Pelmeg®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg

Mundipharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pelmeg 6 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

pegfilgrastim 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Pelmeg til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Pelmeg
 3. Sådan skal De bruge Pelmeg
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

Pelmeg indeholder det aktive stof pegfilgrastim. Pegfilgrastim er et protein, der produceres ved hjælp af bioteknologi i bakterier, der kaldes for E. coli. Det tilhører en gruppe proteiner, der hedder cytokiner, og ligner meget et naturligt protein (granulocytkoloni-stimulerende faktor), som kroppen selv producerer. 

 

Pelmeg anvendes til voksne patienter til at reducere varigheden af neutropeni (få hvide blodlegemer) og forekomsten af febergivende neutropeni (få hvide blodlegemer og feber), der kan forårsages af anvendelsen af cytotoksisk kemoterapi (lægemiddel der ødelægger hurtigt voksende celler). Hvide blodlegemer er vigtige, idet de hjælper Deres krop med at bekæmpe infektion. Disse celler er meget modtagelige for effekterne af kemoterapi, hvilket kan medføre, at antallet af disse celler i Deres krop mindskes. Hvis antallet af hvide blodlegemer falder til et lavt niveau, er der risiko for, at der ikke er nok celler tilbage i kroppen til at bekæmpe bakterier, og De kan have en øget risiko for infektion. 

 

Deres læge har ordineret Pelmeg til Dem for at støtte Deres knoglemarv (hvor blodceller dannes) til at producere flere hvide blodlegemer, der hjælper Deres krop med at bekæmpe infektion. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Pelmeg

Brug ikke Pelmeg hvis

 • De er allergisk over for pegfilgrastim, filgrastim, proteiner stammende fra E. coli, eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger Pelmeg: 

 • hvis De får en allergisk reaktion, herunder svaghedsfølelse, blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hævelse i ansigtet (anafylaksi), rødme, hududslæt og kløende områder på huden
 • hvis De får hoste, feber og åndedrætsbesvær. Det kan være et tegn på shocklunge (ARDS)
 • hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger eller en kombination af disse bivirkninger:
  • hævelse eller oppustethed, som kan være forbundet med sjældnere vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed
   Dette kan være symptomer på en tilstand, der kaldes for “kapillærlækage-syndrom“, som får blodet til at lække fra de små blodkar ud i kroppen. Se afsnit 4
 • hvis De får smerter øverst i maveregionen eller smerter ved det nederste af skulderen. Det kan være tegn på problemer med milten (forstørret milt)
 • hvis De for nylig har haft en alvorlig lungebetændelse (pneumoni), væske i lungerne (lungeødem), inflammation (betændelseslignende reaktion) i lungerne (interstitiel lungesygdom) eller De har fået taget røntgenbilleder af brystet, der viste unormale forhold (lungeinfiltration)
 • hvis De er klar over, at De har ændrede blodtal (for eksempel en stigning i hvide blodlegemer eller blodmangel (anæmi)) eller fald i antallet af blodplader, hvilket reducerer blodets evne til at størkne (trombocytopeni). Deres læge vil muligvis overvåge Dem nøjere.
 • hvis De har seglcelleanæmi. Deres læge vil muligvis overvåge Deres tilstand nøjere
 • hvis De pludselig får symptomer på allergi, for eksempel udslæt, kløe eller kløende udslæt på huden (nældefeber), hævelse i ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, kan det være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.
 • Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis De oplever disse symptomer.

 

Deres læge vil regelmæssigt kontrollere Deres blod og urin, da Pelmeg kan beskadige de bittesmå filtre i nyrerne (glomerulonefritis). 


Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom) ved brug af Pelmeg. Hold op med at bruge Pelmeg, og søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis De bemærker et eller flere af de symptomer, der er beskrevet i afsnit 4


Tal med Deres læge om risikoen for at udvikle kræft i blodet. Hvis De udvikler kræft i blodet, eller det er sandsynligt, at De vil gøre det, bør De ikke bruge Pelmeg, medmindre Deres læge sagt, at De skal gøre det. 

