Imogas

bløde kapsler 240 mg

McNeil Denmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imogas 240 mg kapsler, bløde  

simeticon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har giver dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Imogas på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imogas
 3. Sådan skal du tage Imogas
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Imogas virker ved at nedbryde den indespærrede luft som medfører oppustethed. Det anvendes til behandling af symptomerne på luft (rigelig afgang af tarmluft), som får maven til at føles udspilet.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imogas

Tag ikke Imogas

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for simeticon eller et af de øvrige indholdsstoffer i kapslen (se afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge, hvis 

 • den rigelige tarmluft ikke bedres efter 10 dages behandling
 • du har forstoppelse, som ikke vil gå over.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Imogas kan anvendes af gravide og ammende kvinder, eftersom systemisk eksponering af simeticon er ubetydelig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imogas påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Imogas

Tag altid Imogas nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Hvis du er 15 år og ældre: Tag 1 kapsel i slutningen af hvert hovedmåltid. Synk kapslen med et stort glas vand. Må højst tage 3 kapsler om dagen. Tag ikke flere end 3 kapsler om dagen. Tag ikke kapslerne i mere end 10 dage. 

 

Brug til børn og unge 

Må ikke gives til børn under 15 år. 

Hvis du har taget for mange Imogas kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Imogas kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Imogas

Tag en kapsel efter det næste hovedmåltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Imogas kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du skal holde op med at tage Imogas og straks kontakte læge eller skadestuen hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom hævelse af ansigt, tunge eller hals, problemer med at synke, hududslæt og åndenød. 

 

Følgende bivirkninger har været rapporteret med en ukendt hyppighed (kan ikke estimeres udfra tilgængelig data): 

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning og forstoppelse.
 • Overfølsomhedsreaktioner som hududslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, hals og tunge eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

 

Axel Heides Gade 1  

 

DK- 2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Imogas efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortene. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imogas indeholder:

 • Aktivt stof: simeticon. Hver kapsel indeholder 240 mg simeticon.
 • Øvrige indeholdsstoffer: Gelatine og glycerol.

Udseende og pakningsstørrelser

Imogas er en gennemsigtig blød gelatinekapsel.  

 

Hver pakning indeholder 10, 20 eller 30 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød. 

Fremstiller

Catalent France Beinheim S.A, 74 rue Principale, 67930 Beinheim, Frankrig. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Belgien: IMONOGAS  

Danmark: IMOGAS  

Irland: IMOGAS 240 mg soft capsule  

Island: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki  

Luxemburg: IMONOGAS  

Norge: IMOGAS kapsel, myk  

Spanien: IMONOGAS 240 mg, cápsulas blandas  

Sverige: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...