Xorox

øjensalve 30 mg/g

Agepha

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xorox 30 mg/g øjensalve  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen.. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xorox
 3. Sådan skal bruger man Xorox
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xorox øjensalve indeholder en medicin, der hedder aciclovir, som tilhører den medicingruppe, der hedder antiviraler. 

 

Den bruges til at behandle infektioner i øjnene, som er forårsaget af Herpes simplex-virussen. Den virker ved at dræbe eller stoppe væksten af virusser på forsiden af øjeæblet (hornhinden) 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xorox

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Bruge ikke Xorox

 • Hvis du er allergisk overfor aciclovir eller nogen af de andre ingredienser i denne medicin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonale, inden du bruger Xorox 30 mg/g øjensalve 

 • Brug kun Xorox 30 mg/g øjensalve på øjet
 • Du kan opleve en omgående mild sviende og brændende fornemmelse umiddelbart efter påføringen.
 • Der kan forekomme omgående overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem, hævelse af ansigtet o.s.v. Kontakt en læge med det samme, hvis du oplever sådanne overfølsomhedsreaktioner.
 • Hvis du oplever allergiske reaktioner såsom kløende øjenlåg, hævet eller rødt øje, skal du afbryde behandlingen med Xorox 30 mg/g øjensalve og kontakte din læge.
 • Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever alvorlige eller tilbagevendende symptomer.

 

Du bør ikke bruge kontaktlinser, når du er i behandling med Xorox 30 mg/g øjensalve. 

Børn og unge

Samme som hos voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Xorox

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Der er endnu ikke observeret nogen signifikante interaktioner ved påføring lokalt i øjet. 


Dog er der utilstrækkelig information om brug af Xorox øjensalve og samtidig behandling med øjenlægemidler med cortikosteroider. Din læge vil afgøre om det er passende for dig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger denne medicin.
Xorox øjensalve kan bruges under graviditet og amning, da der ikke, når den anbefalede dosis overholdes, forventes at være bivirkninger under graviditet, for fostret eller det nyfødte barn 

Trafik- og arbejdssikkerhed

På grund at sin natur, kan denne medicin midlertidigt forringe synet. Der bør derfor tages særlige forholdsregler ved kørsel at motorkøretøjer, arbejde uden fastgørelse og betjening af maskiner. 

3. Sådan skal du Xorox

Brugsvejledning 

 

Til okulær brug 


Følg altid lægens anvisninger for brug af denne medicin. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. 


Den anbefalede dosis, hvis andet ikke er anvist af lægen, er:
Placer en 1 cm lang streng af salven i den nedre lomme mellem øje og øjenlåg 5 gange om dagen (hver 4 time). Anbefalede tidspunkter: kl. 7.00, 11.00, 15.00, 19.00 og 23.00.
Træk det nederste øjenlåg ned, og placer en streng af salven inde i lommen. Luk øjnene, og bevæg dem rundt, så salven fordeles bedre.
Det er vigtigt, at du påfører Xorox 30 mg/g øjensalve i løbet af dagen med 4 timers mellemrum for at behandlingen kan lykkedes. Når infektionen i hornhinden er helet, skal behandlingen stadig fortsættes i mindst 3 dage. 

 

Brug till børn og unge  

Samme som hos voksne. 

Hvis du bruger for meget Xorox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af " Xorox", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).Xorox øjensalve er beregnet til brug i øjet. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du sluger noget. 

Hvis du glemmer at bruge Xorox

Hvis du har glemt at bruge Xorox, så brug den, så snart du husker det. Men hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du springe den glemte over. Du må ikke tage dobbelt dosis for at kompensere for den glemte dosis. 

Hvis du stopper med at bruge Xorox

Spørg lægen, hvis du har yderligere spørgsmål om brug af denne medicin. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål om brug af denne medicin. 

4. Bivirkninger

Som al anden medicin kan Xorox øjensalve give bivirkninger, selv om det ikke er alle, der oplever dem. 

 

Der kan opleves en mild, forbigående svien eller brændende fornemmelse umiddelbart efter påføring. Stop med at bruge Xorox, og kontakt omgående lægen, hvis der er hævelse af ansigt,angioødem eller lignende. 

Allergiske reaktioner meget sjældne (kan påvirke mindre end 1 ud af 10.000 personer)

Stop med at bruge Xorox, og kontakt omgående lægen, hvis du oplever en allergisk eller overfølsomhedsreaktion. 

Disse tegn kan inkludere: 

 • udslæt, kløe eller nældefeber på din hud
 • hævelse af ansigtet, læber, tunge eller andre kropsdele
 • stakåndethed, hiven efter vejret eller åndedrætsbesvær
 • uforklarlig feber (høj temperatur) og følelse af svaghed, især når du står op.

Andre bivirkninger kan være:

Meget almindelig (kan påvirke 1 ud af 10): 

brændende eller sviende fornemmelse, fotofobi/lysfølsomhed eller en fornemmelse af, at der er noget i ens øje (overfladisk punktvis keratopati) 

Dette forsvinder med det samme igen, og betyder ikke at behandlingen skal stoppes 

 

Ikke almindelig (kan påvirke 1 ud af 100): 

forbigående mild sviende eller brændende fornemmelse, umiddelbart efter påføring opsvulmede, løbende øjne ( øjenkatar) 

 

Sjælden (kan påvirke 1 ud a 1000): 

opsvulmede, røde, irriterede kløende øjenlåg (blefaritis (øjenlågsbetændelse)) 

 

Kontakt venligst din læge eller apotekspersonalet, hvis nogen af disse bivirkninger forværres, eller hvis du oplever bivirkninger, der ikke er opført i denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever bivirkninger. Herunder bivirkninger, der ikke er opført i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares under 25°C. 


Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Må ikke anvendes i mere end 4 uger fra første åbning. 


Lægemidler må ikke bortskaffes i afløbet eller med husholdningsaffaldet. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester, der ikke længere skal bruges. Disse tiltag hjælper med at beskytte miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Det indeholder Xorox

 • Det aktive stof er Aciclovir. 1 g salve indeholder 30 mg Aciclovir. Den anden ingrediens er blød hvid paraffin

Udseende og pakningsstørrelser

1 pakke indeholder en aluminiumstube med en polyetylenhætte og polyetylenkanyle (en spids), der indeholder 4,5 g hvid til hvidgrå øjensalve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AGEPHA Pharma s.r.o  

Diaľničná cesta 5  

Senec 

903 01 

Slovakia 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i Marts 2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...