Forxiga®

filmovertrukne tabletter 5 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Forxiga® 5 mg filmovertrukne tabletter  

dapagliflozin 

 

Forxiga® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca AB 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Forxiga til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Det gælder også bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Forxiga
 3. Sådan skal du tage Forxiga
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Forxiga indeholder det aktive stof dapagliflozin. Det tilhører en gruppe medicin kaldet "orale antidiabetika".  

 • Det er medicin, som tages gennem munden for diabetes.
 • Det virker ved at sænke indholdet af sukker (glukose) i blodet.

 

Forxiga anvendes til voksne patienter (18 år og derover). 

Anvendelse

Forxiga anvendes til diabetestyperne kaldet: 

 • type 1-diabetes - hvor din krop nærmest ikke producerer noget insulin. Forxiga må kun anvendes til type 1-diabetespatienter, som er overvægtige.
 • type 2-diabetes - hvor din krop ikke producerer nok insulin eller kroppen ikke kan udnytte det insulin, som den producerer, godt nok.

 

Begge typer diabetes fører til forhøjet blodsukker. Forxiga virker ved at fjerne det overskydende sukker fra kroppen via urinen. Hvis du har type 2-diabetes, kan det også hjælpe med at forebygge hjertesygdom. 

Forxiga og anden diabetesmedicin

Type 1-diabetes: 

 • Forxiga anvendes, hvis din type 1-diabetes ikke kan kontrolleres med insulin alene.
 • Forxiga anvendes sammen med insulin.

 

Type 2-diabetes: 

 • Forxiga anvendes hvis din type 2-diabetes ikke kan kontrolleres med diæt og motion.
 • Lægen kan bede dig om at tage Forxiga:
  • alene, hvis du ikke kan tåle metformin.
  • sammen med anden medicin til behandling af diabetes.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at følge de råd om kost og motion, som din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Forxiga

Tag ikke Forxiga:

 • hvis du er allergisk over for dapagliflozin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se listen under punkt 6, "Forxiga indeholder").

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal straks kontakte læge eller nærmeste hospital: 

 • Hvis du oplever kvalme, opkastning, mavesmerter, udtalt tørst, hurtig og dyb vejrtrækning, forvirring, usædvanlig søvnighed eller træthed, dine ånde lugter sødligt, en sød eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt af din urin eller sved eller hurtigt vægttab.
 • De ovennævnte symptomer kan være tegn på ”diabetisk ketoacidose” - en alvorlig, til tider livstruende komplikation, du kan få ved diabetes på grund af forhøjet niveau af ”ketonstoffer” i urinen eller blodet, som kan ses i laboratorieanalyser.
 • Risikoen for at udvikle diabetisk ketoacidose kan være forøget ved længerevarende faste, overdreven alkoholindtagelse, dehydrering, pludselig nedsættelse af insulindosis eller øget behov for insulin på grund af større operationer eller alvorlig sygdom.
 • Når du behandles med Forxiga, kan diabetisk ketoacidose forekomme, selvom dit blodsukkerniveau er normalt.
 • Risikoen for at få diabetisk ketoacidose er forskellig for de to typer diabetes:
  • ved type 2-diabetes er det sjældent.
  • ved type 1-diabetes er risikoen højere, fordi din krop nærmest ikke producerer noget insulin, og diabetisk ketoacidose kan forekomme ved pludselige fald i insulindosis (f.eks. glemte insulinindsprøjtninger eller problemer med din insulinpen eller -pumpe).

