørerne.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Ændringer i blodtryk, Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Flatulens (luft i maven).
 • Kvalme.
 • Oppustet mave eller smerter i maven.
 • Betændelse, der medfører mavepine eller diarré.
 • Diarré.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Opkastning.
 • Unormal leverfunktionstest.
 • Kløe.
 • Udslæt.
 • Ledsmerter.
 • Rygsmerter.
 • Svaghed og ekstrem træthed.
 • Feber (høj temperatur).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter): 

 • En reduktion af blodplader, hvilket forøger risikoen for blødning og blå mærker. Kontakt læge eller skadestue.
 • Svimmelhed.
 • Søvnighed eller træthed.
 • Rysten eller dirren.
 • Ørepine.
 • Hjertebanken. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ondt i halsen.
 • Betændelse af bugspytkirtlen (som viser sig ved smerter i den øvre abdomen og ryg og kvalme).
 • Polyp i endetarmen (en vækst i endetarmen som ikke er kræft, som giver symptomer som f.eks. forstoppethed og blødning).
 • Akne.
 • Hårtab.
 • Muskelsmerter.
 • Nældefeber.
 • Hævet ansigt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Nyresvigt.
 • Kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket gør det mere sandsynligt, at man får infektioner.
 • Øget følsomhed i huden over for solen og ultraviolet lys (lysfølsomhed).

 

Følgende bivirkninger er indberettet, men det vides ikke nøjagtigt, hvor ofte de forekommer. 

 • Kraftig reduktion af blodlegemerne, hvilket kan forårsage svaghed eller blå mærker.
 • Nedsat antal blodceller.
 • Allergisk reaktion (overfølsomhed).
 • Alvorlig allergisk reaktion, der medfører åndedrætsbesvær eller svimmelhed. Ring 112.
 • Alvorlig sygdom med dannelse af blærer i hud, mund, øjne og kønsdele.
 • Allergisk reaktion, der medfører udslæt i huden, feber og betændelse i indre organer.
 • Neuropati (abnorme eller ødelagte nerver som giver følelsesløshed og prikkende fornemmelse).
 • Hjertebetændelse og hjertehindebetændelse.
 • Lungebetændelse.
 • Vejrtrækningsbesvær eller hiven efter vejret.
 • Galdesten.
 • Hepatitis (leverbetændelse som giver influenzalignende symptomer og gulsot).
 • Allergisk hævelse af tunge, læber og rundt om øjne.
 • Hudrødmen.
 • Hududslæt, typisk i ansigtet.
 • Hudfølsomhed over for sollys sammen med ledsmerter.
 • Gigt.
 • Træthed og en generel utilpashed.
 • Nyreproblemer (såsom betændelse og ardannelse på nyrer).
 • Reversibelt fald i spermproduktionen.
 • Nyresten og dermed forbundne nyresmerter.

 

Tal med lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mezavant utilgængeligt for børn.
 • Opbevares ved temperaturer under 25 °C.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Mezavant efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mezavant indeholder:

 • Aktivt stof: Mesalazin 1200 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne
  : Carmellosenatrium, carnaubavoks, stearinsyre, kolloid silica, natriumstivelsesglycolat (type A), talcum og magnesiumstearat.
  Filmovertræk
  : Talcum, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:1), methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2), triethylcitrat, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172) og macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser:

Mezavant er ovale rød-brune enterodepottabletter påstemplet S476. 

 

Mezavant leveres i folie blisterpakninger pakket i kartonæsker og findes i pakningsstørrelsen 60 enterodepottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...