Ulprix

enterotabletter 40 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ulprix 40 mg enterotabletter  

Pantoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ulprix til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ulprix
 3. Sådan skal du tage Ulprix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ulprix indeholder det aktive stof pantoprazol. 

 

Ulprix er en selektiv ”syrepumpehæmmer”, der virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre.  

Ulprix bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarm-sygdomme. 

 

Ulprix bruges til behandling af voksne og unge over 12 år til: 

 • reflukssygdom, som er betændelse i spiserøret på grund af tilbageløb af mavesyre til spiserøret.

 

Ulprix bruges til behandling af voksne til: 

 • infektion med bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår på tolvfingertarmen eller mavesår i kombination med 2 slags antibiotika (eradikationsterapi). Formålet er at behandle bakterieinfektionen og på denne måde nedsætter risikoen for tilbagevenden af sår på tolvfingertarmen eller mavesår.
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
 • Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet produktion af mavesyre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ulprix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ulprix

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ulprix (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for medicin, som indeholder andre syrepumpehæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ulprix: 

 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Tal med lægen hvis du tidligere har haft problemer med din lever. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer hyppigere, specielt hvis du er i langtidsbehandling med Ulprix. Ved forhøjelse af dine leverenzymer skal behandlingen stoppes.
 • hvis du i forvejen har lavt indhold af B12-vitamin i kroppen eller har risiko for at få B12- vitaminmangel og skal tage Ulprix i lang tid. Som alle syrehæmmende lægemidler kan Ulprix medføre nedsat optagelse af B12-vitamin.
 • hvis du tager hiv-proteasehæmmere, såsom atazanavir (til behandling af hiv), samtidig med pantoprazol, skal du spørge din læge til råds.
 • hvis du tager protonpumpehæmmere som Ulprix, især over en periode på mere end et år, kan du have en let øget risiko for brud på hoften, håndleddet eller rygsøjlen. Fortæl det til din læge, hvis du har osteoporose (knogleskørhed), eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for knogleskørhed).
 • hvis du tager Ulprix i mere end 3 måneder, er der risiko for, at magnesiumindholdet i dit blod kan falde. Lavt niveau af magnesium kan give symptomer som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed eller øget hjerterytme. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks fortælle det til din læge. Lavt niveau af magnesium kan også føre til en reduktion af kalium- eller calciumniveauer i blodet. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dit magnesiumniveau.
 • hvis du nogensinde har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel, som Ulprix, der reducerer mavesyre.
 • hvis du får udslæt på huden, især i områder der er udsat for sol, skal du hurtigst muligt fortælle det til din læge, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Ulprix. Husk også at nævne andre negative virkninger, såsom ledsmerter.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

 

Kontakt straks din læge, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, før eller efter du har taget medicinen, da det kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom:  

 • utilsigtet vægttab
 • opkastning, især ved gentagelse
 • blodig opkast, dette kan ligne mørkt kaffegrums i dit opkast
 • blod i afføringen, der kan være sort eller tjærefarvet
 • synkebesvær eller smerte, når du synker
 • du ser bleg ud og føler dig svag (blodmangel)
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da behandling med Ulprix er forbundet med en let øget risiko for diarré, som skyldes infektion i mave-tarm-kanalen.

 

Din læge kan beslutte, at henvise dig til yderligere undersøgelse for at udelukke ondartet sygdom, da pantoprazol kan lindre symptomer på kræft og dermed forsinke at sygdommen opdages. Hvis dine symptomerne fortsætter på trods af behandlingen, vil lægen overveje at foretage yderligere undersøgelser. 


Hvis du er i langtidsbehandling med Ulprix (mere end 1 år) vil din læge formodentlig indkalde dig til regelmæssig kontrol. Du skal holde øje med alle nye eller uventede symptomer og fortælle det, når du kommer til lægen. 

Børn og unge

Ulprix anbefales ikke til børn, da det er uvist, om det virker hos børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Ulprix

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Dette skyldes, at Ulprix kan påvirke virkningen af andre lægemidler, så fortæl det til din læge, hvis du tager: 

 • medicin, såsom ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner) eller erlotinib (bruges til behandling af visse typer af kræft), da Ulprix kan medføre, at disse og andre lægemidler ikke virker efter hensigten.
 • warfarin og phenprocoumon, som virker blodfortyndende og forebygger blodpropper. Du skal muligvis have foretaget yderligere prøver.
 • medicin til behandling af hiv-infektion, såsom atazanavir.
 • methotrexat (bruges til behandling af gigt, psoriasis og kræft). Hvis du tager methotrexat kan din læge vælge at stoppe behandlingen med Ulprix midlertidigt, da pantoprazol kan øge niveauet af methotrexat i blodet.
 • fluvoxamin (bruges til behandling af depression og andre psykiatriske sygdomme) - Hvis du tager fluvoxamin, vil din læge muligvis reducere din dosis.
 • rifampicin (bruges til behandling af infektioner).
 • prikbladet perikon (Hypericum Perforatum) (bruges til behandling af mild depression).

Graviditet og amning

Erfaringen med anvendelse af pantoprazol til gravide er utilstrækkelig. Der er rapporteret om udskillelse af pantoprazol i modermælk hos mennesker. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du må kun tage dette lægemiddel, hvis din læge har vurderet, at fordelene for dig er større end den potentielle risiko for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ulprix påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Hvis du oplever bivirkninger, såsom svimmelhed eller synsforstyrrelser, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Ulprix

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sådan skal du tage tabletterne

Tag tabletterne 1 time før et måltid uden at tygge eller knuse dem, og slug dem hele sammen med vand. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge over 12 år: 

 

Behandling af refluksygdom (betændelse i spiserøret):  

Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt. Din læge kan vælge at øge dosis til 2 tabletter dagligt.  