Hvis du har type 1-diabetes 

 • Tal med din læge om risikoen for diabetisk ketoacidose, før du begynder at tage Forxiga.
 • Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal måle ketoner i dit blod eller urin, og hvad du skal gøre, når dine ketonniveauer er forhøjede:
  • Ved blodketonmåling fra 0,6 til 1,5 mmol/l (eller urinketonmåling +) skal du muligvis tage ekstra insulin, drikke vand og hvis dit blodsukker er normalt eller lavt, skal du måske spise kulhydrater. Mål dine ketonniveauer igen efter 2 timer. Søg straks lægehjælp, og stop med at tage Forxiga, hvis niveauerne fortsat er høje, og der er symptomer.
  • Ved blodketonmåling mellem 1,5 og 3,0 mmol/l (eller urinketonmåling ++) kan du udvikle diabetisk ketoacidose, søg straks lægehjælp og stop med at tage Forxiga. Du skal måske tage ekstra insulin, drikke vand og hvis dit blodsukker er normalt eller lavt, skal du måske spise kulhydrater. Mål dine ketonniveauer igen efter 2 timer.
  • Ved blodketonmåling over 3,0 mmol/l (eller urinketonmåling +++) har du sandsynligvis diabetisk ketoacidose, tag straks på skadestuen og stop med at tage Forxiga. Du skal måske tage ekstra insulin, drikke vand og hvis dit blodsukker er normalt eller lavt, skal du måske spise kulhydrater.

Hvis du har mistanke om, at du har diabetisk ketoacidose, skal du straks kontakte en læge eller nærmeste hospital og tag ikke denne medicin.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du oplever en kombination af smerter, ømhed, rødme eller hævelse af kønsdelene eller i området mellem kønsdelene og anus med feber eller generel utilpashed. Disse symptomer kan være et tegn på en sjælden, men alvorlig og muligvis livstruende infektion (såkaldt nekrotiserende fasciitis i mellemkødet eller Fourniers gangræn), der ødelægger vævet under huden.
Fourniers gangræn skal behandles øjeblikkeligt. 


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Forxiga:
 

 • Hvis du har et nyreproblem - din læge vil måske bede dig om at tage en anden medicin.
 • Hvis du har et leverproblem.
 • Hvis du tager medicin, der skal sænke dit blodtryk (anti-hypertensiva) og har en sygehistorie med for lavt blodtryk (hypotension). Der gives yderligere oplysninger under ”Brug af anden medicin sammen med Forxiga”.
 • Hvis du har meget høje niveauer af sukker i blodet, som kan gøre dig dehydreret (få dig til at tabe for meget kropsvæske). Mulige tegn på dehydrering er anført øverst i punkt 4. Kontakt lægen, før du tager Forxiga, hvis du får et af disse symptomer.
 • Hvis du har eller senere får kvalme, opkastning eller feber, eller hvis du ikke er i stand til at spise eller drikke. I så fald kan du komme i væskeunderskud (blive dehydreret). For at forebygge dehydrering vil din læge måske opfordre dig til at stoppe med Forxiga, indtil du får det bedre.
 • Hvis du ofte får urinvejsinfektioner.

Som det gælder for alle diabetespatienter, er det vigtigt, at du får kontrolleret din fødder regelmæssigt og overholder en hvilken som helst rådgivning om fodpleje, som du får af din læge eller sygeplejerske. 


Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), så tal med din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du begynder at tage Forxiga. 

Nyrefunktionen

Dine nyrer skal kontrolleres, før du begynder at tage denne medicin og mens du tager den. 

Glukose i urinen

På grund af Forxigas virkemåde vil urinprøver vise, at du har sukker (glukose) i urinen, mens du tager denne medicin. 

Børn og teenagere

Forxiga frarådes til børn og teenagere under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt hos disse patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Forxiga

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. Fortæl det altid til lægen: 

 • Hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika). Din læge kan bede dig om at stoppe med Forxiga. Mulige tegn på overdrevent væsketab fra kroppen er anført øverst i punkt 4.
 • Hvis du har type 2-diabetes og tager anden medicin, som sænker sukkerindholdet i blodet, som f.eks. insulin eller en medicin med "sulfonylurinstof". Din læge kan ønske at nedsætte dosen af disse andre lægemidler for at undgå at du får for lavt blodsukker (hypoglykæmi).