Manglende virkning af pegfilgrastim

Hvis De oplever tab af virkningen af pegfilgrastim, eller hvis virkningen ikke opretholdes, vil Deres læge undersøge grunden til det, for eksempel om De har udviklet antistoffer, der kan neutralisere pegfilgrastims aktivitet. 

Brug af anden medicin sammen med Pelmeg

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. Pelmeg er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De: 

 • er gravid,
 • har mistanke om, at De er gravid, eller
 • planlægger at blive gravid.

 

De skal informere Deres læge, hvis De bliver gravid, mens De er i behandling med Pelmeg.  

 

Medmindre Deres læge har sagt andet, skal De holde op med at amme, hvis De bruger Pelmeg.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pelmeg har ingen eller kun ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Pelmeg indeholder sorbitol (E 420) og natriumacetat

Dette lægemiddel indeholder 30 mg sorbitol i hver fyldte injektionssprøjte, svarende til 50 mg/ml. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 g) natrium pr. 6 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

3. Sådan skal De bruge Pelmeg

Pelmeg er beregnet til voksne fra 18 år og opefter. 

 

Brug altid Pelmeg nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, bør De spørge lægen eller apotekspersonalet. Den normale dosis er én 6 mg subkutan indsprøjtning (indsprøjtning under huden) ved anvendelse af en fyldt injektionssprøjte. Indsprøjtningen bør gives mindst 24 timer efter Deres sidste dosis kemoterapi ved afslutningen af hver kemoterapi-cyklus. 

 

Ryst ikke Pelmeg kraftigt, da dette kan påvirke virkningen. 

Hvis De selv skal foretage indsprøjtning med Pelmeg

Deres læge kan beslutte, at det vil være praktisk for Dem, hvis De selv indsprøjter Pelmeg. Deres læge eller sygeplejerske vil vise Dem, hvordan De tager en indsprøjtning. Prøv ikke selv at indsprøjte, hvis De ikke er blevet undervist heri. 

 

Læs sidste afsnit i denne indlægsseddel for at få yderligere vejledning i, hvordan De selv indsprøjter Pelmeg. 

Hvis De har brugt for meget Pelmeg

Kontakt Deres læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De har brugt for meget Pelmeg. 

Hvis De har glemt at indsprøjte Pelmeg

Hvis De har glemt en dosis Pelmeg, kontakt da Deres læge for at aftale, hvornår De skal indsprøjte den næste dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl det straks til Deres læge, hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • hævelse eller opsvulmethed, der kan være forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, opsvulmet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer opstår generelt hurtigt.

Det kan være symptomer på en ikke almindelig tilstand (kan ramme op til 1 ud af 100 personer), der kaldes for ”kapillærlækage-syndrom”, som medfører, at der siver blod fra de små blodkar ud i kroppen. Denne tilstand kræver øjeblikkelig behandling. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan ramme flere end 1 ud af 10 personer):  

 • smerter i knoglerne. Deres læge vil fortælle Dem, hvad De kan tage for at lindre knoglesmerterne.
 • kvalme og hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 10 personer):  

 • smerte ved injektionsstedet.
 • generel ømhed og smerter i led og muskler.
 • der kan forekomme forandringer i blodet, men de vil blive opdaget ved de rutinemæssige blodprøver. Antallet af hvide blodlegemer kan blive kortvarigt forøget. Antallet af blodplader kan blive reduceret, hvilket kan medføre blå mærker.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 100 personer):  

