Kloramfenikol "Santen"

øjensalve 10 mg/g

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Kloramfenikol Santen 10 mg/g øjensalve
chloramphenicol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Santen
 3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Santen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol Santen øjensalve indeholder chloramphenicol. Det forhindrer vækst af bakterier, som forårsager øjeninfektioner.

Kloramfenikol Santen øjensalve bruges til behandling af bakterielle infektioner i øjnene. Den kan også anvendes til at forebygge infektioner i forbindelse med øjenskader og øjenkirurgi.

Både voksne og børn kan bruge produktet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Santen

Brug ikke Kloramfenikol Santen

 • hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel angivet i punkt 6.
 • hvis du har en kendt personlig eller en familær historie med bloddyskrasi, for eksempel aplastisk anæmi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kloramfenikol Santen. 

Brug af anden medicin sammen med Kloramfenikol Santen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du har brug for at anvende flere lægemidler i samme øje, vent mindst 5 minutter mellem inddrypning af de forskellige lægemidler. Øjensalve bør altid administreres til sidst.
 

Brug ikke Kloramfenikol Santen produkter samtidig med lægemidler, som kan undertrykke funktionen af knoglemarven. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Chloramphenicol bør anvendes med forsigtighed under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter at have anvendt øjensalven, kan du midlertidigt få sløret syn. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart. Hvis du er i tvivl, så tal med apotekspersonalet eller lægen. 

Kontaklinser

Du må ikke bære kontaktlinser, mens du bruger Kloramfenikol Santen øjensalve. 

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Santen

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er cirka 1 cm af salven, flere gange dagligt, i den(de) berørte øjne. 

 

Sådan åbnes tuben med salven første gang 

Tuben har en hvid plastikstrimmel, der forsegler hætten mod tuben, og den skal fjernes, inden salven kan anvendes første gang. Fjern den hvide plastikstrimmel omkring halsen på tuben ved at trække i den og derefter vride den af halsen på tuben. 

 

Før påføring af salven:  

 • vask dine hænder.
 • vælg den position, som du finder mest komfortabel, når du skal foretage applikationen af salven (som at sidde ned, ligge på ryggen, stå foran et spejl).

Anvendelse af salven: 

 1. Åben tuben. Undgå kontakt med tubens mundstykke.
 2. Træk ned i det nedre øjenlåg, placer tubens mundstykke i lommen mellem det nederste af øjenlåget og øjet og se op.
  Kloramfenikol "Santen" Santen Oy, øjensalve 10 mg/g
 3. Pas på. Rør ikke dine øjenvipper og øjne. Påfør ca. 1 cm af salven mellem det nedre øjenlåg og øjet.
  Kloramfenikol "Santen" Santen Oy, øjensalve 10 mg/g
 4. Luk dit øje og blink nogle få gange for at få salven fordelt på øjet. Sæt hætten på tuben.
  Kloramfenikol "Santen" Santen Oy, øjensalve 10 mg/g


Hvis du bruger både øjendråber og en øjensalve, anvend da salven til sidst.
Hvis du anvender flere lægemidler i et øje, så vent mindst 5 minutter mellem de forskellige produkter. 

 

Brug til børn
Børn kan anvende dette lægemiddel på samme måde som voksne.

Pædiatrisk population
Dosisjustering kan være nødvendig hos nyfødte på grund af reduceret systemisk elimination, som skyldes umoden stofskifte og risiko for dosisrelaterede bivirkninger. Den maksimale varighed af behandlingen er 10-14 dage. 

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol Santen

Overdosering er usandsynligt, da salven anvendes lokalt i øjet. 

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol Santen øjensalve

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kloramfenikol Santen øjensalve er normalt veltolereret. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til en ud af 100 personer): 

 • Allergiske reaktioner
 • Forbigående øjenirritation, så som kløe, brænden, stikkende følelse eller konjunktival hyperæmi (øget blodtilførsel til øjet, hvilket medfører røde øjne), superinfektioner.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til en ud af 1.000 personer): 

 • Sygdom i det perifere nervesystem (perifer neuropati)
 • Synsnervebetændelse.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til en 1 ud af 10.000 personer):  

 • To former for undertrykkelse af knoglemarvsfunktionen: 1. Dosis-relateret, reversibel undertrykkelse af knoglemarvsfunktionen, herunder morfologiske ændringer af knoglemarven; 2. Svær, irreversibel, aplastisk anæmi (ikke dosis-relateret)
 • Allergisk øjenbetændelse.


Andre bivirkninger:  

Andre bivirkninger er forekommet i et mindre antal personer, men frekvensen er ukendt 

 • Allergiske (anafylaktiske) reaktioner, som kan være livstruende.
 • Udslæt og hævelser (angioneurotisk ødem), nældefeber, inflammation i huden med blærer, pletter og vabler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysningerk, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Holdbarheden af salven efter første åbning af tuben er 28 dage. Efter åbning kan tuben opbevares under 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol Santen indeholder

 • Aktivt stof: Chloramphenicol. 1 gram øjensalve indeholder 10 mg chloramphenicol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie og paraffin, hvid blød.

Udseende og pakningsstørrelser

Lys-farvet, blød og gennemsigtig salve.
 

Polyfoil® tube på 3,5 g, støbt med et polyethylen (PE) mundstykke, med en PE hætte. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland 

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A  

Via Costarica, 20/22  

00071 Pomezia, Roma  

Italien 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...