 

Hvis du tager Forxiga mod type 1-diabetes, er det vigtigt, at du fortsætter med at tage insulin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hold op med at tage dette lægemiddel, hvis du bliver gravid, da det ikke bør tages i de sidste seks måneder af graviditeten. Tal med din læge om den bedste måde at kontrollere dit blodsukker på, mens du er gravid. 


Tal med din læge, før du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller ønsker at amme. Du må ikke tage Forxiga, hvis du ammer. Det vides ikke, om dette lægemiddel går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Forxiga påvirker ikke eller kun i mindre grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Hvis du tager dette lægemiddel sammen med visse andre lægemidler såsom sulfonylurinstoffer eller insulin, kan dit blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi), hvilket kan give symptomer såsom rysten, svedudbrug eller synspåvirkning og kan påvirke din evne til at færdes i trafikken eller betjene maskiner. 


Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du bliver svimmel, når du tager Forxiga. 

Forxiga indeholder laktose

Forxiga indeholder laktose (mælkesukker). Kontakt din læge, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerstoffer. 

3. Sådan skal du tage Forxiga

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Hvor meget skal du tage

Hvis du tager Forxiga mod type 2-diabetes: 

 • Den anbefalede dosis er én 10 mg tablet hver dag.
 • Din læge kan starte din behandling med en 5 mg dosis, hvis du har en leversygdom.
 • Din læge vil ordinere den styrke, der passer til dig.

 

Hvis du tager Forxiga mod type 1-diabetes: 

 • Den anbefalede dosis er én 5 mg tablet hver dag.

Sådan tages denne medicin

 • Slug tabletten hel med et halvt glas vand.
 • Du kan tage tabletten med eller uden mad.
 • Tabletten kan indtages når som helst på dagen. Du bør dog forsøge at tage den på samme tidspunkt hver dag. Dette vil hjælpe dig til at huske at tage den.

 

Din læge kan ordinere Forxiga sammen med anden medicin for at sænke sukkerindholdet i blodet. Husk at tage denne anden medicin, som din læge har fortalt dig. Det vil hjælpe med at opnå de bedste resultater for dit helbred. 


Kost og motion kan hjælpe din krop med at bruge blodsukkeret bedre. Det er vigtigt at forblive på et diæt- og træningsprogram, som lægen anbefaler, mens du tager Forxiga. 

Hvis du har taget for meget Forxiga

Hvis du har taget flere Forxiga tabletter, end du skulle, skal du straks tale med lægen eller tage på hospitalet. Medbring medicinens emballage. 

Hvis du har glemt at tage Forxiga

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du gøre som beskrevet nedenfor (afhængigt af hvor længe, der er til næste dosis): 

 • Hvis der er 12 timer eller mere til din næste dosis: Tag en dosis Forxiga, så snart du kommer i tanke om det. Tag derpå den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
 • Hvis der er mindre end 12 timer til den næste dosis: Spring den glemte tablet over. Tag derpå den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis Forxiga som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Forxiga

Hold ikke op med at tage Forxiga uden først at tale med din læge. Dit blodsukker kan stige, hvis du ikke tager din medicin.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Forxiga kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt straks en læge eller nærmeste skadestue, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:  

 • angioødem, meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) Nedenstående symptomer er tegnene på angioødem:
  • hævelse af ansigt, tunge eller hals
  • synkebesvær
  • nældefeber og åndedrætsbesvær.
 • diabetisk ketoacidose, dette er almindeligt hos patienter med type 1-diabetes (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) og sjældent hos patienter med type 2-diabetes (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)
  Nedenstående symptomer er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også punkt 2: Advarsler og forsigtighedsregler):
  • forhøjet niveau af ”ketonstoffer” i urinen eller blodet
  • kvalme eller opkastning
  • mavesmerter
  • udtalt tørst
  • hurtig og dyb vejrtrækning
  • forvirring
  • usædvanlig søvnighed eller træthed
  • dine ånde lugter sødligt, en sød eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt af din urin eller sved
  • hurtigt vægttab.
   Dette kan forekomme uanset niveauet af blodsukker. Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med Forxiga midlertidigt eller permanent.
 • nekrotiserende fasciitis i mellemkødet (Fourniers gangræn), en alvorlig bløddelsinfektion i kønsdelene eller området mellem kønsdelene og anus, forekommer meget sjældent.