 • allergi-lignende reaktioner, herunder rødmen, hududslæt og kløende hævelser af huden
 • alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylaksi (svaghed, blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hævelse i ansigtet).
 • forstørret milt.
 • bristet milt (miltruptur). Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige. Det er vigtigt, at De kontakter lægen med det samme, hvis De får smerter i den øverste venstre side af maven eller op mod venstre skulder, da dette kan skyldes problemer med milten.
 • åndedrætsproblemer. Hvis De får hoste, feber og åndedrætsbesvær, skal De kontakte lægen.
 • Sweets syndrom (blommefarvede, hævede og smertefulde læsioner på lemmer og nogle gange i ansigtet og på halsen i forbindelse med feber) er forekommet, men kan være forårsaget af andre faktorer.
 • kutan vaskulitis (irritation eller betændelse i blodkarrene i huden).
 • beskadigelse af de bittesmå filtre i nyrerne (glomerulonefritis).
 • rødme på injektionsstedet.
 • ophostning af blod (hæmoptyse)

 

Sjældne bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se afsnit 2.
 • blødning fra lungen (pulmonal blødning)
 • Stevens-Johnsons syndrom, som kan vise sig som rødlige pletter, der ligner målskiver eller cirkler og ofte har blærer i midten, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, øjnene eller på kønsorganerne, og som eventuelt starter med feber eller influenzalignende symptomer. Hold op med at bruge Pelmeg, hvis De udvikler disse symptomer, og søg øjeblikkeligt lægehjælp eller kontakt Deres læge. Se også afsnit 2.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 


Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og på injektionssprøjtens etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2º C - 8º C). 

 

De må tage Pelmeg ud af køleskabet og opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 30º C) i højst 4 dage. I det øjeblik en sprøjte tages ud af køleskabet, og har nået stuetemperatur (ikke over 30º C), skal den anvendes inden for 4 dage eller bortskaffes. 

 

Må ikke nedfryses. Pelmeg kan bruges, hvis det utilsigtet fryses i 2 perioder, hver under 72 timer.  

 

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis De bemærker, at det er grumset eller at der er partikler i det. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pelmeg indeholder:

 • Aktivt stof: pegfilgrastim. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml opløsning.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker. Se afsnit 2.

Udseende og pakningsstørrelser

Pelmeg er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte (6 mg/0,6 ml). 

 

Hver pakning indeholder 1 fyldt injektionssprøjte af glas med en påsat kanyle af rustfrit stål og kanylehætte. Sprøjten leveres med en automatisk kanylebeskyttelse. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Mundipharma Biologics S.L.  

Calle García Ximénez, nº3-1º  

31002 Pamplona (Navarra)  

Spanien 

Fremstiller:

PharmaKorell GmbH 

Marie-Curie-Strasse 8 

79539 Lörrach Tyskland 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Mundipharma A/S  

Tlf: + 45 45 17 48 00 

mundipharma@mundipharma.dk 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysnisnger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 


[QR code www.pelmeg.eu] 

Brugervejledning

Brugervejledning: 

 

Vejledning til delene 

Inden brug 

Efter brug 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

 

Vigtigt 

Læs disse vigtige informationer, inden De bruger den fyldte Pelmeg-injektionssprøjte med automatisk kanylebeskyttelse: 

 • Det er vigtigt, at De ikke forsøger at give Dem selv injektionen, medmindre De har fået oplæring af Deres læge eller sundhedspersonalet.
 • Pelmeg gives som en injektion i vævet lige under huden (subkutan injektion).

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgTag ikke kanylehætten af den fyldte injektionssprøjte, før De er klar til at foretage injektionen.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgBrug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis De har tabt den på en hård overflade. Brug en ny fyldt injektionssprøjte og kontakt Deres læge eller sundhedspersonalet.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgForsøg ikke at aktivere den fyldte injektionssprøjte inden injektionen.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgForsøg ikke at tage den gennemsigtige afskærmningsanordning af den fyldte injektionssprøjte.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgForsøg ikke at fjerne den aftagelige etiket på den fyldte sprøjtebeholder, inden injektionen gives.  

 

Kontakt Deres læge eller sundhedspersonalet, hvis De har spørgsmål. 

 

Trin 1: Forberedelse 

Tag bakken med den fyldte injektionssprøjte ud af pakningen og saml de ting sammen, der skal bruges til injektionen: afspritningsservietter, vat eller gazekompresser, plaster og en kanylebøtte (følger ikke med). 

