Permethrin "Orifarm"

creme 50 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Permethrin Orifarm 5 % creme 

Permethrin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Permethrin Orifarm.
 3. Sådan skal du bruge Permethrin Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Du kan bruge Permethrin Orifarm til behandling af fnat.
 • Permethrin Orifarm virker på fnatmider

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Permethrin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Permethrin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for permethrin, eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Permethrin Orifarm (angivet i punkt 6.)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Permethrin Orifarm 

 • hvis du er i behandling for udslæt med binyrebakhormoner (kortikosteorider). Der kan være risiko for forværring af fnatangrebet.
 • hvis du ved, at du er allergisk over for krysantemum eller andre ”compositae” (planter i kurvblomstfamilien), må du kun anvende Permethrin Orifarm efter, at du har rådført dig med din læge.

 

Undgå at få creme i øjnene. Hvis det sker alligevel, skal du skylle med rigeligt vand. 


Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Permethrin Orifarm, bør benytte handsker for at undgå eventuel irritation af hænderne. 


Børn i alderen op til 23 måneder
Permethrin Orifarm må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Der findes ikke tilstræk- kelig erfaring med spædbørn og småbørn. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. 

Brug af anden medicin sammen med Permethrin Orifarm

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Permethrin Orifarm efter aftale med lægen.

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Permethrin Orifarm efter aftale med lægen.
 • Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Permethrin Orifarm er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permethrin Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Permethrin Orifarm indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

Permethrin Orifarm indeholder butylhydroxytoluen (E 321), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Butylhydroxytoluen (E 321) kan også give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Permethrin Orifarm

Brug altid Permethrin Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til anvendelse på huden. 

Den anbefalede dosis er

Voksne, ældre samt unge over 12 år 

Normalt op til 1 tube (30 g). Enkelte voksne kan have behov for at anvende en ekstra tube for at dække hele kroppen, men bør ikke anvende mere end 2 tuber (60 g i alt) ved hver applikation. 

Børn i alderen 6-12 år 

Op til en halv tube (15 g). 

Børn i alderen 2 måneder til 5 år 

Op til en kvart tube (7,5 g). 

 

Du må kun bruge Permethrin Orifarm til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Før behandling skal huden være ren, tør og må ikke være varm (f.eks. som efter et bad). 

 

Ældre: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder. Området omkring øjnene undgås. 

Voksne og børn over 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen undtagen hovedet. 

Børn under 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele og balder. Området omkring øjnene undgås. 

 

Afvask cremen efter 8-12 timer. Hvis du vasker hænderne inden du vasker cremen af kroppen, skal du smøre hænderne ind igen. 

 

Du kan eventuelt gentage behandlingen, dog tidligst efter 7 dage. 

 

Den, som smittes med fnat kan være symptomfri i 3-4 uger. Alle medlemmer af husstanden bør derfor behandles samtidig. 

Hvis du har brugt for meget Permethrin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Permethrin Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • ved overdren brug kan være overfølsomhedsreaktioner
 • symptomer, som er indberettet ved utilsigtet indtagelse gennem munden eller optagelse gennem huden, er kvalme, opkastninger, svimmelhed og kramper.

Hvis du har glemt at bruge Permethrin Orifarm

 • Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Permethrin Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Rødme, eksem, udslæt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Prikken i huden.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Rødme af huden, kløe, nældefeber.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Brændende fornemmelse
 • Hævelse af huden/ Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Permethrin Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Permethrin Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Permethrin Orifarm ved temperaturer over 25 °C.
 • Frys ikke Permethrin Orifarm, og udsæt det ikke for frost.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Permethrin Orifarm indeholder:

Aktivt stof:  

Permethrin 50 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Glycerol, butylhydroxytoluen (E 321), cetomacrogol 1000, carbomer, formaldehyd opløsning, fraktioneret kokosolie, isopropylmyristat, natriumhydroxid, cetomacrogolum, glycerolmonostearat, Ameronol L-101 og renset vand. 

Pakningsstørrelser:

Permethrin Orifarm, 5 % creme fås i pakninger med 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Permethrin Orifarm også som Nix. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...