Behandlingsperioden for betændelse i spiserøret er normalt mellem 4 og 8 uger. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. 

 

Voksne: 

 

Behandling af infektion med bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår på tolvfingertarmen eller mavesår i kombination med 2 slags antibiotika (eradikationsterapi)  

1 tablet 2 gange dagligt sammen med to slags antibiotika-tabletter, enten amoxicillin, clarithromycin og metronidazol (eller tinidazol), der tages 2 gange dagligt samtidig med Ulprix-tabletten. Tag den første Ulprix-tablet 1 time før morgenmaden, og den anden Ulprix-tablet 1 time før aftensmaden. Følg lægens anvisninger og læs indlægssedlerne for de to antibiotika. Behandlingen varer normalt 1 til 2 uger. 

 

Behandling af mavesår og sår på tolvfingertarmen  

Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt. Din læge kan beslutte at fordoble den daglige dosis. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Behandlingsperioden for mavesår er normalt mellem 4 og 8 uger. Behandlingsperioden for sår på tolvfingertarmen er normalt mellem 2 og 4 uger. 

 

Langtidsbehandling af Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstande med forhøjet produktion af mavesyre  

Den anbefalede startdosis er 2 tabletter dagligt. 

Tag de 2 tabletter 1 time før et måltid. Din læge kan senere justere din dosis, afhængigt af hvor meget mavesyre, du danner. Hvis du har fået ordineret mere end 2 tabletter dagligt, skal du tage tabletterne 2 gange dagligt. 

Hvis din læge ordinerer mere end 4 tabletter dagligt, vil du få fortalt præcis, hvornår du skal stoppe behandlingen. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion  

Tag ikke Ulprix til behandling af bakterien Helicobacter pylori, hvis du har nedsat nyrefunktion. 

 

Patienter med nedsat leverfunktion  

Hvis du har svært nedsat leverfunktion, må du ikke tage mere end en 20 mg tablet dagligt (til dette formål findes der tabletter indeholdende 20 mg pantoprazol). 

 

Hvis du har moderat eller svært nedsat leverfunktion, må du ikke tage Ulprix til behandling af bakterien Helicobacter pylori

 

Børn og unge  

Disse tabletter anbefales ikke til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for mange Ulprix enterotabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ulprix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Ulprix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Ulprix

Du må ikke holde op med at tage disse tabletter uden at tale med lægen eller apotekspersonalet først.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage tabletterne og kontakte lægen eller skadestuen på det nærmeste hospital:

Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Hævelse af tungen og/eller svælget, synkebesvær, nældefeber, vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), voldsom svimmelhed med meget hurtig hjerterytme og kraftige svedeture. 

 

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data): Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, afskalning af huden (herunder mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-Johnson syndrom, Lyell syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed.  

 

Andre alvorlige tilstande (hyppighed ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data): Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (alvorlig leverskade, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse), der kan medføre nyresvigt.  

 

Andre bivirkninger omfatter:  

 • Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):
  Godartede polypper i maven.
 • Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
  Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mundtørhed, smerter og ubehag i maven, hududslæt, eksem, hudafskalning, kløe, svaghedsfornemmelse, udmattelse eller generelt ubehag, søvnforstyrrelser, brud på hofte, håndled eller rygsøjle.
 • Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):
  Smagsforstyrrelser eller tab af smagssansen, synsforstyrrelser såsom sløret syn, nældefeber, ledsmerter, muskelsmerter, ændringer i kropsvægt, forhøjet kropstemperatur, høj feber, hævelse af hænder og fødder, allergiske reaktioner, depression, udvikling af bryster hos mænd.
 • Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):
  Desorientering.
 • Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):
  Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter, som tidligere har haft disse symptomer), nedsat natriumniveau i blodet, nedsat magnesiumniveau i blodet (se punkt 2), følelse af snurren, prikken og stikken, brændende fornemmelse eller følelsesløshed, udslæt eventuelt med ledsmerter, betændelse i tyktarmen som medfører vedvarende vandtynd diarré.

Bivirkninger, bestemt ved blodprøver:

 • Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
  Forhøjede leverenzymer.
 • Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):
  Forhøjet bilirubinniveau, forhøjet fedtindhold i blodet, kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer forbundet med høj feber.
 • Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):
  Et fald i antallet af blodplader, hvilket kan medføre, at du bløder eller får blå mærker oftere end normalt, en reduktion i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan medføre, at du oftere får infektioner, samtidig unormal reduktion i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ulprix indeholder:

 • Aktivt stof: Pantoprazol (som pantoprazol natriumsesquihydrat).
 • Hver tablet indeholder 40 mg pantoprazol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mannitol (E421), vandfri natriumcarbonat, natriumstivelsesglycolat (type A), basisk butyleret methacrylat copolymer, calciumstearat
  Sub-overtræk: Opadry white OY-D-7233 (hypromellose, titandioxid E71, talcum, macrogol 400, natriumlaurylsulfat).
  Film-overtræk: Kollicoat MAE 30 DP, gul (methacrylsyre-ethylacrylat copolymer, propylenglycol, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Ellipseformet, bikonveks, mørkegul enterotablet. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Arzneimittel GmbH  

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,  

Tyskland 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB  

Skeppsbron 5, vån 4 

211 20 Malmö  

Sverige 

 

Fremstiller:

Balkanpharma - Dupnitsa AD  

Samokovsko Schosse Str. 3  

Dupnitsa 2600 

Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...