Lad den fyldte injektionssprøjte ligge ved stuetemperatur i cirka 30 minutter. Det vil gøre injektionen mere behagelig. Vask Deres hænder grundigt med vand og sæbe. 

 

Anbring den fyldte injektionssprøjte og de øvrige materialer på en ren, veloplyst overflade. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Opvarm ikke den fyldte injektionssprøjte ved hjælp af en varmekilde, som fx varmt vand eller mikrobølgeovn. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Lad ikke den fyldte injektionssprøjte ligge i direkte sollys.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgRyst ikke den fyldte injektionssprøjte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Opbevar de fyldte injektionssprøjter utilgængeligt for børn. 

 

Åbn bakken og træk emballagen af. Tag fat i den fyldte injektionssprøjtes afskærmningsanordning og tag den fyldte injektionssprøjte ud af bakken. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Af sikkerhedsmæssige grunde: 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Hold ikke på stemplet 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Hold ikke på kanylehætten 

 

Kontrollér medicinen og den fyldte injektionssprøjte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgBrug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis: 

 • Medicinen er grumset, eller der er partikler i den. Det skal være en klar og farveløs væske.
 • Der er dele, som ser ud til at være revnede eller ødelagte.
 • Kanylehætten mangler eller er ikke sat ordentligt på.
 • Udløbsdatoen, der er trykt på etiketten, er overskredet (den sidste dag i den viste måned er passeret).

Hvis noget af ovenstående forventes, skal De kontakte Deres læge eller sundhedspersonalet. 

 

Trin 2: Klargøring 

Vask Deres hænder grundigt. Klargør og afrens injektionsstedet. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

De kan bruge: 

 • den øverste del af lårene
 • maven, bortset fra et område på 5 cm omkring navlen
 • forsiden af overarmen (kun, hvis en anden person giver Dem injektionen)

 

Afrens injektionsstedet med en afspritningsserviet. Lad huden tørre. 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Rør ikke ved injektionsstedet inden injektionen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Giv ikke injektionen på steder, hvor huden er øm, forslået, rød eller hård. Undgå at injicere på steder, hvor der er ar eller strækmærker. 

 

Træk forsigtigt kanylehætten af i en lige bevægelse væk fra kroppen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

 

Tag fat i huden på injektionsstedet, så der dannes en fast fold. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgDet er vigtigt, at huden også klemmes sammen under injektionen. 

 

Trin 3: Injektion 

Bliv ved med at holde sammen på huden. STIK kanylen ind i huden 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgRør ikke ved det afrensede område af huden 

 

PRES stemplet ned med et langsomt og konstant tryk, indtil De mærker eller hører et ”klik”. 

Pres hele vejen ned gennem ”klikket”. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgFor at give hele dosen er det vigtigt, at De trykker ned gennem ”klikket”. 

 

GIV SLIP med tommelfingeren. LØFT derefter sprøjten væk fra huden.. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Den fyldte injektionssprøjtes afskærmningsanordning vil dække kanylen, når stemplet slippes. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Sæt ikke kanylehætten på en brugt fyldt injektionssprøjte igen. 

 

Kun for læger og sundhedspersonale 

Handelsnavnet og batchnummeret på det administrerede præparat skal registreres tydeligt i patientjournalen. 

Tag etiketten på den fyldte injektionssprøjte af og gem den. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Drej på stemplet for at få sprøjteetiketten i en position, hvor den kan tages af. 

 

Trin 4: Afslut 

Kassér den brugte injektionssprøjte og andre materialer i en kanylebøtte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Medicin skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

 

Opbevar sprøjter og kanylebøtte utilgængeligt for børn. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Den fyldte injektionssprøjte må ikke genbruges 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Brugte fyldte injektionssprøjter må ikke smides til genbrug eller kasseres sammen med husholdningsaffaldet 

 

Undersøg injektionsstedet. 

Tryk en tot vat eller et gazekompres ned på injektionsstedet, hvis det bløder. Gnid ikke på injektionsstedet. Sæt om nødvendigt et plaster på. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...