Casodex®

filmovertrukne tabletter 150 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Casodex® 150 mg filmovertrukne tabletter  

Bicalutamid 

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontaktlægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Casodex
 3. Sådan skal du tage Casodex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Casodex modvirker de mandlige kønshormoners stimulering af kræftceller. 

 

Du kan bruge Casodex tabletter 150 mg til behandling af kræft i blærehalskirtlen, enten alene eller sammen med andre behandlinger. 

 

Lægen kan have givet dig Casodex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Casodex

Tag ikke Casodex

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for bicalutamid eller ét af de øvrige indholdsstoffer i Casodex.
 • hvis du tager medicin, som indeholder stofferne terfenadin, astemizol (midler mod allergi) eller cisaprid (afføringsmiddel).

Casodex må ikke bruges af kvinder og børn. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Casodex, hvis du lider af noget af det følgende: sygdomme i hjerte eller blodkar, herunder forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi), eller hvis du er under behandling for disse sygdomme. Risikoen for problemer med hjerterytmen kan øges, når du tager Casodex. 


Tal med din læge, inden du starter behandlingen, hvis du har dårligt fungerende lever, nyrer eller hjerte. 


Da Casodex også påvirker en normal lever, vil din læge foretage undersøgelser af leveren regelmæssigt. Ved alvorlig påvirkning af leveren, vil lægen stoppe behandlingen med Casodex. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Casodex. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Udvis forsigtighed, hvis du tager anden medicin, herunder medicin, du har købt. I særdeleshed, hvis du tager blodfortyndende medicin eller medicin, som forhindrer blodpropper. 


Hvis du tager Casodex, bør du og/eller din partner bruge prævention, mens du tager Casodex og i 4,5 måneder efter du er stoppet med at tage Casodex. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål om prævention. 

Brug af anden medicin sammen med Casodex

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Casodex kan påvirke nogle typer medicin, der anvendes til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol), eller kan øge risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen, når det anvendes sammen med andre lægemidler (f.eks. metadon (anvendes til smertelindring og som delbehandling til afgiftning af stofafhængige), moxifloxacin (et antibiotikum), antipsykotika, som anvendes til svær psykisk sygdom. 


Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du tager medicin, som indeholder: 

 • Blodfortyndende medicin som warfarin,
 • Ciclosporin (immunsuppressiv medicin)
 • Calcium-kanal-blokkere (hjerte og blodtryk medicin)
 • Cimetidin (mavesår medicin)

Ketoconazol (behandling af infektioner, der skyldes svamp) 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Casodex, eller Casodex kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Casodex sammen med mad og drikke

Du kan tage Casodex sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Casodex må ikke anvendes af kvinder.
Casodex kan påvirke den mandlige frugtbarhed, men frugtbarheden kan vende tilbage igen . 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Casodex kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Casodex

Casodex indeholder lactose, der er en form for sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Casodex indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Casodex

Tag altid Casodex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

1 tablet (150 mg) 1 gang dagligt. 

 

Du bør synke tabletten hel med et glas vand. 

Forsøg at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. 

 

Børn  

Du må ikke bruge Casodex til børn. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Casodex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Casodex tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Symptomerne på overdosering kan være blåfarvning af huden. 

Hvis du har glemt at tage Casodex

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du ikke tage en ekstra, men tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Casodex

Du må kun holde pause med - eller stoppe behandlingen - efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Casodex kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.  

 • tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kan blive kronisk. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.  

 • leversvigt med gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppighed ikke kendt:  

 • forandringer i EKG (QT-forlængelse).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede.  

 • brystømhed
 • udvikling af bryster hos mænd
 • udslæt
 • kraftesløshed og svaghed

 

Almindelige bivirkninger: Sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.  

 • påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du omgående kontakte læge.
 • kløe, tør hud, hårtab, fornyet hårvækst
 • nedsat sexlyst, impotens
 • vægtstigning
 • kvalme
 • blod i urinen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • appetitløshed
 • depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • svimmelhed, søvnighed
 • hedeture
 • mavesmerter, forstoppelse, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen
 • brystsmerter
 • vand i kroppen

 

Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.  

 • overfølsomhedsreaktioner, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger: Sker hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede.  

 • øget lysfølsomhed i huden ved sollys
 • leversvigt. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Casodex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Casodex 150 mg, tabletter indeholder:

 • virksomt stof: Bicalutamid
 • øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycollat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 300, titandioxid (E 171).

Casodex udseende og pakningsstørrelse

Casodex tabletter er hvide og filmovertrukne. 

 

Casodex 150 mg findes i blisterpakninger, som indeholder enten 28 eller 30 tabletter.  

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca A/S 

World Trade Center Ballerup 

Borupvang 3 

DK-2750 Ballerup 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2020 

 

© AstraZeneca 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...