 

Stop med at tage Forxiga og opsøg hurtigst muligt en læge, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • for stort væsketab fra kroppen (dehydrering) - en ikke almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).
  Følgende er tegn på dehydrering:
  • meget tør eller klæbrig mund, at du føler dig meget tørstig
  • at du føler dig meget søvnig eller træt
  • at du lader meget lidt eller intet vand (urin)
  • hurtig hjerterytme.
 • urinvejsinfektion - en almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer).
  Følgende er tegn på en alvorlig urinvejsinfektion:
  • feber og/eller kulderystelser
  • brændende fornemmelse ved vandladning
  • smerter i ryggen eller siden.
   Hvis du ser blod i urinen, skal du straks fortælle det til din læge; dette forekommer dog sjældent.

Kontakt snarest muligt din læge, hvis du får en af følgende bivirkninger:
Meget almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • lavt blodsukker (hypoglykæmi) - når Forxiga tages sammen med et sulfonylurinstof eller insulin
  Følgende er tegn på lavt blodsukker:
  • rysten, svedtendens, stærk angstfølelse, hurtig hjerterytme (puls)
  • sultfornemmelse, hovedpine, synsforstyrrelser
  • humørsvingninger eller forvirring.
   Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal behandle for lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis du får nogen af ovenstående tegn.

Andre bivirkninger, når du tager Forxiga:
Almindelige
 

 • svampeinfektion (trøske) på penis eller i skeden (tegn på dette kan være irritation, kløe, usædvanlig udflåd eller lugt)
 • rygsmerter
 • vandladning af større mængder urin end sædvanligt og hyppigere vandladningstrang
 • ændringer i mængden af kolesterol eller fedtstoffer i blodet (påvist i blodprøver)
 • øgning af antal røde blodlegemer i blodet (påvist i blodprøver)
 • nedsat kreatininclearance (påvist i prøver) i starten af behandlingen
 • svimmelhed
 • udslæt

 

Ikke almindelige 

 • tørst
 • forstoppelse
 • opvågnen om natten for at lade vandet
 • mundtørhed
 • vægttab
 • forhøjet kreatinin (viser sig ved laboratorieblodprøver) i starten af behandlingen
 • forhøjet urea (viser sig ved laboratorieblodprøver)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Forxiga efter den udløbsdato, der står på blisterkort og pakning efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Forxiga indeholder

 • Aktivt stof: dapagliflozin.
  Hver Forxiga 5 mg filmovertrukket tablet (tablet) indeholder dapagliflozinpropanediolmonohydrat svarende til 5 mg dapagliflozin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460i), laktose (se punkt 2: "Forxiga indeholder laktose"), crospovidon (E1202), siliciumdioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).
  • filmovertræk: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), macrogol 3350, talkum (E553b), gul jernoxid (E172).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter er gule og runde med en diameter på 0,7 cm. Der står "5" på den ene side og "1427" på den anden side. 

 

Forxiga 5 mg tabletter fås som blisterkort af aluminium i pakninger med 14, 28 eller 98 filmovertrukne tabletter i ikke-perforerede kalender-blisterkort og 30 x 1 eller 90 x 1 filmovertrukne tabletter i perforerede enkeltdosis-blisterkort. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje, Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca UK Limited  

Silk Road Business Park  

Macclesfield, SK10 2NA, Storbritannien 

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Forxiga, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

 

Danmark 

AstraZeneca A/S, Tlf: +45 43 66 64 62 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...